ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1357 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на РЗОК Бургас, редовно призован, няма представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против писмена покана № 29-02.353/16.05.2018г. на директора на РЗОК по чл.76б, ал.2 от ЗЗО, с която е определена сума за възстановяване в размер на 579 лв., неоснователно получена за отчетена дейност по Клинична пътека № 72 „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт“ за ИЗ № 391/2017г.

ДОКЛАДВА, че на 04.10.2018г. по делото е постъпила молба от пълномощник на ответника, в която е посочено, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешното съдебно заседание. Не възразява да бъде даден ход на делото и иска да бъдат приети всички доказателства, представени от ответника. Няма други искания по доказателствата. Към молбата е представено известие за доставяне на пощенска пратка, пълномощно и писмени бележки.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л. 2 от делото.

 

В залата се явява адвокат М., процесуален представител на жалбоподателя.

Съдът запозна адвокат М. с извършените процесуални действия до момента.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам оспорването си. Ние твърдим, че към момента на издаване на самата покана не е била налице предпоставката по закон за издаване на заповед за налагане на санкции.

Представям влязло в сила решение, влязло в сила на 31.07.2018г., с което решение, друг състав на този съд, изрично е отменил заповедта на директора на РЗОК Бургас за налагане на санкции наложени именно за това болно лице и решението е влязло в сила. Т.е. няма заповед към момента на издаване на оспорената поканата за твърдяна за неоснователно получена при извършено нарушение сума по клинична пътека.

Моля да приключите делото и да отмените поканата, тя е по чл. 76б, ал.2 от ЗЗО, а ние нямаме и нарушение. За тази покана нямат заповед и според нас следва да се отмени оспорения акт.

Представям писмено становище.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адвокат М. решение № 1336/04.07.2018г. постановено по адм.д.№ 1054/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

С оглед изявленията на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Моля да се отмени писмена покана № 29-02.353/16.05.2018г. на директора на РЗОК по чл.76б, ал.2 от ЗЗО по изложените правни доводи днес, както и тези в писменото становище, което представих.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: