ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети и октомври                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1497 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.С.Е., редовно призована, се явява лично и с адвокат А., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция  на Териториално поделение НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11000/04.10.2018 г. от жалбоподателката, към която са приложени копия от представените към молба-становище вх.№1039/18.09.2018 г.. доказателства.

 

 АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Не възразявам по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Оттегляме искането за призоваване на трима свидетели, водим днес двама, които моля да бъдат разпитани. Със свидетелските показания ще установяваме какви са били правилата на работа  на тази детска градина, длъжността която е заемала жалбоподателката, по какъв график са работили учителите и колко учители са работили в тази детска градина. Тези обстоятелства не могат да се установят с доказателствата изискани от административния орган, тъй като голяма част от документите за заплатите не се съхраняват.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам депозираното становище от мен във връзка искането за разпит на свидетелите. Да се приемат представените от жалбоподателя доказателства. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба-становище вх.№1039/18.09.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя  - адвокат А., доказателства под опис.

ДОПУСКА до разпит на жалбоподателя двама свидетели, които да бъдат разпитани в днешното съдебно заседание.

ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатите свидетели, които бяха въведени в съдебната зала и съдът снема самоличността им, както следва:

С.Ц.П.- г., семейна 

А.Х.А. -г, семейна

 И двете български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П., като свидетелката А. беше изведена от съдебната зла.

  АДВОКАТ А.: Работили ли сте  в детската градина в с.Дрянковец и ако да през кой период и каква длъжност сте заемали?

 

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, работила съм в детската градина в с. Дрянковец през периода 1989-1991г. като детски учител.

 

АДВОКАТ А.: С жалбоподателката работили ли сте? Каква длъжност изпълняваше тя там? Какъв беше графика Ви и спазваше ли се? Тя работеше ли с деца?

 

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Аз заварих жалбоподателката като учителка в детската градина и тя продължи като учител и директор едновременно. Работеше в група с деца. В градината имаше само една група. Графикът си върви от сутрин до обяд е едната и  следобед другата учителка. На следващият ден, който е бил първа смяна, отива втора и обратно, който е бил втора смяна отива първа смяна. Да имаше  график. Имало е моменти, когато се е налагало да отсъствам и жалбоподателката да работи цял ден, но после аз като се върна, аз и връщам смяната като работя и аз цял ден.

 

АДВОКАТ А.: По колко часа работихте?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Работехме по 7 часа. Тогава беше от 7.00ч. до 13ч..

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П. на въпроси на съда: Не мога да посоча точния период, в който съм започнала работа като учителка. Есенният период на 1889година беше, а през 1991 г. напуснах май месец, когато бях бременна. През целия период, в който аз работих, жалбоподателката беше едновременно и директор и учител.

 

АДВОКАТ А.:  Когато се е налагало да отсъства някой, да ползва болничен или отпуска, кой поемаше смените?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Когато мен ме няма, колежката поемаше. Аз като съм в болничен, тя работи цял ден и след като аз се върна  връщам дните.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката П., която напусна съдебната зала. Съдът пристъпва към разпит на свидетелката А., която беше въведена в съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.:  Работили ли сте в детската градина в с. Дрянковец? Каква длъжност заемахте? Ако сте работили в кой период е било това? Колко учители имаше? Жалбоподателката каква длъжност заемаше? Работеше ли тя с деца? Имате ли промяна на имената от този период, в който сте работили в детската градина и сега?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: В детска градина с. Дрянковец  работих от началото февруари  1990 година до юли месец 1991 г.. Аз работех като готвач в детската градина. Жалбоподателката работеше като директор и учител едновременно. Тя работеше с деца. В тази група работеше от 8.00ч. до 16 -16,30ч., тогава и беше автобусът. Тя пътуваше с автобус. В групата работеше заедно със Соня Цветкова, която също беше учителка. Имам промяна на имената, тогава бях С.Х. .М. а сега А.Х.А..

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА А. на въпроси на съда: Докато съм работила в детската градина  освен жалбоподателката и свидетелката, която беше разпитана преди мен, нямаше други учителки.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката А., която напусна съдебната зала.

 

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите изцяло жалбата като основателна и доказана. Моля да ми предоставите възможност да изложа подробни съображения в писмен вид.  Моля да ни бъдат направените разноски, за което представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите решението на ответника по  подробни съображения изложени в самото решение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: