ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 01.12.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на първи декември                                                     две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1525 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ЕТ „Лазарина-М-М. Г.”, редовно уведомен, се представлява от адв. О., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ – Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

По хода на делото:

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба против Заповед № 2471/16.09.2008 г. на заместник кмета на Община Бургас и направеното с нея особено искане на основание чл. 217, ал. 2 от ЗУТ за спиране на предварителното изпълнение на същата.

 

АДВ. О.: Поддържаме жалбата, ведно с направеното искане за спиране на предварителното изпълнение. Да се приемат доказателствата приложени към жалбата. Представям допълнителни писмени доказателства – заверено копие на Протокол от 18.11.2008г. на ВАС на Р.България от проведено съдебно заседание по адм.д.№ 7431/2008г., писмо № 70-Л-88/07.03.2008г. до жалбоподателя от Директора на ТД „Приморие” и копие от жалба с вх. № 2742/22.04.2008 г., от които е видно, че е налице висящо дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорваме жалбата и направеното особено искане като неоснователни. Моля да приемете административната преписка и допълнителното ми становище по особеното искане, ведно с приложените към него доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото приложените към жалбата до съда писмени документи, документите, изпратени от административния орган с административната преписка до съда, днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, описани по-горе в протокола, възражението на процесуалния представител на Община Бургас и приложените към него писмени документи.

ДАВА думата по същество по особеното искане на жалбоподателя:

АДВ. О.: Моля да уважите направеното от доверителката ми искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед по подробно изложените в жалбата съображения.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да оставите без уважение направеното особено искане като неоснователно. Подробни съображения за това съм изложила в представеното по делото писмено възражение, които моля да вземете предвид.

 

Съдът, по отношение на искането на жалбоподателя за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената заповед № 2471/16.09.2008 год., издадена от зам. кмета на община - Бургас, за премахване на преместваемия търговски обект, намира същото за процесуално допустимо и по същество – основателно.

Предварителното изпълнение на оспорената заповед е допуснато по силата на закона, т.е. при презумирано наличие на предпоставките по чл. 60 АПК, поради което, при наличие на достатъчно данни, които да обосноват основателност на направено искане за спирането му, съдът е в правомощията си да го уважи. Безспорно, с премахването на обекта за едноличния търговец ще настъпят имуществени вреди, но в случая по-важното е, че от представените по делото доказателства се установява, както и от извършена от съда справка в деловодната система на Административен съд-гр.Бургас, че към настоящия момент е налице висящо адм. дело № 643/2008г. по описа на Административен съд-гр.Бургас по оспорването на отказ за издаване на разрешение за същия преместваем обект с № 70-Л-88/07.03.2008г. на директора на ТД “Приморие” при община Бургас, по което понастоящем пред ВАС на РБ е образувано адм. дело № 17431/2008г., насрочено за разглеждане на 18.11.2008г. и по него все още няма постановен съдебен акт. Това дело е преюдициално за решението по законосъобразността на оспорената в настоящото съдебно производство заповед за премахване на преместваемия обект: павилион за продажба на пакетирани захарни изделия, с площ 10,50 кв.м., находящ се на ул.”Цар Асен” и ул.”Патриарх Евтимий”, тъй като при налично висящо производство по оспорване на отказа за поставяне, през м. септември административният орган не е имал основанието да издаде заповед за премахване, преди окончателното разрешаване на преюдициалния спор. Подобно действие не е в духа на закона и вредите от него трудно биха били ревизирани. В този смисъл е Определение № 11991/10.11.2008г. на ВАС на РБ, постановено по адм.д. № 13824/08г., а също и решение № 12556/20.11.2008г. по д. № 6855/2008г. по описа на ВАС.

С оглед изложеното, налице са основания спиране на предварителното изпълнение на заповедта от настоящата инстанция.

Налице е и основание по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по адм. дело № 1525 по описа за 2008г. на Административен съд-гр.Бургас, до приключване на преюдициалното адм. дело № 643 по описа за 2008г. с влязъл в сила съдебен акт.

Водим от горното, съдът,

 

О     П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

СПИРА, по искане на М. Л. Г., в качеството й на ЕТ "Лазарина – М – М. Г."-гр.Бургас, допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 2471/16.09.2008г., издадена от зам. кмета на община - Бургас, за премахване на преместваем търговски обект: павилион за продажба на пакетирани захарни изделия, с площ 10,50 кв.м., находящ се на ул.”Цар Асен” и ул.”Патриарх Евтимий”.

СПИРА производството по адм. дело № 1525 по описа за 2008г. на Административен съд-гр.Бургас, до приключване на производството по адм. дело № 643 по описа за 2008г. на Административен съд-гр.Бургас с влязъл в сила съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок, считано от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: