ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                      Дата 02.10.2008 год.                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 02 октомври 2008  година,

 в следния състав:

 

                                                                    Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

 

разгледа докладваното от съдия С.

адм. дело № 1466 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следното:

 

         Съдебното производство е образувано по жалба против Акт № 195/06.08.1996 год. за държавна собственост на недвижим имот с пл. № 005146 /вероятно е погрешно изписване в титулната част на жалбата № 005145/, с площ от 1,362 дка, находящ се в местността “Аклади”, землище на с.Черноморец, общ. Созопол.

         Жалбоподателите твърдят, че са наследници на Ж. С. Ж. и са собственици на имот № 005146, с площ от 1,362 дка, находящ се в местността “Аклади”, землище на с.Черноморец, възстановен с решение на Поземлена комисия – гр.Созопол. Обстоятелствената част на жалбата е в известна степен неясна, съдържаща съждения и искания от различен характер. Петитумът е формулиран като такъв да се деактува посочения недвижим имот в полза на жалбоподателите. Представени са писмени доказателства.

         Жалбата е депозирана чрез Областен управител на област Бургас, поради което същия е изпратил писмено становище за недопустимост на оспорването, с изложени подробни аргументи.

         Съдът, след като взе предвид сезиращата жалба, направеното с нея искане, прецени представените доказателства и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

            Жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, поради следните съображения:     

Съгласно нормата на чл.5 от Закона за държавната собственост държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост. Актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона. Актът за държавна собственост няма правопораждащо действие.

Оттук следва да бъде направен изводът, че актуването или деактуването на имот няма конститутивно действие по отношение на правото на собственост, защото записването или отписването на един държавен имот от актовите книги за държавна собственост не създава, нито прекратява правото на собственост на държавата върху този имот. Затова и законодателят с нормата на чл. 157, ал. 1 от ППЗДС е посочил реда, по който следва да бъде осъществена защитата срещу актуването, респ. отказ за деактуване - собственикът може да оспори доказателствената сила на акта за държавна собственост по съдебен ред, т. е. по общия исков ред пред гражданския съд. Съставяне на акт за държавна собственост, респ. евентуален отказ на областния управител да разпореди отписването на един недвижим имот от актовите книги за държавна собственост, по своята същност е отричане на претендираното от жалбоподателите право на собственост върху този имот, което вещно право може и следва да бъде защитено по общия исков ред. С други думи жалбоподателите, които претендират права върху имота, за който твърдят, че е актуван като държавен, могат да защитят и установят правата си, като оспорят доказателствената сила на акта за държавна собственост по пътя на общия исков процес, но не и пред административния съд.

         Поради изложените съображения оспореният акт за държавна собственост не представлява индивидуален административен акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол. Настоящият съд не само не би могъл да упражни контрол върху този акт, но не би могъл да процедира и по искания от жалбоподателите начин, а именно – да разпореди да се деактува претендирания имот.

         На основание горните мотиви, жалбата, като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.М.К. ***, П.Т.П. ***, Е.Т.П. ***, Н.С.М. *** и Н.Ш.С. *** против Акт за държавна собственост № 195/06.08.1996 год., като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1466/08 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                            СЪДИЯ:……………..