ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 30.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на тридесети март и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 137 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – В.Г.С., редовно призован, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно призован, се представлява от ю.В., с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Да се даде ход на делото.

 

ю.В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производство е образувано по жалба на В.Г.С. против акт за поправка на акт за установяване на задължения по декларации (АПАУЗД) № МДТ-729-1/14.11.2016г., издаден от гл. експерт „Местни данъци и такси“ при община Несебър, потвърден с решение № 5/12.12.2016г. на началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, в частта му, с която се потвърждава задължение за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци за периода 2012г. - 2015г., както и в частта му, с която се изменя размера на задължение за недвижим имот и такса битови отпадъци за периода 2011г., относно лихвите.

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх. № 1482/14.02.2017г. от процесуалния представител на ответника, доказателства по опис.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх. № 2023/28.02.2017г. от жалбоподателката, с приложени към него доказателства по опис.

 

ПОСТЪПИЛо е заявление вх. № 2412/13.03.2017 г. от жалбоподателката, към което са приложени доказателства по опис.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представям становище с искане по доказателствата, заедно с декларация, която моля да приемете като доказателство по делото.

 

ю.В.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. В тази връзка представям заповед № 528/25.6.2008 год. на П.А. и заповед № 20/11.01.2013 год. на Д.А.С. – служители в отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър относно компетентността на органите, които са постановили акта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с документите по делото, да даде заключение по въпросите, посочени в молбата ми, представена в днешното съдебно заседание.

ю.В.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с искането за експертиза и да изразя становище в определен от съда срок.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и тези с писмо вх.№1482/14.02.2017г. от процесуалния представител на ответника и със заявления вх. №2023/28.02.2017г. и вх. № 2412/13.03.2017 г. от жалбоподателката по опис писмени документи;

ПРИЕМА представените днес от жалбоподателя както и представените от представителя на ответника заповеди 528/25.6.2008 и 20/11.01.2013 г., като доказателства по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 11.05.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на едноседмичния срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:51 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: