ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети  септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1498 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.П., редовно призован, се явява лично и с адвокат З., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.К.П. против ревизионен акт № Р-02000215009795-091-001/25.04.2016г. на началник сектор ревизии възложил ревизията и  главен инспектор по  приходите при ТД на НАП Бургас,  в частта потвърден с решение № 157/24.06.2016г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ З.: Поддържаме жалбата. Моля, да имате предвид, че жалим ревизионния акт в частта относно установените задължения по ЗДДФЛ, като установените задължения за лихви за ДОО, Здравно осигуряване и УПФ не ги обжалваме. Моля, да се приемат представените с административната преписка и с жалбата доказателства.

С оглед твърденията ни в жалбата, моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза,  която да даде отговор на следните въпроси:

Вещото лице след като се запознае с представените по делото документи за получаване на обезщетения и трудови доходи за периода 1997г. до 2009г., първо да изчисли с какви суми е разполагало лицето К. И. П. - баща на доверителя ми. На второ място  вещото лице да снеме статистически данни за потребителския разход за едно лице от домакинството. Целта е с исканата експертиза да докажем имал ли е възможност  бащата на жалбоподателя да му предостави сумата, за която водим на практика и настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля, да приемете приложените към административната преписка и жалбата доказателства. Нямам доказателствени искания. По отношение на зададения въпрос към вещото лице, считам че така изготвена експертизата би била непълна и недостоверна, тъй като освен статистически разходи на това лице по данни от статистиката, същия може да е разходва средства за закупуване и на недвижими имоти,  МПС и така нататък, нещо което не би било отразено при така поставения въпрос към вещото лице.

 

АДВОКАТ З.: Ако има такива твърдения от противната страна, да представи доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не, нямаме такива твърдения.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответните платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в ревизионния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

 

  На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията изложени в жалбата включително за незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2016г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Делото да се докладва в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит, за определяне на вещо лице по допуснатата експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: