ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1419 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНРАЙС СД“ ООД представлявано от управителя С.С., редовно уведомен, не се явява, представлява се от процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР  НА  РИОСВ БУРГАС редовно уведомен,  изпраща процесуален представител ю.к. М., с представено пълномощно по делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Ю.К.М.-С оглед указанията на съдебният състав,представям в днешно съдебно заседание и останалите заповеди, освен РД №30/24.011995 година, които са посочени и цитирани в оспорения административен акт.Моля да бъдат приети.

АДВ.Г.-Да се приемат представените заповеди.

Съдът, с оглед становището на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, а именно :Заповед № РД-75/28.01.2013 година,Заповед № РД-350/14.07.2000 година, Заповед № РД-59/24.01.2013 година,всички издадени от Министъра на околната среда и водите.

АДВ.Г. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът с оглед изявленията на страните счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г.-Представям договор за правна защита и съдействие.Да се приеме за направен разход по делото.В проведените две  съдебни заседания се установи и  от представените заповеди и  от получения отговор от МЗХ, че процедурата е прекратена без да са посочени конктретно извършени нарушения, като са посочени единствено и само  заповедите, с които  е обособен ПП „Странджа“  като такъв и на стр.2 от решение на РИОСВ  заявава, че продължаването  е недопустимо  с режима на природния парк като този режим е посочен в три заповеди .Смятам, че изцяло имаме нарушаване на административните правила и поради тази причина поддържаме жалбата и искаме отмяна на  решението на РИОСВ–Бургас.Смятам, че това писмо  на МЗХ показа, че тази проверка е извършена постфактум, след като вече е била прекратена процедурата.Желая подходящ срок за защита.

Ю.К.М. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите  решението на РИОСВ като правилно и законосъобразно при спазване на  процесуалните правила. Видно от представените по  делото писмени материали, при извършената проверка за допустимост по чл.12 ал.2 и ал.4  вр чл.2 ал.2 от Наредбата за оценка за съвместимост се констатира,  че инвестиционното предложение е недопустимо с режима на ПП „Странджа“, опредлен със заповед № РД 30/ 24.01.1995 година за обявяването му, тъй като имот 62459.56.2 по КК на с.Резово,община Царево, предмет на инвестиционното предложение не е включен в устройствена зона на ОУП и  за него не е  одобрен ПУП. Имотът попада  в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии  и това е ПП“Странджа“ както и в границите на две защитени зони  от екологична мрежа „Натура 2000“, по смисъл на ЗБР.Освен това с писмо от ОД“Земеделие“ Бургас, РИОСВ-Бургас е уводемена, че тъй като имота е земеделска земя за него трябва да има решение за промяна на предназначението  или решение за временно ползване, до 10 години на комисията за земеделските земи. В самото решение е упоменато, че прекратяването на процедурата не изключва възможността възложителя  да подаде ново уведомление до компетентния орган  при промяна в устройствата на територията  по реда на ЗУТ и ЗУЧК. Предвид тези съображения моля, да се произнесете с решение, с което да отхвърлите  жалбата и да оставите в сила решението на РИОСВ- Бургас.

Съдът определи  7 дневен срок на страните за  представяне на писмени бележки  по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: