ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 01.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІ-ти административен  състав       

На първи декември                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА  

Административно  дело номер  1481  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  10,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.М.Т. - редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Л.А. – надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника по жалбата – началник на Пето РПУ на МВР Бургас - редовно призован, не се явява представител.

В залата се явява прокурор Тиха Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1 от АПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в процеса с оглед защита на обществен интерес.

 

Предвид направеното искане от представителя на Бургаска окръжна прокуратура за конституиране на прокуратурата като страна във вече образувано административно производство за защита на държавен и обществен интерес и на основание чл.16, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от прокурора Тиха Стоянова като страна в процеса.

 

СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144  от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против заповед НР.з.277/28.09.2009г. на временно назначен на длъжност „началник на Пето районно управление” на МВР Бургас, с която е заповядано да не се издава разрешение за съхранение и носене на късо бойно оръжие по отношение на жалбоподателя и да се отнеме разрешение за носене на оръжие и разрешение за съхранение на оръжие. На основание чл. 60, ал.1 от АПК е разпоредено предварително изпълнение на административния акт.

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Заявявам, че искането с което моят доверител е сезирал административния орган, е искане за продължаване срока на разрешението за носене и съхранение на оръжие до момента на направеното искане, преди изтичане на срока на разрешението му.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете подробните писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган  писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка,  съгласно опис находящ се на л.1 от делото.

 

С оглед изявленията на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл. 149, ал. 1 предл. последно от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. А.: Моля да бъде отменена процесната заповед, тъй като с нея е постановен отказ да се издаде разрешение, с което ще се удължи срока за носене и съхранение на късо бойно оръжие за самоотбрана. В постановения отказ е посочено, че доверителят ми не е представил достатъчно убедителни доказателства съобразно законодателството, че има право да носи и съхранява късо бойно оръжие за самоотбрана. Представили сме трудов договор и длъжностна характеристика, от които се установява, че на доверителят ми в качеството му на заместник-управител, се налага да съхранява парични средства и уреди - чужда собственост и по повод тази охрана считам, че се налага да му бъде разрешено носенето на късо бойно оръжие за самоотбрана. Налице са условията за издаване на такова разрешение, чрез удължаване на даденото му разрешение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна, а заповедта на ВНД началник на Пето РПУ, намирам за обоснована и законосъобразна. В молбата до административния орган жалбоподателят е посочил, че огнестрелното оръжие е нужно за защита на него и семейството му, а по преписката няма нито едно доказателство сочещо необходимост от защита на неговата личност, както и на семейството му. Те не са били обект на посегателство по какъвто и да е начин. Видно от приложената длъжностна  характеристика дейността на жалбоподателя, който обосновава пред настоящия съд необходимостта от носене на огнестрелно оръжие във връзка с работата си, е следвало да има административно-организационен характер, която няма пряко отношение с извършването на някаква охранителна дейност. По преписката липсват доказателства, че жалбоподателят е преминал курс за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси. Моля да отхвърлите жалбата и оставите заповедта в сила.

  

АДВ. А.: До момента на отнемане на оръжието, доверителят ми е имал разрешение за съхранение и носене на късо бойно оръжие и се касае за постановяване на отказ, поради липса на доказателства, с оглед неговата личност, семейство и трудовата му дейност. При депозиране на молбата пред МВР, поради незнание, той е бил убеден, че след като притежава оръжие не трябва да представя допълнителни доказателства, че носенето на оръжие се налага във връзка с трудовата му дейност. Представил е трудов договор, който не е фиктивен, а съществува от месец март 2008 г.  Не бихме  могли да кажем, че се касае за административна отговорност, а за пазене на парични средства и пренасяне на измервателни уреди - чужда собственост, за която   фирмата носи отговорност и под организационна дейност се има предвид, че той следва да организира тази дейност.

 

Съдът приема делото за изяснено, поради което и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: