ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1415 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хърайзън Девелопмънтс” ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно – лист 393.

Ответникът началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице инж. М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза е постъпило на 07.06.2018г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 53 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Коя сума сте взели за основа при определяне на задълженията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Тези имоти, които са със звезди, са нежилищни, т.е. категоризирани по закона. Съдебно-техническата експертиза е приложила удостоверение за категоризация- това са 11 апартаменти, категоризирани са по Закона за туризма. Съгласно Закона за местни данъци и такси са нежилищни имоти и съм ги изчислила като такива. Останалите, които са жилищни имоти, са изчислени върху данъчната оценка. Административният орган ги е изчислил върху по-високата от двете - върху остатъчната стойност.

Ставките за ТБО са спрямо това дали са ползвани или не имотите. Иначе Данък сгради е без значение. Прилагат го за всички, само ТБО има разлика и във ставките, които са изчислявали, като за някои имоти са изчислявали, че са ползвани. Имат продадени 3 апартамента, единият е изчислен по 5,2% ТБО, тъй като го   смятат за ползван. Има възможност по закон, подава се декларация, че не се ползва апартаментът и те са подавали такива декларации. Писали са за кои години имат. В по-голямата част общината са зачели тези декларации – за 2013 година това е апартамент №32, за който е подадена декларация, че се ползва, а всички останали не се ползват. Апартамент №25 е продаден  2015 година, за 2014 година е даден, че се ползва нацяло, а има декларация, че не се ползва. Реално признават в справката си, че имат подадени такива декларации, а се оказва, че не са ги зачели при определяне на дължимата ТБО. За 2013 година и 2014 година се включват само компонентите „почистване на обществени площи“, защото имат подадени декларации - справката е на лист 429 до лист 473. Т.е. още вдигат отгоре, като от 2015 г. тези 40% са за хотели, мотели и други, но не е записано за апартаменти. С 40% е вдигнат съгласно таблица 3 към Закона за местни данъци и такси – категоризация във вилни зони, въпреки че не се касае за хотел, мотел, а става дума за сезонно жилище. През 2014 г. не ги увеличават, а 2015 г. ги увеличават. До този извод стигнах след като направих изчисленията, а никъде го няма като мотиви. Заложили са ги в самата програма, описват кои коефициенти по таблицата определят данъчната оценка. Тези 40% са върху данъчната оценка. Говоря за тези, които са със звезди, за другите – не.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-счетоводна експертиза.

УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението - 300,00 лева, от които 200,00 са внесени под формата на първоначален депозит. За разликата от 100,00 лева ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд Бургас и да представи доказателство за това.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други искания по доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на искания по доказателствата и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите жалбата, както и да ми присъдите направените по делото разноски.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото писмени бележки с копие за другата страна.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: