ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1530 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЗАРИС – С.С.“, редовно уведомен, се явява лично собственикът С.С..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ в Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата от ЕТ „ЗАРИС – С.С.“ против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-193-0268846/01.06.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ в Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Национална агенция за приходите, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Средец, ул. „Братя Миладинови“ № 26, стопанисван от жалбоподателя,  и е забранен достъпът до него за срок от 10 (десет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл.187, ал. 1 от ЗДДС, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Доказателства няма да соча. Да се приемат представените доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда и тези представени от ответникът като административна преписка по издаване на оспорената заповед.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам от съда да отмени заповедта, която считам, че неправилно е наложена, с която считам, че са допуснати много неверни факти и обстоятелства от изготвилия заповедта Д.Т. В. – началник отдел „Оперативни дейности, дирекция „Оперативни дейности, Главна дирекция „Фискален контрол в ЦУ на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. на ИД на НАП. Още в началото, където пише „установих“ в заповедта, е посочено невярно обстоятелство 14:30 часа, което е невярно твърдение, тъй като проверката е извършена в 15:20 часа от Д.И.Ж. и описана и е даден същият час в протокола, който представих като доказателство. Там пише 15:20 часа.

Невярно се твърди в заповедта, че оборотът е в размер на 86,75 лева. 86,75 лева са касовата наличност към момента на задаване от  г-н Д.И.Ж. да представя тази наличност, за което има опис при него и на който той се основава. По същото време е издаден и от фискалното устройство фискален бон, в който е изписан дневният финансов отчет към момента, който представлява оборотът към момента, вследствие на издадените касови бележки за регистрираните продажби и той е в размер на 112 лева – оборотът към момента, а касовата наличност е 86,75. Казвам касовата налично и оборота, тъй като тези две твърдения в мотивите дават основание на г-н В., който подписва съответната заповед, да направи твърдения, които не отговарят на истината. В него той твърди, че има наличие на касова разлика между наличните парични средства в касата и тези, маркирани чрез издаване на фискален бон от фискалното устройство и е установена положителна разлика, което значи, че в касата са намерени повече пари отколкото са издадените касови бонове, което не отговаря на истината, а тъкмо обратно. Това е потвърдено и от протокола, където Д. Ж. пише, че разликата не е положителна, а е отрицателна. Там пише, че разликата е отрицателна. На базата на това, че разликата е отрицателна е базирана цялата заповед, която по този начин уронва престижа и доброто име на фирмата ми, създава ми допълнителни трудности.  Изкарват ме престъпник, който е ощетил фиска на държавата. Аз съм пенсионер от 24 години и с нищо не съм допринесъл, за да има такива твърдения от страна на началника В.. Да, вярно се е заблудил, след като смята, че разликата е положителна, но е бил длъжен да вникне и да се консултира с издаващия протокола и да разбере какви са фактите. Оспорвам всички факти и твърдения, а е видно от това, че след като разликата не е положителна, защото тя показва, че в касата има пари, които не са маркирани с фискален бон, и тази разлика може да расте колкото си иска, а в касовия апарат, напротив, е доказано и от дневния финансов отчет, че аз съм издавал редовно касовите си бонове. Това е видно и от КЛЕН, който е издаден. Тези неща не съм знаел как стават, тъй като длъжностното лице, което ме обслужва, не ми беше казало, но се научих и ги направих, за да ги представя като доказателства, но не са взети предвид при издаване на заповедта, защото е издадена по-рано.

Самата проверка, която е извършена, е извършена като е допуснато едно процесуално нарушение съгласно разпоредбата на 40, ал. 1 от ЗАНН, където е казано, че актът се съставя в присъствието на нарушителя и свидетели, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението, а в ал. 3 се постановява, че при липса на присъствали при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в протокола.Тук аз твърдя, че самата проверка беше извършена лично от Д.И.Ж. – инспектор по приходите. Същият беше сам. Влезе в магазина. Аз не знаех, че е инспектор. Набързо си поръча това, взема стоката, мисля че беше един шоколад. В момента разговарях с жена ми по семейни въпроси. Взе си парите и веднага излезе. С излизането, се връща обратно. В това време исках да пусна касовия бон, но апаратът не беше на функция продажби, защото аз си правя всеки път отчет и може да се види за цялостната ми дейност колко проверки съм правил. Знам че една стотинка да има в касата, подлежа на строги санкции. Г-н Ж. се връща, представи се, не се държа арогантно, каза, че съм извършил нарушението, провери ми и другите касови книги, другата наличност, каквато има в момента, след което ми каза, че за това следва аз да си понеса наказанието. В момента на проверката той установи, след издаването на дневния отчет или след направения опис на паричните средства, че разликата, която е вътре, не съм я отразил в касовия апарат. Аз не знаех, че съществува такава функция. Той ми каза: „Няма страшно, не се безпокой нищо няма да стане. Ще си смениш касовата книга.“ Смених я, научих се да правя отчета. Аз му казах, че тези пари съм ги взел за стока, но не ми призна документа. За деня аз си пускам начален отчет.

Искането ми към съда е да отмени тази незаконосъобразна заповед.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: