ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети юли                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1403 по описа за 2017 година.

 

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Л. се явява лично и с адвокат Т..

Ответникът не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото заявление от ответника С. Д. с приложени към него съдебномедицинско удостоверение и фиш за спешна медицинска помощ от Център за спешна медицинска помощ Бургас, филиал Несебър от 29.04.2017г.

 

Адвокат Т.: Оспорвам представените доказателства, с които се запознах преди днешното съдебно заседание, оспорвам датите. Моля да ме снабдите със съдебно удостоверение, което да ми послужи пред МБАЛ Бургас, отдел „Съдебна медицина“, чрез което да ми предоставят информация на коя дата е издадено представеното медицинско удостоверение № 104/2017г. Моля също така съдебното удостоверение да послужи и пред Спешна медицинска помощ- Несебър, с което да ми се предостави информация как е постъпило лицето, на място ли му е указана помощ. Моля също така да бъде допуснат до разпит съдебния медик, издал медицинското удостоверение. Това възражение е във връзка със съществуването на друго медицинско удостоверение издадено на А. Б., което е издадено на 02.06.2017г. и е с номер 89, а това, което е издадено на ответника е с номер № 104 и е издадено на втори май, а месец по-късно е с номер 109. Моля също така съдебният медик, който е издал това медицинско удостоверение да бъде разпитан в следващото съдебно заседание, като с разпитът му ще се удостовери кога е съставено, ще се установява датата на съставяне и кога се е явило лицето. Моля да приемете писмени доказателства, а именно съдебномедицинско удостоверение от 02.06.2017г. на А. Б., сигнал до полицейски участък в Слънчев бряг от 02.03. 2017г., втори сигнал до РПУ Несебър от 15.03.2017г., както и амбулаторен лист за преглед на Р.Л. от 30.04.2017г., медицинско направление изх.№ 4908 от 30.04.2017г. и фиш за спешна медицинска помощ за лицето Р.Л.. Представям тези доказателства с оглед установяване на фактите около извършването, на механизма на извършването и имало ли е такова извършване, като моля също така да допуснете и свидетел, да допуснете Р. или синът й, това искане го правя с оглед доказване на фактите действително имало ли е такава извършване. По делото има докладна от П. Н., който е написал докладна записка и има данни, които са противоречиви и са в конфликт с нашите твърдения.

 

СЪДЪТ намира представените от ответната страна съдебно медицинско удостоверение и фиш за спешна медицинска помощ за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за издаване на съдебно удостоверение. Съдът намира за неоснователни, а и недопустими, исканията на пълномощника на жалбоподателката за разпит на свидетели, целящи опровергаване на данните от представените съдебномедицинско удостоверение и фиш за спешна медицинска помощ, поради което същите следва да се оставят без уважение. Следва да се приемат днес представените писмени доказателства- съдебно медицинско удостоверение, писмо от 02.03.2017г. до полицейски участък Слънчев бряг, сигнал от Димитър Тотев от 15.03.2017т., лист за преглед на пациент Р.Л. от 30.04.2017г., медицинско направление и фиш за спешна помощ. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна съдебно медицинско удостоверение и фиш за спешна медицинска помощ, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя съдебно медицинско удостоверение, писмо от 02.03.2017г. до полицейски участък Слънчев бряг, сигнал от Д. Т. от 15.03.2017т., лист за преглед на пациент Р.Л. от 30.04.2017г., медицинско направление и фиш за спешна помощ.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на жалбоподателя поисканото съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането, направено от пълномощника на жалбоподателя, за допускане до разпит на двама свидетели, за изясняване на посочените обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателката, на осн. чл. 193,ал.2 от ГПК, вр 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на съдебномедицинско удостоверение № 104/2017г. и фиш за спешна медицинска помощ, приложени съответно на л.58 и л.59 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателя доказателствената тежест съгласно нормата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

Жалбоподателката Л.: Разбирам малко български език, но писмено не владея български.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.10.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: