ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.07.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети юли                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1467 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Х.Х. М. - редовно уведомен, явява се лично.

За ответника – началник на отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София - редовно уведомен, се явява Н.С.- инспектор в сектор „Режимна дейност” в Затвора Бургас, с висше юридическо образование, с представено по делото пълномощно.

Явява се Д.М. - преводач /от и на кюрдски език/.

 

На основание чл. 14, ал. 2 апк съдът,

 

назначава за преводач /от и на кюрдски език/ Д.М..

 

Съдът снема самоличността на преводача /от и на кюрдски език/, както следва по представения личен документ.

 

Д.М.– ЕГН: ********** , на  ** години, сириец с двойно гражданство, (българско гражданство), неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 НК.

 

Обещава да даде верен и точен превод.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

жалбоподателят /чрез преводача/: Да се даде ход на делото .

Инспектор С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Х.Х.М., понастоящем в Затвора Бургас, против Заповед № Л-2226/2 от 28.04.2017 г. на началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е наредено лишеният от свобода чужд гражданин да бъде преведен в затвора гр. София за доизтърпяване на наложеното наказание.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

жалбоподателят /чрез преводача/: Разбирам защо съм в съдебното заседание. Оспорвам заповедта, с която е наредено да бъде преместен в Затвора в гр. София. Поддържам подадената жалба.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Инспектор С.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената административна преписка. Представям и моля да приемете – копие от личната карта на жалбоподателя и свидетелство за съдимост, от където е видно, че лицето М. е гражданин на Сирия.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът чрез преводача предявява представените доказателства от ответника на жалбоподателя.

жалбоподателят /чрез преводача/: Да се приемат представените доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание, а именно: личната карта и свидетелство за съдимост на жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

жалбоподателят /чрез преводача/: Моля да отмените процесната Заповед.

Инспектор С.: Моля да потвърдите Заповед № Л-2226/2 от 28.04.2017 г. на началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Същата е издадена в съответствие със заповедта на министъра на правосъдието и на основание чл. 59 ал. 3 ЗИНЗС, а именно, че чужди граждани, които нямат постоянно пребиваване на територията на Република България, изтърпяват наказанието си в Затвора гр. София.

С оглед горното моля да потвърдите процесната Заповед. 

 

СЪДЪТ определя възнаграждение на преводача /от и на кюрдски език/ в размер на  50,00 лв., които да му бъдат заплатени от бюджета на съда./изд. Р.К.О – 14.07.2017 г. – 50,00 лв./

Преводачът извърши превод на цялото съдържание на протокола, с което е запознат жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: