ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.                 

 

        На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Е.А. и адвокат Д.С., с пълномощни по делото. Не се явява адв.Н. Д.-редовно призован.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник кмет на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Р.С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото. 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са със становище вх.№6096/14.06.2017г. от адвокат С., писмени доказателства- , а именно протокол от съдебно заседание по гр.д.№3025/2010г. на Районен съд Бургас; Определение №1812/10.02.2009г. на Върховен административен съд по адм.д.№1582/2009г.; решение №№3949/03.21.2014г. по адм.д.№16759/2013г. на Върховен административен съд;  решение №612/07.03.2014г. по адм.д.№1211/2013г. на Административен съд Пловдив; Определение №10341/09.07.2013г. по адм.д.№9052/2013г. на Върховен административен съд; Определение №831/26.01.2015г. по адм.д.№1507/2014г. на Върховен административен съд; Определение №2059/25.02.2015г. по адм.д.№1775/2015г. на Върховен административен съд; Решение от 11.01.2017г. по адм.д.№397/2016г. на Административен съд Перник; решение №624/30.10.2013г. по адм.д.№442/2013г. на Административен съд Плевен; копие от експертиза по адм.д.№1483/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия в последното редовно съдебно заседание на 03.07.2017година, ние сме оспорили експертизата изслушана и приета от съда  и сме поискали повторна такава, като накрая в протокола  съдът е разпоредил, че по въпроса за повторната експертиза ще се произнесе в закрито заседание. Поддържам искането  за повторна експертиза. Да се приемат представените доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането за експертиза. Нямам претенции за съдебния район, от който да е вещото лице. Да се приемат представените доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам така направеното искане за  допускане на повторна експертиза, тъй като не са налице законовите за това основния. Такава е допустима тогава когато  приета експертиза е непълна и не е отговорила на всички поставени въпроси. Това, че някоя от страните не съгласна със заключението на експертизата не е основание за допускане на повторна.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на това доказателствено искане за повторна експертиза като се присъединявам към доводите на колегата С.. Да се приемат представените доказателства. Считам, че ако ще се поставят същите въпроси към експертизата, то тогава следва тя да бъде тройна, а не повторна.

 

АДВОКАТ А.: Искането за повторна експертиза не е ново, то е от съдебно заседание, проведено на 03.07.2017г, като съдът заяви, че по този въпрос ще се произнесе в закрито заседание, но имаше искане от ответната страна за прекратяване на производството, съдът  го прекрати, като Върховния административен съд отмени определението и върна делото за продължаването му

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение  представените със становище вх.№6096/14.06.2017г. от адвокат С., писмени доказателства- съдебна практика и протокол.

ДОПУСКА повторна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени към първоначалната експертиза.

       ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В.Д., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.04.2018година от 13.20часа за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

     Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

     Заседанието приключи в15.25 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: