ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1479 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Г.Н. c  пълномощно на лист 127 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.Н.с пълномощно по делото и адв. Т.Д.-И.c  пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

Явява се вещото лице П.С.Ш..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

  ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /05.01.2018 г./ по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.С.Ш..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

П.С.Ш. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Имаме въпроси към вещото лице. На първо място моля да се установи в констативно-съобразителната част на заключението - използвате термина „изграждане“ на битова сграда, след това „изграждане“ на временен  монтируем павилион. Бихте ли уточнили къде точно в обяснителната записка срещате този термин „изграждане“, за да го използвате в експертизата? Това е на стр.3, схема 13 – битова база.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Използвала съм легендата в схемата, където са предвидени изграждането на битова сграда с първичната схема 2, и след това с актуализацията временно монтируеми павилиони.

АДВ. Т.Д.-И.: Искам да уточня: в констативно-съобразителната част  е описано наименованието на схемата. Искаме да внесем уточнение относно наименованието, защото в документацията по преписката е разположение на съответните обекти наименованието.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Схемата затова е схема и тя предполага разположението без конкретни мерки и трасировки. Дадени са съвсем схематично по легендата къде би трябвало да се разположат отделните елементи на плана за безопасност, описани в тази схема. Използвала съм термина изграждане, тъй като съм се базирала и на заповедта, и констативния акт, че става дума за строеж. Затова това е в констативната част.

         АДВ. Т.Д.-И.: Запозната ли сте с обяснителната записка?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Не мога конкретно сега да кажа. Чела съм я, но точно конкретно не мога по памет сега да я цитирам.

         АДВ. Т.Д.-И.:Вконстативната част сте съобразили – за стр.3 абзац 3, към средата, текстът: „…с актуализацията се предвижда изграждане на временни монтируеми павилиони...“ - тази актуализация санирана ли е от компетентния орган пред общинска администрация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.:Подробно съм описала, че възложителят е уведомил, представил е актуализацията с изрично писмо. Няма данни самата актуализация допълнително да е одобрявана. Възложителят ги е представил на общината, и съответно на одобряващия орган и двете актуализация с изрични писма, входирани. Няма данни да са одобрявани по двете актуализации.

         АДВ. Т.Д.-И.: Разрешение срещали ли сте по актуализацията?

         АДВ.Н.: Възразявам по въпроса. Не сме твърдяли, че има точно такова разрешение. В сизиращата жалба сме твърдяли точно обратното, че няма и не е било необходимо издаването на такова разрешение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В разрешението за строеж на обекта като цяло на основното строителство не са изрично описани временните обекти по чл. 54 от ЗУТ. Чл. 52 обаче казва,че те трябва да са предвидени в одобрения инвестиционен проект, т. е. и в ободрения,и в разрешението за строеж. Това е работа на одобряващия орган.

         АДВ. Т.Д.-И.: Разбрах, че не е издавано разрешение по чл.54 от ЗУТ. В заключението по отговора на въпрос 1, вещото лице заявява, че временния строеж е изграден основание на чл. 65 от 2005 г. Къде точно в разрешението е предвидено реализирането на строеж, който се появява в актуализацията  2006  г. и следващият ми въпрос: къде изобщо в разрешение 65 се споменават обекти по чл. 54 от ЗУТ?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Мисля че вече отговорих, че не са изрично описани в самото разрешение за строеж. Но те са посочени в плана за безопасност и здраве.

         АДВ. Т.Д.-И.: В първоначалния план за безопасност и здраве, въз основа на който е разрешението, къде точно са предвидени такива строежи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В т.1 от легендата – битови сгради.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: За уточнение на съда -първоначалният ПБЗ обобщава от т.1 до т.12 в обяснителната записка, защото това е наслагване на актуализацията.

АДВ. Т.Д.-И.: Представяме цветно копие на Плана за безопасност и здраве - на първоначалния вариант.

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.Д.-И.: Свързан ли е представеният екземпляр с отговорите на вещото лице?

         АДВ. Т.Д.-И.: Да. Моля да преустановите разпита на вещото лице. Моля да бъде приет представения екземпляр от първоначален план за безопасност и здраве, след което моля разпитът на вещото лице  да бъде продължен.

 

         Съдът счита,че следва да уважи искането, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА разпита на вещото лице Ш..

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Н.: Да се приемат ли представените доказателства?

         АДВ.Н.: Считам, че представеният първоначален ПБЗ не е относим, доколкото се изследват обекти, построени с актуализацията. Второто доказателство е представено по делото.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представения първоначален план за безопасност и здраве, както и обяснителна записка към план за безопасност и здраве от 01.10.2005 г.

         Съдът ВЪЗОБНОВЯВА разпита на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: По представеното и прието току-що доказателство- първоначален план по безопасност и здраве - къде в първоначалния ПБЗ е предвидено временно строителство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: № 1 от легендата - това са обектите с № 1 и със син цвят на току-що представения ПБЗ.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да имате предвид, че тези обекти са обозначени като битова база 6 броя фургони.

АДВ. Т.Д.-И.: Можете ли по първоначално представения и току-що приетия ПБЗ да посочите приблизителното разположение на обекта, който е описан в заповедта за премахване?

Вещото лице Ш. посочва с пръст южната част на представената скица съставляваща ПБЗ в зоната под лявото крило на проектираната сграда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Тези обекти не са предвидени в първоначалния ПБЗ, не присъстват в този ПБЗ.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: По първоначалния ПБЗ не е предвидено разрешение за строеж на процесния строеж, кога се е появил процесният строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: На констативния акт и съответно заповедта, на основание на която е издадена, процесният обект е описан като един общ строеж. Действително голямата част от строеж е част от актуализация № 1 от 2006 г., и само малка част в най-левия ъгъл е от актуализация 2 от 2011 г, като съм направила тази преценка на базата на тази схема, която е приложена към констативния акт. Тъй като обектът не съществува на място и не мога да бъда абсолютно категорична дори и малката част е включена в този обект.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да уточните в тази актуализация от 2006 г. – вписали сте, че обектът е със зелено № 14- техническа грешка ли е – това е на стр.3?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: В заключение № 1, предпоследната страница. Навсякъде, където е записан временен обект, нанесен по актуализация схема № 2 в зелено, под № 14 да се чете под № 1.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: След като не е предвиден в първоначалния ПБЗ и е предвиден чак в актуализацията 2006 г. и 2011 г., как правите извод, че това разрешение обхваща и процесния строеж, който твърдите, че е временен такъв?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Актуализациите и двете са представени по официален път и са приети с № в общината. Отделно от това разрешението за строеж е допълвано с изменение за отпадане на облата част на ресторанта. Актуализациите са представени, одобряващият орган е счел, че не трябва да ги одобрява, не е върнал мотиви за неодобряване, не е изложил мотиви. Изложил е мотиви за одобряване, няма изрично волеизявление за актуализация. Но тъй като това не попада, т.е. в чл. 154 са изброени съществените отклонения на строежите, съм счела,че това не попада в съществените отклонения. Органът е издал констативен протокол от 2016 г., че разрешението за строеж, т.е. много след като актуализациите са направени и са му били представени, е издал, протокол, че разрешението важи до завършването на строежа, и затова съм приела, че обектите по актуализациите в случая №1 от 2006 г. са предвидени в плана за безопасност и здраве.

           АДВ. Т.Д.-И.: На първо място, вещото лице спомена чл. 154 за изменение по този ред. Временните строежи елемент ли са инвестиционното намерение?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Временните обекти са част от плана за безопасност, съответно част от инвестиционния проект.

           АДВ. Т.Д.-И.: А инвестиционното намерение?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Ако инвестиционното намерение изисква одобряване на инвестиционите проекти, какъв тогава следва да е отговорът?

           АДВ. Т.Д.-И.:  Инвестиционното намерение на разрешение 65 е хотелски комплекс с магазини, офиси, басейни, сгради, всичките тези фургони представляват елемент от това инвестиционно намерение, което току-що посочих, описано в разрешението за строеж или са само съпътстващи обекти?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Те са част от одобрения инвестиционен проект.

           АДВ. Т.Д.-И.: В разрешението от 2005 г. има извършени одобрения на база проекта, кое точно от тези допълнения се отнасят за някоя от актуализациите?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Няма такова.

           ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  В констативно-съобразителната част твърдите, че временните обекти – посочено е на стр.3, са предвидени едновременно и като ограда към прилежащите улици. От къде правите този извод? В обяснителната записка към първоначалния ПБЗ е записано с цел охрана на труда, опазване на околната среда, обектът се огражда с временна плътна ограда с височина 2 м.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Правя извода, защото те са разположени плътно по уличната регулация и в частта, където са предвидени с актуализацията. Няма и не е имало и не е било необходимо да има друга плътна допълнителна ограда.

           АДВ. Т.Д.-И.: Тези обекти, които са били ограда, при първоначалното изграждане ги е нямало. Защо твърдите, че са ограда?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Предишният ми отговор напълно удовлетворява питането.

           АДВ. Т.Д.-И.: На стр.3 от заключението, последният абзац, на предпоследния ред пише: „…нанесен на актуализирана схема 1“. Имате предвид схема № 2 , не № 1, нали?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Схема № 1 като поредност към 2006 г. – актуализация 1 – схема 1, нанесен на актуализирана схема 1. Имам предвид първата актуализация на първата схема на план за безопасност и здраве, която е озаглавена схема 2.

          

           Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

         АДВ.Н.: Нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други доказателствени искания.

         АДВ. Т.Д.-И.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         АДВ.Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Изложила съм подробни съображения в сизиращата жалба. Ще представя писмени бележки. Спорът се концентрира около факта дали извършени актуализации на част от вече одобрен инвестиционен проект на община Несебър, са подлежали на последващо санкциониране от страна на общината. Твърдим, че не е следвало да бъде издавано допълнително разрешение. Не е следвало отново да бъдат одобрявани, тъй като липсва нормативно изискване за това. Моля да присъдите на доверителя ми съдебно деловодни разноски по приложен списък.

        ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считаме същата за неоснователна. Моля да ни бъде дадена възможност в указан срок да представим писмени бележки, където ще развием подробни съображения. Молим да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: