ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1515 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Р.К., редовно уведомен,  се явява лично и с процесуален представител адв.Й., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ П.И.К.Началник сектор към ОД НА МВР БУРГАС- РУ НЕСЕБЪР, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №10926/03.10.2018 година в изпълнение на указанията на съда, ответната страна е представила копие на протокол № 201741194-10000 от 14.11.2017 година за годност на техническо средство Дрегер Дръгтест 5000 №0041.

АДВ.Й.: Моля, да се запозная с протокола.

Съдът предостави възможност на адв.Й. да се запознае с постъпилите писмени доказателства.

АДВ.Й.: Да се приеме.

Съдът намира, че представеното писмено доказателство е отоносимо към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото протокол № 201741194-10000 от 14.11.2017 година за годност на техническо средство Дрегер Дръгтест 5000 №0041, представен по делото с писмо вх.10926/3.10.2018 година.

АДВ.Й.: По доказателството. Доказателството, изпратено от ОД на МВР не е годно доказателствено средство, тъй като проверката за годността на прибора е извършена на 14.11.2017г. седем месеца след удостовереното с дрегера- тест 5000 употреба на амфетамини и марихауна-5. Считам, че ОД на МВР не е изпълнило в пълнота указания на съда, тъй като не е изпратил техническото описание на дрегера „Дръгтест“, който обуславя извършването на проверката на 12 месеца и не можем да направим точен извод за състоянието на прибора към момента на извършване на проверката. Други доказателствени искания нямам.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.Й.: Считам, че жалбата срещу заповедта за прилагане на ПАМ №18-0304-000209/11.04.2018 г.от по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП е основателна. След преценка на събраните доказателства, посочените обстоятелства по делото считаме, че заповед за ПАМ е издадена в нарушение на изискванията за форма и административно-производствените правила, както и в несъотвествие с материалния закон и целта на закона, поради което се явява и незаконосъобразна при отменителните основания на чл.146, изключвайки само т.1 на същия член. От процесуална страна в наложената ПАМ са изложени фактически и правни основания за прилагане на ПАМ, но липсват мотиви относно срока на наложената мярка. Анализирайки събраните доказателства е видно, че не са доказани материално-правните предпоставки по чл.171, т.1, б.Б от ЗДвП. Не е установено безспорно, че водачcj е управлявал МПС след  употреба на наркотични вещества-амфетамин и канабис-5. Видно е, че ответната страна не е представила по делото всички доказателства, за което беше задължена от съда за годност на използваното техническо средство по време на извършения тест с К.. Беше записано в предния протокол от съдебно заседание удостоверение и протокол за проверка. Протоколът за проверка го видяхме, нито сертификат за годност  и валидност на индикацията, дотолкова доколкото това влиза в изисканото от съда удостоверение и протокол за проверка. Това са неотменните атрибути на дрегер Дръгтест 5000. Относно немотивировката считаме, че приложената мярката за принуда не съответства на закона. Тя се прилага с мотивирана заповед от служител управомощен със съответанат заповед. Считаме, че той е упълномощен, от което произтича, че органът действа при условията на оперативна самостоятелност. Следва същия орган да определи срок за размера на тежестта на нарушението. Във връзка със срока за действие на мярката „до 18 месеца“. Съществува и така наречната законова рамка, по който да се произнесе органа - от 0 до 18 месеца. Органът може да избера срока, за който може да приложи мярката, като най-важното да изложи мотиви за това. В нашия случая е бил длъжен да се обоснове, съобразно фактите, защо е определелил този максимален срок до 18 месеца за действие на мярката. Видно, че началника  на сектор към ОД на МВР Бургас не е изложил основанията си, което е съществено нарушение на административно-производствените правила и същевременно на закона. И още нещо. Органът не е обосновал и още нещо–упражняването на предоставените му правомощия в съотвествие с целта на закона. Визирам чл.6, ал.2 и ал.5 от АПК.  И като считам, че законните права са засегнати в по-голяма степан, тъй като акта е издаден в противоречие на основните принципи в АПК за съразмерност. Задължението за мотивиране произтича от чл.59, ал.1, вр. с ал.2 и 5 от АПК, който задължава административния орган, в случая началника на сектора да издава акта с мотивирано решение, включително и мотиви, относно срока на изпълнение, посочване на точен срок на изпълнение, същевремено това  изисква мотивирана заповед по чл.172, ал.1 от ЗДвП. Липсата на мотиви препятства адресата на ПАМ. Трябва по ясен и категоричен начин да се посочи субекта и неговото проявление, спрямо когото се излагат фактите, времетраенето, място и т.н. Считаме, че след като органът не е изложил конкретни мотиви за продължителността и срока за наложена ПАМ, не е спазил изискването за издаване й, поради което административните  актове следва да бъдат отменени. Заповед за прилагане на ПАМ №18-0304-000210,  другата заповед, насочена срещу адресата, но по чл.171,т.2а, б.“б“ за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, с която са отнети свидетелството за правоуправление и два броя регистрационни табели също не съдържа мотиви. Въпреки, че е в долната граница, няма мотиви относно  вида и размера на срока на наложения ПАМ.

Уважаеми съдия, считам че са налице отменителните основания на чл.146, т.2, 3 и  4 и от АПК и актовете да бъдат отменени.

Моля да отмените ПАМ по заповед №18-03-04-000209/11.04.2018 година и същевременно да бъде обявена от Вас за нищожна. Доколкото е в правомощията Ви, да проверите законосъобразността и на необжалваната от нас заповед и да отмените и заповед №18-0304-000210/11.04.2018г. Също така моля да присъдите в полза на доверителя  ми разноски и възнаграждение за един адвокат, съобразно  списъка на разносите и приложената разписка.

 

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 14:39 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: