ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети септември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1491 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЗА ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД,  представлявано от управителя Е.Г.Ш., редовно и своевременно призован, не се явява процесуален представител. 

ОТВЕТНИКЪТ  КМЕТ  ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР редовно и своевременно призован,  изпраща  за представител ю.к.Н., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К Н. : Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Северен, ул.“Белград“ № 6, с управител Е.Г.Ш. с искане  да бъде отменена  Заповед № 560/28.04.2017г. на Кмета на община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект, представляващ: „Слънцезащитно съоръжение“ към ЗОХ „Мамаситас“ с приблизителни размери 20.00/6.50 м и височина 3.50 м, изпълнено от смесена /дървена и метална / конструкция, затворено с алуминиева плъзгаща дограма, покрита с винилно платно, с предназначение за търговска и/или обслужваща дейност, поставено в нарушение на нормативно установения ред, разположено в северната част на поземлен имот с идентификатор 51500.505.136 от КККР на гр.Несебър, обл.Бургас, к.к.Слънчев бряг – изток. Заповедта е била издадена на основание чл.57а от ЗУТ.

С жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Иска се  да бъде отменена.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 9448/07.09.2017 година, подадена от жалбоподателят Е.Г.Ш., в качеството си на управител на „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД, с която същият заявява, че оттегля депозираната жалба и прави искане за прекратяване на производството по делото.

          Ю.К.Н.  -  Не възразявам.  Да се приеме, предоставям на съда.

         

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

          Съгласно чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или частично. В конкретният случай е налице писмена молба от оспорващия, с която същия заявява, че оттегля жалбата си.

На основание чл.159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на „ ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, двадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на „ЕМ СИ ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,р-н Северен, ул.“Белград“№6, с управител Е.Г.Ш. против Заповед №560/28.04.2017 г.на Кмета на община Несебър.

            

Прекратява производството по административно дело № 1491/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя от получаване на съобщението за постановяването му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:35  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: