Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1046        Година 28.11.2008    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  1403 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по повод жалба на “ВИВАН” ЕООД, ***, представлявано от управителя И. М. Н. против Заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – павилион под № 22 по схемата, западно от РУМ “Младост”, в УПИ ІХ, кв.49, ж.к.”Славейков” с площ от 5 кв.м., в 14-дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Счита, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, постановена в противоречие на материалния закон и при съществено нарушение на производствените правила.

Ответникът по жалбата – Община Бургас редовно уведомена, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, представя нови доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна и се потвърди обжалвания административен акт.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно констативен акт № 89/18.04.2008г., е извършена проверка на преместваем обект-павилион, находящ се в гр.Бургас, ж.к.”Славейков”, западната  страна на РУМ “Младост”, кв.49, УПИ ІХ, по плана на ж.к.”Славейков”, гр.Бургас при която е установено, че обекта представлява павилион с площ от 5 кв.м. и височина НСр.-2,00 м., нетрайно свързан с терена, електрифициран, собственост на дружеството-жалбоподател и е разположен на общински терен предвиден за благоустрояване. В момента на извършване на проверката той е без разрешение за поставяне в нарушение на чл.56, ал.2 от ЗУТ. Срещу констативния акт е подадено възражение вх.№ В-94-И-283/09.05.2008г..

Със Заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас е  наредено на “ВИВАН” ЕООД да премахне за своя сметка павилион под № 22 по схемата, западно от РУМ “Младост” в УПИ ІХ, кв.49, ж.к.”Славейков”, с площ от 5 кв.м., в 14 – дневен срок от получаване на заповедта, като е разпоредено прекъсване на електрозахранването на обекта. Заповедта е получена на 28.08.2008г. и е обжалвана в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ. В жалбата е посочено, че има разрешение за поставяне, което е с валидност 30.06.2006г., от който момент продължава де се осъществява дейността със знанието и без противопоставяне от страна на общинската администрация. Също така, налице е съществено нарушение на административно-производствените правила, тъй като не е посочена точната норма на закона за издаване на заповедта и му е нарушено правото да разбере правилно в какво се изразява извършеното нарушение.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия. Съгласно разпоредбата на § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Обжалваната заповед е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината. Правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 2389/17.12.2007 год. на кмета на Община Бургас, поради което обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган.

Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби. Не е налице спор между страните относно определянето на обекта като преместваем по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, поради което той безспорно подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ. Заповедта е мотивирана, тъй като в нея подробно са описани фактически и правни основания за издаването и. Посочена, като основание за премахване на обекта е нормата на чл.57а ал.1 т.1, която предвижда премахване на обекти поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение. В случая за преместваемия обект има издадено разрешение за поставяне, но същото е със срок на действие от 01.01.2006г. до 30.06.2006г., тоест към настоящия момент обекта се явява поставен, без да му е издадено съответното разрешение за 2008г.. Непосочването на приложимата конкретната хипотеза на чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ, при изписването на законовата норма, послужили за издаване на заповедта, не се явява  съществено процесуално нарушение. В мотивите на заповедта изрично е посочено, че павилиона е поставен без разрешение за поставяне за 2007г. и 2008г. и жалбоподателя е имал възможност да се запознае и да разбере основанията за издаване на процесната заповед и правото му на защита не се явява нарушено.

Преди издаване на заповедта е изпълнена процедурата предвидена в чл.57а от ЗУТ, видно от приложената административна преписка, поради което не е налице нарушение и на процесуалноправните разпоредби при издаването и.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че упражнява търговска дейност със знанието и без противопоставянето на общинската администрация. Съгласно чл.57 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане, като за тях се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. В чл.8 от приложената по делото Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас, е предвидено задължение на лицата на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект да демонтират обекта след изтичането на срока за поставянето му. Това задължение е предвидено и в т.9 на разрешението за поставяне на обекта № 27/20.02.2006г. издадено на дружеството, като е определен и 7-дневен срок за премахване на обекта, считано от момента на изтичане срока на разрешителното. След като, лицето не е изпълнило това свое задължение, то не би могло да черпи права от неправомерно си поведение.

С оглед на изложеното жалбата на “ВИВАН” ЕООД, против заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВИВАН” ЕООД, ***, представлявано от управителя И. М. Н. против Заповед № 1824/04.07.2008г. на Заместник кмета на Община Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: