ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: С.Х.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер 138  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  15,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят  - „Кронос Агро” ООД – гр. Сливен – се представлява от адв. Р..

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се представлява от юк. М.

Прокуратурата на Република България се представлява от почитаемия прокурор С. Х. от Бургаска окръжна прокуратура.

Явява се вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице.

ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.45 години, българка, българска гражданка, с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Р. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Извършено е прихващане по чл. 77 /отм./ и 92 от ЗДДС, въз основа на които вещото лице счита, че начислените лихви следва да бъдат намалени със сумата от около 1700 лв.от установеното, така ли е?

ОТГОВОР: Лихвата, чийто размер следва да се редуцира до размерите, описани на л. 5 от заключението, съответно за м. октомври и м. ноември, са посочени на отделен ред, като в момента не мога да кажа каква е разликата с установената лихва по ревизионен акт.

ВЪПРОС: С оглед направената рекапитулация на ревизионния акт в заключението, аз разбирам, че на доверителя ми следва да бъдат  възстановени още 8229,75 лв., правилно ли съм разбрал?

ОТГОВОР: Доколкото установената от експертизата сума за възстановяване е в размер на 23187,99 лв., също посочена на л. 5 най-отдолу, и имайки предвид реално възстановената на жалбоподателя   сума с издадения ревизионен акт, в размер на 14958,24 лв., сумата е посочена в т. 4 на л. 5, последно изречение, и действително разликата представлява сумата - 8229,75 лв.

ВЪПРОС: Може ли да обясните от къде идва тази разлика? Имам предвид тези 8229,75 лв.?

ОТГОВОР: Тъй като с ревизионния акт са установени и прихванати данъчни задължения в размер на 33682,77 лв., толкова, колкото е задължението по акта, а експертизата е установила общо задължение по акта 10494,78 лв., след извършеното  прихващане по реда на чл. 77, ал. 1 т. 1, посочената сума за възстановяване /на последния ред на л. 5/, представлява прихваната сума в повече с обжалвания ревизионен акт, а разликата между тази сума за възстановяване и действително възстановената, всъщност, представлява тези 8229,75 лева. Тази разлика се явява от извършеното прихващане, съобразено с чл. 77, ал. 1, т. 1, което в акта не е направено.

АДВ. Р.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. МОНЕВ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: При изготвяне на експертизата сте записали, че има издаден ревизионен акт № 482. Взели ли сте предвид, че има издаден и друг ревизионен акт № 203, с който на жалбоподателя ефективно е възстановена сумата от 1763,68 лв.

ОТГОВОР: Писала съм само ревизионния акт, който има отношение към настоящия спор, защото именно с този ревизионен акт, издаден на 23.08.2006 г. започва процедура за възстановяване на ДДС. Не зная в зададения въпрос актът какво отношение има към периодите ?

ЮК. М.: Уточнявам, че актът, който цитирах, а именно акт № 203 от 04.05.2006 г. има отношение към настоящия ревизионен акт, тъй като той влияе върху резултата, който е установен. Не можах да разбера откъде се получава тази разлика от 8229,75 лв.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този ревизионен акт, който цитира юк. М. и издаден преди датата на ревизионния акт, който съм цитирала в заключението на стр. 2, т. 1, още първия абзац, той е с последваща дата след датата на ревизионен акт № 203. Със същия ревизионен акт от 23.08.2006 г. са прихванати установени публични задължения в размер на 8501,01 лева, а разликата от 3625,87 лв. е ефективно възстановена и която констатация се повтаря и в обжалвания ревизионен акт. Без да знам какво съдържа цитирания от юк. М. ревизионен акт и какви са констатациите му, следва към датата на издаване на този ревизионен акт № 482 от 23.08.2006 г., следваше с този акт, да бъдат прихванати установените данъчни задължения с акта от месец май. В акта от 23.08.2006 г. действително има прихванати  установени публични задължения, че дори има и сума която е възстановена. Ако имаше публични задължения, установени и неплатени по цитирания ревизионен акт от месец май, не би следвало да има ефективно възстановени суми.

 

ЮК. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ като намира, че вещото лице е отговорило коректно на поставените задачи

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

АДВ. Р.: Искам назначаването на допълнителна експертиза с оглед отговорите на вещото лице в приетото заключение в днешното съдебно заседание. ЗАДАЧАТА Е: Да се предложи рекапитулация на  задълженията,  с оглед заключението, прието в днешното  съдебно заседание  и предходното основно заключение, ако се приеме, че доверителят ми има право на приспадане на данъчен кредит по доставките, в които по ревизионен акт му е отказан такъв.

 

ЮК. М.: Противопоставям се на искането на адв. Р.. Считам, че за това не са необходими специални знания. Оспорвам експертизата, тъй като считам, че метода на изчисление е неправилен.

 

ПРОКУРОРЪТ: По направеното искане за назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, с посочената от  процесуалния представител на жалбоподателя задача, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ счита, че следва да допусне допълнителната експертиза със задачите, формулирани от адв. Р., поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да бъде извършена от вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит, вносим от жалбоподателя,  в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в размер на 300 лева.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2009 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: