О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер                2551/31.10.2008г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на тридесет и първи октомври две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря ………………………………………………………………………………….

при прокурора …………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1404 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Воин груп сигурност” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя И. Т. Г. против Решение № РД-10-252/21.08.2008г., издадено от директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г., издаден от П. И. Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас. Иска се от съда да отмени оспорваното решение. Представят се доказателства.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Със ЗВР № 800575/09.05.2008г., произнесена от началника на сектор „РП” в отдел „КД” при Дирекция „Контрол” – Бургас е разпоредена ревизия на „Воин груп сигурност” ЕООД. Резултатът от производството по чл.110, ал.3 от ДОПК е обективиран в РА № 020800575/ 25.06.2008г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас. Актът е връчен на 01.07.2008г. на И. Т. Г. в качеството му на управител на дружеството. Обжалван е пред решаващия орган в срока по чл.156, ал.1, вр. с чл.144, ал.1 от ДОПК. С решение № РД-10-252/21.08.2008г., директорът на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП– гр.Бургас оставя жалбата без разглеждане поради липса на законна представителна власт за лицето, което я подписва. Оспорването, с което е сезиран настоящия състав съдържа доводи за незаконосъобразност на ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г. и на решение № РД-10-252/21.08.2008г. Наличието на цитираното решение съставлява процесуална пречка за разглеждане на материалноправния спор, поради което съдът следва да се произнесе по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Жалбата е подадена в 7-дневен срок от връчване на акта по чл.147, ал.1 от ДОПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по съшество е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.145, ал.1 от ДОПК жалбата до решаващия орган трябва да съдържа наименованието на жалбоподателя и адреса за кореспонденция; посочване на акта или действието, против които се подава; всички доказателства, които лицето иска да бъдат събрани; в какво се състои искането и подпис на подателя. Към жалбата се прилагат пълномощно, когато се подава от пълномощник и писмените доказателства. В настоящия случай оспорването изхожда от Т. К. Г. в качеството му на управител на „Воин груп сигурност” ЕООД и е подписана от него. В приложеното към преписката обяснение вх.№ ИТ-00-5946/17.07.2008г. Г. твърди, че не е обвързан с представителството на търговеца, считано от 07.01.2008г., не е писал и подписвал жалбата, не е запознат със съдържанието на ревизионния акт, не го е обжалвал и не е упълномощавал лице за това. В нарочен документ, заведен в деловодството на ТД на НАП- Бургас под № ИТ-00-5946/18.07.2008г. управителят на дружеството в момента излага факти относно представителната си власт. Твърди, че с решение по протокол № 9 от 27.03.2008г. на едноличния собственик на капитала е извършена промяна в органа на управление, която е заявена за вписване в търговски регистър на 21.05.2008г., но поради продължителността на регистърното производство, жалбата е била съставена и подписана от името на действащия към подаването й управител – Т. Г.

Съгласно разпоредбата на чл.141, ал.2 и ал.6 от Търговския закон дружеството с ограничена отговорност се представлява от управител, чието овластяване и заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им. Според чл.140, ал.3, вр. с ал.1 от ТЗ решенията на общото събрание, които се отнасят до избор и освобождаване на управител имат действие от вписването им в търговския регистър. При служебно извършена справка в Агенция по вписванията – гр.Бургас, сезираният съдебен състав констатира, че Т. К. Г. е освободен от управление на 22.08.2008г. При това положение, ревизионният акт е следвало да бъде връчен на Г. и жалбата да бъде подписана от него. Този извод се налага от нормите на чл.33 и чл.29, ал.6 от ДОПК, според които всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или негов служител, определен за това. В настоящия случай ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г е връчен на И. Т. Г. на 01.07.2008г., към който момент същият не е снабден с представителна власт по закон или по пълномощие. Порочното връчване на ревизионния акт не поставя в течение срока за обжалването му. Поради това преписката трябва да се върне на директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП - Бургас, който следва да разпореди извършването на действия по връчване на акта на лице с надлежна представителна власт.

Предвид гореизложеното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Решение № РД-10-252/21.08.2008г., издадено от Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Воин груп сигурност” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя И. Т. Г. против Ревизионен акт № 020800575/25.06.2008г., издаден от П. И. Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Бургас за изпълнение на дадените в мотивната част на акта указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ:……………………….