ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На  двадесет и първи март                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1382 по описа за 2017 година.                 

 

       На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ З. Г. Ч.- главен специалист  дирекция „Гражданска регистрация на населението“, длъжностно лице в община Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ П. Н. К. – главен специалист, главен специалист  дирекция „Гражданска регистрация на населението“длъжностно лице в община Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№3276/20.03.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Н., в която сочи, че няма възражение да се даде ход на делото в нейно отсъствие, ако няма процесуални пречки. В молбата заявява, че поддържа жалбата, няма да сочи доказателства и се изразява становище по същество на спора.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Първоначално производството е било образувано по жалба на Б.И.Т. против твърдяни незаконосъобразни действия на кмета на Община Бургас, изразяващи се в незаконосъобразна регистрация по постоянен и настоящ адрес на малолетния му син К.Б. Т..

След изискване на доказателства от Община Бургас се установява, че промяната в адресната регистрация е извършена  от длъжностни лица при Община Бургас, като с Определение №350/14.02.2018г. кмета на Община Бургас е заличен като ответник по делото, а като ответници са конституирани длъжностните лица, извършили промяната в адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на детето К. Т..

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№926/23.01.2018г. от Община Бургас доказателства под опис, от л.77 до л.88, включително.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№1730/09.02.2018г. от адвокат М.Н., процесуален представител на жалбоподателя, в което сочи, да се приемат представените от Община Бургас доказателства, като не  се приемат съобщения за промяна на настоящ адрес от 12.04.2017г и съобщения за промяна на постоянен адрес от 19.04.2017г, тъй като същите не са надлежно заверени и е неясен адресата на тези съобщения.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№926/23.01.2018г. от Община Бургас доказателства под опис от л.77 до л.88 вкл.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: