О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1175

 

Град Бургас, 16.07.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на шестнадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1360 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Д.Г.К., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-02-905/17.05.2012г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас, с която, на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР, е допуснато изменение на кадастралния регистър към влязлата в сила кадастрална карта на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.609.183, състоящо се във вписване на нов собственик на имота – Л.Х.Т. въз основа на нотариален акт № 147/22.12.1980г., том VІ, дело № 2655/1980г. на БРС, за 8,5 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.609.183, и заличаване на вписаната в кадастралния регистър като собственик на имота – К.Г.К. и посочения документ за собственост - нотариален акт № 28/23.11.1981г., том ІХ, дело № 3182/1981г., за 44/388 кв.м., с който е записана в поземлен имот с идентификатор 07079.609.183.

С разпореждане № 1049 от 20.06.2012г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК - към жалбата да е приложен документ за платена държавна такса за образуваното производство. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на нередовностите в дадения 7-дневен срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и образуваното производство прекратено.

Жалбоподателката е получила лично съобщението на 25.06.2012г., видно от приложеното по делото съобщение за страната, но не е изпълнил указанията на съда в дадения 7-дневен срок, който е изтекъл на 2.07.2012г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства, съдът приема, че същата не е изпълнила дадените указания да отстрани констатираните нередовности на жалбата в законоустановения по чл.158, ал.1 от АПК и съдебноопределен 7-дневен срок от получаване на съобщението. Разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК изрично сочи, че неотстраняване на нередовностите на жалбата в 7-дневния срок от съобщението, съставлява основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно административно производство.

Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, обуславящ приложимостта на установената неблагоприятна последица, свързана с отказ на съда да се произнесе по нередовно подадена жалба, с оглед на което същата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-02-905/17.05.2012г., издадена от началника на СГКК – гр.Бургас, с която, на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР, е допуснато изменение на кадастралния регистър към влязлата в сила кадастрална карта на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.609.183, състоящо се във вписване на нов собственик на имота – Л.Х.Т. въз основа на нотариален акт № 147/22.12.1980г., том VІ, дело № 2655/1980г. на БРС, за 8,5 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.609.183, и заличаване на вписаната в кадастралния регистър като собственик на имота – К.Г.К. и посочения документ за собственост - нотариален акт № 28/23.11.1981г., том ІХ, дело № 3182/1981г., за 44/388 кв.м., с който е записана в поземлен имот с идентификатор 07079.609.183.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1360/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: