ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,26.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1355 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Ц.И. не се явява, редовно уведомен.

За ответника- изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по „Рибарство и аквакултури” не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба с изх. № 1100-655 от 10.09.2014 г. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която същият заявява, че оттегля заповед № ЧР-183/09.06.2014г., с която е прекратено служебното правоотношение на Д.Ц.И.. Моли да бъде прекратено производството по делото.

Съдът, като взе предвид заявеното от ответната страна оттегляне на оспорения акт, намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т.3 от АПК. Волеизявлението за оттегляне на акта е направено в съответствие с нормата на 121, ал.2 ЗДСл, която установява възможност за органа по назначаването по свой почин да отмени заповедта за прекратяване на служебното правоотношение. Изпълнени са и процесуалните изисквания на чл. 156 от АПК- молбата е подадена от надлежна страна, преди първото по делото заседание и съгласието на ответната страна не е необходимо. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.И. с ЕГН ********** против заповед № ЧР-183/09.06.2014г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1355/2014 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: