ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                           две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1354по описа за 2018година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТНА НИВА“ ГРАД АЙТОС, редовно и своевременно призован, се представляват от  законен  представител Т.Ч., директор на гимназията и адв.К. от АК гр.Благоевград, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА АЙТОС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице С.А..

Явява се вещото лице К.К..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.К.:Моля, да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба от „Професионална гимназия по селко стопанство (ПГСС) „Златна нива“, с административен адрес: град Айтос, ул.“Славянска“ №50, представлявана от директора Т.Г.Ч.срещу Акт за установяване на задължение по декларация № Ю-107-268/21.12.2017 година, издаден от Н.Д.В.на длъжност гл.специалист при Община Айтос, Отдел МДТ, потвърден с решение по жалба срещу акт за установяване на размера на задължението въз основа на данни по подадена декларация №1/08.05.2018 г. на началника на отдел „Местн данъци и такса“ при Община Айтос- Д.Д.А..

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В  тежест на административният орган е, да установи наличието  на всички материално-правни и процесуално-правни предпоставки  за постановяване на оспорения административен акт, включително обстоятелството, че същият представлява имот, попадащ в категориите на тези, за които се дължи данък сгради, местен данък,както и това, че е предоставил всички услуги  по сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване, включително и на обществените територии на  жалбоподателя. В тежест на органа е, да установи и това, че  имотът на жалбоподателя,  ползван от него се намира в строителните граници на съответното населено място  -  гр.Айтос, община Айтос и не представлява земеделски имот.

 В тежест на административния орган е, да установи и обстоятелството, че се касае за държавен имот, предоставен за ползване в полза на Професионалната гимназия по селско стопанство.

 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7328/28.06.2018 година ответната страна е представила заверено копие на заповед № РД-08-1076/16.12.2016 година на Кмета на Община Айтос.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7453/02.07.2018 година Областен управител на Област Бургас е представил поисканато от съдебния състав заверено копие от АДС №1206/25.02.1982 година.

Съдът докладва, че по делото, съгласно разпореждане от предходно съдебно заседание, проведено на 04.07.2018година са представени доказателства за ползване на платен годишен отпуск на Д.А., на длъжност Началник отдел „МДТ“ при Община Айтос, а именно: копие от заповед № РД-11-716-/28.06.2018г. и служебна бележка с изх.№ 651/12.07.2018 г.

Съдът докладва, че ответния орган е представил по делото с вх.№ 8034/16.07.2018 година писмени доказателства, а именно: Решения на Общински съвет град Айтос, с които са приети изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цена на услуги на територията на Община Айтос, касаещи „Такса за битови отпадъци“ за процесния период от 2012 г. до 2017 г.включително; удостоверение, ведно със скица на процесните имоти; договори  за събиране, извозване и депониране на битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване на територията на община Айтос, както и Актове за общинска собственост, подробно посочени в описа, находящ се на лист №171 и 172 от кориците на делото.

Съдът докладва, че ответния орган с входящ № 9740/29.08.2018 година е представил писмени доказателства за изпълнение на договорите за събиране и извозване и депониране на битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване на територията на община Айтос, сключени между „Астон Сервиз“ ООД и Община Айтос, както и списък на работниците и техниката на „Астон Сервиз“ ООД, подробно описани на лист № 288 от кориците на делото.

 

АДВ.К.: Поддържаме жалбата, имаме и нови доказателствени искания. Моля, да се приемат представените доказателства, но смятаме, че административната преписка не е пълна, защото съгласно нормите на ЗМДТ годишния размер на дължимите такси за битови отпадъци  се определят въз основа на план-сметките одобрени от Общински съвет. Тези план- сметки от 2012 г.до 2017 г. не са представени и не може съда да стигне да  обоснован извод дали са изпълнени предвидените услуги и разходите, които са заплатени за тях. Моля да задължите ответника да представи план- сметките за извършените услуги за периода 2012 г.- 2017 г.

Представям постановление  за отказ за образуване на наказателно производство, който моя доверител е получил на 18.08.2018 година и нямаше как да бъде представен в предходното съдебно заседание. От това постановление, издадено във връзка със сигнал на директора на Професионалната  гимназия е направена проверка и прокуратурата е стигнала до извода,  че няма извършено престъпление, защото предният куриер е напуснал в края на 2017 година, а новият служител е постъпил на 01.02.2018 година. До това заключение прокуратурата е стигнала във връзка  с предоставена информация от началника на съответния отдел. Касае се за това, че актът е издаден на 21.12.2017 година, а връчен два месеца по-късно.Моля да задължите ответника да представи доказателства в следния смисъл:  1. Да уточни кой е куриера, името. 2.Да се представи заповед за прекратяване на трудовия му договор. 3.Да се представи заповед, с която е определено друго лице, което е определено да изпълнява  тази дейност. 4. Молим  съда да задължи ответника да представи доказалества, от които да стане ясно дали в перирода,  който е посочен – края на 2017 г. са изпращани други кореспонденции,  а новия служител е от месец 02.2018 година. В крайна сметка  изпращани ли са други актове за данъчни задължения до други данъчно задължени лица, извадка от входящ и изходящ регистър на този отдел, дали са връчвани други актове. Ако са връчвани няма логично обяснения, защо доверителят ми не го е получил в края на декември, а го е получил два месеца по-късно. С оглед съдържанието на доказателства се налага изискването на тези други доказателства, защото е от съществено значение за изхода на делото, тъй като в края на м.02. част от дължимите такси биха се погасили по давност, ако се приеме дата на получаването, тъй като ЗМДТ  срока се брои от момента на издаване, а не от получаването, тези две  дати са важни, за да се установи дали съзнателно актът е издаден по-рано, а е връчен два месеца по-късно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 7160/25.06.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

К.  Х.  К.: На  42 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или други отношения със страните по делото.

 Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.К.:Искам да попитам дали вещото лице е изследвало машините, дали е налице манипулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Изследвал съм само компютъра, на който е генериран акта, който между това време е бил преинсталиран. Такава информация на този компютър няма, защото процесната система е била преинсталирана. Това го установих на място от хората, които  работят на компютъра. Такива файлове липсват с тази дата.

ВЪПРОС НА АДВ.К. : Това ли е причаната да не се установи  кога е резпечатан акта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. : Аз се свързах с фирмата, която  поддържа базата и те ми потвърдиха, че не може. Бланката се  генерира в момента и от самата разпечатка, но по размера на лихвите може да се установи кога е генерирана самата бланка.

ВЪПРОС НА АДВ.К.:Системата модул „Местни данъци и такси“  централизирана система ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:*** взиме решение  коя система ще ползва.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Има ли друго място, има ли разервно място,  където се съхраняват данните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не, идеята за сигурността на информацията е, че сървъра има 5-6 диска и даже да изгори някой диск, то  той продължава да работи със съхранената на останалите места информация.  Информацията,  която съм проверил съм я  проверил на сървъра- по лихвите, всеки път, когато се генерират нови бланки лихвите са различни.Идеята е, че сървъра не се намира на тяхно разположение за манипулации.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Къде е сървъра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. : В Общината е , но общинските служители нямат права на администратор и не могат да правят каквото и да е.

ВЪПРОС НА АДВ.К. : Сървъра, в него може да се въздейства  само  от администратора на данни, а  лицата които състяват  актове нямат дастъп до сървъра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.:  Всеки потребител има някакви права, но не и на администратор. Информацията кога е генерирана бланка и кога е разпечатан акта трябва да има на две маста- на компютъра и  в базата данни на самия сървър. Няма манипулации в сървъра. Кога е разпечатан Актът  може да се установи само по късвен път, само от размера на лихвите може да се установят датите, тъй като разпечатващия няма  възможност да влияе на  изчислителни процес, не може да минипулира системата. Отпечатванета в различен ден променя лихвата.

АДВ.К.: Нямам други въпроси.

Съдът, след като изслуша вещото лице К.

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключеинето на вещото лице К.К..

На същото да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева, от внесения по делото депозит.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9899/03.09.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Вещото лице запознато ли е със заповед №РД 63, с което е спряно депото за неопасни отпадъци на Айтос, а също така и с договора за предаване на отпадъци- приложенвие 13 и 15  от доказателствата,   които са представени от ответника.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм се запознала.

АДВ.К.: В тази си част експертизата е неъпълна  и ако се беше  запознала щеше да установи, че  от 31.08.15г. до 31.12.15 г.  и до 17.05.16 година общината е подписвала приемателни протоколи и издавала фактури на предходния изплънител. От 3.12.2015 година вече имаме договор за част от дейностите, свързани с предмета на делото и по-контректно експлоатацията на общинско депо. Тази дейност за около 5 месеца общината е подпислвала  протоколи и фактури на предходния изпълнител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм се запознала. Такса „депо“ няма начислявана и в този смисъл няма защо да анализирам подобни документи. В приложения, които съм приложила  ще видите, че таксата се формира за контейнер тип „бобър“ и почистване на уличните платна и тротоарите  за обществен ползване. Няма такса депо.Няма друга компонетна.

АДВ.К.: Тези протоколи, представени от ответника ги оспорвам. Дали е изследвало въпроса вещото лице да вземе предвид разпоредбите на чл.11 ал.5, за да установите дали обектите, за които са начислени  сумите са предоставени на гимназията и ако сте изследвала този въпрос,  въз основа  на кой документ. Дали са собственици или въз основа на кой документ, предоставен ли е имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм изследвала този въпрос.Не съм техническо лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да кажете дали в случай, че се установи, че не е надлежно предоставена на гимназията,  тя би следвало да дължи тази такса или не. Би ли се променил извода?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Този, който ползва имота  следва да плати данъка. Понеже става въпроса за училище, актовете регламентирани с Наредбата и всички ставки, които са приети в тази общинска Наредба се отнасят до търговци. Държавнато училище не е търговец, макар въпросът да е правен. Не мога да кажа дали се дължи такса. Не съм изследвала документи, видях че има АДС, знам къде са намира училището, ползва са целия имот.

ВЪПРОС НА АДВ.К. В заключението не видях да е посочено как вещото лице е стагнало до извода, че тези условия са реално предоставени.  За 2013 година, от таблицата излиза, че се смесват двата начина на изчисления на дължимата такса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Така е, това е начина. Администрацията е ползвала  този начин за изчисляване на дължамата ТБО.

ВЪПРОС НА Г-Н Ч.:  Дали сме плащали данък върху сградите. Освобождаването от данък сгради на гимназията, точно този елемент липсва в заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не. Няма начислен данък недвижими имоти , не знам какаво е основаниета за това неначисляване.

Г-Н Ч.: Нямаме плащания, не можем да представим, не сме го дължали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. : При извършената проверка от мен на място в община Айтос ми бяха разпечатани всички задължения по партидата на гимназията по имоти и вътре  няма начислен данък недвижими имоти, правно основание не е посочено.

ВЪПРОС НА Г-Н Ч.: По т.3 имахме искане,  да се уст  дължим данък като количество, това липсва в заключението

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:  Вие сте си подали декларация за определяне на таксата на битовите отпадъци според количеството и по този начин е определена.

ВЪПРОС НА АДВ.K..  Към този момент 2012 година нормата на закона предвижда да се определя въз основа на количеството, а ако е невъзможно  върху данъчната оценка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:*** няма методика  за изчисляване върху  количеството, по тази причина те са изчисляват върху данъчната оценка, дори към момента няма.И към днешна дата няма такава методика. Изчисляват са на бр. контейнери, но това не е методика за количество. Във всички общини имаме такъв вариант. Когато лицето заяви контейнер или кофа, установена е цената на кофата, слага се в имота и се ползва. Това  не е количество. Заради ди това неправилно тълкуване на ЗМДТ в Общините са въведени последните изменения там, които още не се прилагат.

АДВ.К.: Това го има в Наредбата и в закона,  по количество или по дъначна оценка. До ден днешен от 2011 г.  до сега, няма методика за изчисляване  по количество. Ако приемем тогава излиза, че по количеството  преди да изхвърлят в кофата, трябва да мерят колко килограма има.

Г-Н Ч.: Ние молим по начина, по който е изчислено за 2013,2014 и 2015 г. да се изчисли и за 2012 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За 2102 година ще остане за териториите за общ ползване, 7082.49  + 680 лв за двата контейнера – така както е за двете години ще стане  7762.49 лв – за 2012 година, ако се приложи  същия алгоритъм на работа.

АДВ.К.: Дали е имало  задължението вещото лице да установи дали услугите са реално предоставени.Вещото лице да се запознае с представените доказателства от общината  за реално предоставените  от общината услуги. Експертизата не е пълна и моля да не се приема.Предостовям на съда.

Съдът намира, че експертизата следва да бъде приета и да бъде изплатено възнаграждението в рамките на депозита, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА зазключението на вещото лице С.В.А..

Да се изплати на вещото лице  възнаграждение в размера на 500 лева, съобразно представената декларация и в рамките на внесения по делото депозит.

По останалите доказателствени искания направени до момента съдът намира, че поставения въпрос за изготвените план-сметки за количествата разходване за сметосъбиране, извозване и почистван за всяка от спорните години  касаят правилното разходване на средствата. Това е предмет касаещ въпроса за правилното разходване бюджета на общината. Същият не влияе на реда и начина на изчисление на местните данъци и такси, нито на обстоятелството предоставена ли е действително услугата или не.

 Съдът намира така направените доказателствени искная  за неотносима към предмета на спора.

По поставените въпроси от т.1 до т.4, които целят да оспорят редовността на  съставяне, съответно на връчване на оспорения административен акт съдът е допуснал СТЕ, заключеието по която е приел. Посочените в т.4 въпрос обстоятелства касаят по-скоро твърдения за престъпни обстоятелства, които жалбоподателят е изложил пред РП Айтос и касателно които същата  е приела,  че липсват данни за извършено престъпление. Наред с това, посочените доказателства са част от прокурорската преписка и доколкото същата е образувана по сигнал на процесуалния предствател на жалбоподателя като се сочи съответното  учебно заведение за пострадало, в качеството си на пострадало същото има доспът до тях.

АДВ.К.: Бих искала да оспоря съдържанието и датата на протоколите за приемане на работа. В тях няма посочен обем, а само стойност. Искам да оспоря съдържанието и датата като твърядя, че са антидатирани- списъка  на работниците и техниката, която фирмата  е използвала също. Специално за фактурите издадени от 31.08.15 година до 01.06.16 година мотивите за оспорването ги изложих предварително. Депото е спряно да работи, след това има друга фирма, а са продължили да начисляват на предходния изпълнител. С посочената  техника не може да се изпълнят задълженита в раздел 6 на договора. Във връзка с оспорването  моля, да задължите ответника да представи необходимите пътни листи, регистрационни номора на автомобилите и марка, талони,  договори за наем. За самите работници- трудови договори, щатно разписание и др.документи, с които реално да докажат, че с тази техника е разпалагала и с тези работнци, пътнити  листи. Договорът представен с фирма „Астон сервиз“ ООД, който е подписан  на 30.04.2008 година правя искане да се обяви за нищожен след изтичането на една година,  тъй като задължават всички бюджетни организиции да скючват договорите за една година, а този договор е сключен за 8 години. От 2016 година е сключен за 3 години, но с изменението на ЗОП няма проблем, но дори да приемем,  че тази норма  би могла да се  прилага, но дотовора за 8  години е нещожен.

Съдът по така направените оспорвания  намира, че  следва да открие процедура по оспорване в случай, че ответната страна ще се ползва от представените документи. В настоящият момент липсва процесуален представител и съдът намира за необходимо ответния орган да бъде уведомен за оспорването като му бъде предоставен  един ден срок дали ще се ползва  по посочените от адв.К. частни официални писмени доказателства.

Що се отнася до искането й за предоставянате на допълнителни писмени доказателстав, а именно посочените от нея, които касаят трудовото и служебно правоотношение на „Астон сервиз“ ООД, относно дейностите по сметопочистване и сметоизвозване и сметосъбиране съдът намирна  за необходимо да изиска подобни в случй, че такива съществуват.

АДВ.К.: Водим двама свидетели, че е имало контейнери.

Съдът с оглед искането на процесуалния представител на жалбоподателя,

                              О П Р Е Д Е Л И:

Предоставя еднодневен срок от датата на уведомяване на ответната страна, за да заяви същата дали ще се ползва от посочените по-горе в протокола като оспорени писмени доказателства с оглед преценка за провеждане на съдебно производство по реда на чл.193 и сл. ГПК.

ДОПУСКА до разпит водените свидетели, на които снема самоличнст, както следва:

Г.В.К.: Родена на *** година, ЕГН**********, българка, български гражданин, неосъждана, служител на гимназията

Б.Д.Г.: Родена на *** г, ЕГН**********, българка, български гражданин, несъждана, служител на гимназията.

Свидетелите предупредени по чл.290 от НК.

Обещават да говорят истината

Съдът пристъпи към разпит на свидетелката Г., а свидетелката К. беше изведена от съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ  Г.: От 1999 година работя в гимназията, запозната съм къде се намира, какво обхваща. През 2012 година контейнерите са в двора на гимназията,  имаше контейнери метлни големи,два на брой. Гимназията е оградена с ограда, имаме портали, които се отключват, имаме охрана , охраната държи ключовете, като додйде машината те дават достъп до контейнерите. Аз от както съм на работа е така.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката Г..

Съдът въведе в залата свидетеля К..

СВИДЕТЕЛЯТ  К.: От 1979 година работя в гиманзията. През 2012 година гимназията имаше и има контейнери , заключени в двора на училището. Няма досъп на граждани, имаме охрана-дневна и нощна. Гимназията се намира в края на града.Съседни имоти също не могат да ползват  контейнерите, винага  порталите ни са заключени. Контейнерите са  били винаги по два.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката К..

Предвид това, че към настоящият момент делото не е пълно, вестранно и обективно изяснено намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано и да бъде отложено за друга дата, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

На ответния орган да бъде изпратено копие от протокола, като бъде уведомен за задължението му в едно дневен срок от получаването му да заяви ще се ползвали от оспорените писмени  документи.

          В случай, че са налице и други писмени доказателства изходящи от „Астон сервиз“ ООД, касаещи  или представляващи документи за регистрация на ползваните за поддържане на чистотата на териториите на община Айтос МПС, да представи такива. Представине да бъдат и  трудови договори, ведомости и/или други писмени доказателства, от които да е  видно какъв е бил персонала на дружеството  за периода  2102- 2017 година.  Посочени в тези докуменити да бъдат заеманите от персонала длъжности.Представени да бъдат и пътните листи, свързани с обслужване на спорния имот през спорните периоди 2012 и 2017 година.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2018 година от 13:45 час,  За която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: