ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 19.01.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На деветнадесети януари                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1525 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „РКН” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Представлява се от адвокат  Д., надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ”, редовно призован, се явява юрисконсулт Й.. Представя пълномощно.

Явява се прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля на основание чл.159, ал.1 от ДОПК Прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №200900152/18.08.2009 г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Сливен и потвърден частично с Решение № РД-10-250/12.10.2009г. от директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас при ЦУ на НАП по отношение на установения данък по ЗДДС за данъчни периоди 01.03.2008г.31.03.2008г.; 01.10.2008 г.31.10.2008 г. и 01.11.2008г.30.11.2008г.

Производството се  движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. По отношение на доказателствата. Моля да приемете констативен протокол от 28.12.2006г. за извършените СМР, доколкото в решението на ревизиращия орган се твърди, че същия не е приложен по преписката; удостоверение № 25 от 2007г. за въвеждане на обекта в експлоатация от Община Велинград и удостоверение №26 от 2007г. Прилагам същото, във връзка с изразеното становище в акта и решението, че подизпълнителя по приложените фактури има два обекта, единият от които е въведен през 2007г. в експлоатация и по него не би могло да се работи през 2008 г. 

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи идентични ли са работите по протокола от 28.12.2006г., с работите отразени в протоколите към фактури №1411/30.11.2006г. и №1/03.01.2007г. издадени от „Терверс” ООД – подизпълнител на жалбоподателя.

Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели при режим  на довеждане, които да установят на кой обект са извършвали работата, отразени на протоколите, с цел установяване дали същите касаят процесния обект или друг обект, каквито възражения се излагат в оспорени ревизионен акт.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям опис на административната преписка по жалбата на „РКН” ЕООД гр.Сливен. По доказателствените искания на жалбоподателя не възразявам. Няма да соча други доказателства към този момент.

В момента не мога да взема становище по представените в днешното съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя. Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

ПРОКУРОРА – Да се приеме административната преписка като доказателство по делото, както и представените в днешното съдебно заседание. Считам, че направеното искане за съдебно-техническа експертиза и разпит на двама свидетели е процесуално допустимо и основателно.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис, представен от пълномощника на ответника в днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, представени от неговия пълномощник в днешното съдебно заседание, а именно констативен протокол за извършени СМР съставен на 28.12.2006г.; удостоверение №25/21.04.2007г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издаден от главния архитект на Община Велинград и удостоверение №26 от същата датата и същия издател.

 

АДВОКАТ Д. – Свидетелите, които искам да бъдат разпитани са лица, които са участвали в хода на строителството. Един и същи обект, никъде не е записано пълното име на строежа и именно тази идентичност искаме да установим и да удостоверим с разпита на свидетелите.

 

По искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит на свидетели, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в условието на довеждане двама свидетели, които с показанията ще установят посочените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя факти.

 

По искането на допускането на съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси обективирани в настоящия протокол.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносим от жалбоподателя в седемдневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в седемдневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да  депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.04.2010г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: