ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1349 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:02 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.Л., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно на л.38 от делото.

За ответника началник Първо РУ – ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА, че във връзка със задължението, което съдът вмени на ответника в предходно съдебно заседание, по делото с писмо вх.№ 11484 от 18.10.2018г. са постъпили писмени доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Запознат съм с представените доказателства. Нямам възражения по представените доказателства, но моля да приобщите към тях и удостоверение на Министерството на младежта и спорта, от което е видно, че стрелковия клуб, в който жалбоподателят е член, е вписан в регистъра на спортни организации и е членуващите в тях спортни клубове. Членската карта сме представили с жалбата, и това доказателство представяме с оглед установяване предпоставките на чл. 76 и чл.77 от Закона.

Към нашата жалба беше изпратена докладна записка, която е представена от административния орган. Заявяваме, че и ние ще се ползваме от тези доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените писмени документи като доказателства по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, описани в придружаващо писмо от 18.10.2018г. на л.43 от делото, както и представените от ответника доказателства, находящи се от л. 19 до л.28 от делото.

ПРИЕМА представеното от адвокат Д. в днешното съдебно заседание удостоверение, издадено от Министерството на младежта и спорта с дата 18.01.2001г.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да отмените оспорената от нас заповед. От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че моя доверител отговаря на всички условия за издаване на разрешително за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие за спортни цели.

От приобщените по делото писмени доказателства, в нарочна докладна записка на служителя на „КОС“ Тодор Тодоров до началника на Първо РУ, който следва да издаде административния акт, същия потвърждава, че моят доверител отговаря на всички нормативни изискания установени от закона, като е представил в тази връзка всички необходими доказателства.

Според нас, така мотивирания отказ за издаване на разрешително за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие за спортни цели по-скоро противоречи на материалния закон, тъй като в същия законодателя не е заложил като изискване изтичането на определен период от време, за който едно лице, в случая моя доверител, може да поиска издавен на такова разрешително. След като същия е член на съответния спортен клуб, има членска карта, упражнява съответната спортна цел и спортния клуб е член на Българската федерация по ловна стрелба и след като доверителят ми е представил всички документи по чл.77 от ЗОБВВПИ, както и тези във вр. с чл. 76, незаконосъобразно и нецелесъобразно му е отказано издаване на издаване на разрешително за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие за спортни цели.

В тази връзка моля да имате предвид трайна съдебна практика по идентични дела, постановени по адм.д. № 2747/2017г., адм.д. №2383/2016г. на АСБ, както и издадените в тази връзка решения на Върховен административен съд.

Моля да ни присъдите разноски за платена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че решението на административния орган е обосновано и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Считам, че посочената спортна цел за упражняване на стрелкови умения е в противоречие със ЗОБВВПИ. Действително жалбоподателят е член на стрелкови клуб от 27.03.2018г., но живее и работи в гр. Бургас и иска да придобие късоцевно оръжие на територията на гр. Бургас и няма как да се упражнява в спортна дейност и тя да бъде систематизирана, тъй като всеки вид спорт има системен характер, в гр. Хасково.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Д.: Законът не обвързва местожителството на лицето и клуба, в който се извършва тази дейност.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: