Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 07.11.2008 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на девети октомври  2008 година, в публично заседание в състав :

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

                   2. В.Е.

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора С. Х. като разгледа докладваното от съдия Д. касационно нак.а.х.д. № 1342 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Община Несебър, представлявана от кмета Н. Д. против решение № 327 от 06.08.2008г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 152 по описа на НРС за 2008г., с което е отменено  наказателно постановление № 45/07.04.2008г. на кмета на Община Несебър, с което на „Булдени” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И. В. Н., за нарушение на чл.18, т.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Несебър, на основание чл.91, във връзка с чл.95 от същата наредба е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, поради допуснато нарушение на материалния закон. Счита, че от събрания по делото доказателствен материал безспорно се установява, че изпълнителят на строителния обект, на който е направена проверка, при която е констатирано допуснатото замърсяване със строителни отпадъци, струпани на купчина извън обекта, е „Булдени” ООД-гр.София. По тези съображения намира за неверен извода на първоинстанционния съд, че проверяващите не са установили кое е отговорното лице по смисъла на чл.18, ал.2 от Наредба № 6. Твърди, че в случая са налице законовите предпоставки – извършване на нарушението виновно и установената самоличност на извършителя, което обуславя законосъобразност на издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно уведомен, не се явява и представлява и не взема становище по подадената касационна жалба. 

Ответникът, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и за правилност и законосъобразност на решението на Районен съд – гр.Несебър. Сочи, че както в преписката на административнонаказващия орган, така и в хода на съдебното производство пред районния съд не са представени доказателства, от които да е видно какво е качеството на нарушителя според административнонаказващия орган, а именно дружеството „Булдени” ООД-гр.София. С разпоредбата на чл.18, т.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Несебър са вменени задължения, които следва да бъдат изпълнение от собственика, инвеститора или изпълнителя на съответните строителни дейности, но в материалите по делото липсват каквито и да било данни какво качество има “Булдени” ООД, дали е собственик на въпросния обект, инвеститор или изпълнител, а оттам, дали в съответното си качество е допуснал визираното нарушение. Също така липсват и доказателства, че строителните работници, които на практика са осъществили деянието, са били служители именно на това дружество.    

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

В оспореното решение районният съд е приел от фактическа страна, че на 22.02.2008г., около 13,30ч., длъжностните лица при Община Несебър са извършили проверка на действащ строителен обект: жилищна сграда в УПИ ІІ-400, в кв.3601, в к.к.”Слънчев бряг”, при която проверка установили, че се изхвърлят строителни отпадъци извън оградата на обекта – ламаринена, монтирана на метални колони. Работници с ръчни колички изнасяли боклуци и ги трупали на купчина, която е повод за проверката. В 15,30 ч. проверяващите отишли отново до обекта, в който е присъствал и техническият ръководител. Същият обяснил, че отпадъците не са на фирма „Булдени” ООД, въпреки, че работниците продължавали да изхвърлят отпадъците. Приел е само констативния протокол, но не и съставения акт за установяване на административно нарушение, който е връчен с оформяне на отказ за получаването му.

Съдът е приел от правна страна, че преди да издаде наказателното постановление, наказващият орган е следвало да направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да събере доказателства относно обстоятелството кой е отговорно лице по смисъла на чл.18, т.2 от Наредба № 6. Като не е извършил тази проверка преди да се произнесе по преписката, наказващият орган е издал наказателното постановление в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, към която препраща чл.97 от Наредба № 6. Приел е, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице, доколкото му се вменява нарушение, без да е установено задължение за него за определено поведение, поради което е отменил като незаконосъобразно обжалваното пред него наказателно постановление. 

Тези изводи на съда са правилни и при постановяване на обжалваното решение не е допуснато соченото в касационната жалба отменително основание.

Обжалваното пред районния съд наказателно постановление е издадено против „Булдени” ООД-гр.София за това, че на 22.02.2008г., около 15,30ч., в к.к.”Слънчев бряг-запад”, е допуснало изхвърляне на строителни отпадъци (найлони, стиропор, изолации, кашони, тухли, пръст и т.н.) извън ограждението на действащ строителен обект: „жилищна сграда в УПИ ІІ-400, кв.3601, в к.к.”Слънчев бряг-запад”, като и в момента на проверката работници продължават да изхвърлят отпадъци. Административно-наказващият орган е приел, че дружеството е допуснало нарушение на чл.18, т.2 от Наредба № 6 на Общински съвет - гр.Несебър и на основание чл.91, във вр. с чл.95 от същата наредба е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Настоящата съдебна инстанция споделя изцяло съображенията на първоинстанционния съд, както и доводите на БОП, че в случая сред доказателствения материал по делото липсват каквито и да било данни какво е качеството на санкционираното с наказателното постановление лице, по смисъла на чл.18, т.2 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър /по-долу само наредбата/.

Съгласно чл.18, т.2 от  наредбата, отговорното за третирането и транспортирането на строителни отпадъци и земни маси лице е длъжно да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали на СО и ЗМ. По аргумент от чл.17, ал.2 и ал.3, вр. чл.16 и чл.20 от наредбата, отговорен за извършването на дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, е собственикът, инвеститорът или изпълнителят на дейността, от която са формирани, вписан в протокола за откриване на строителната площадка за обекта, в който протокол задължително се вписва и номера на издаденото му разрешение. При налагане на предвидената в наредбата санкция, административнонаказващия орган е следвало да установи кой точно е адресата на задължението по чл.18, т.2 от наредбата – в случая, кое е лицето, получило разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ за конкретния обект, и вписано в протокола за откриване на строителната площадка за обекта. Това обаче не е направено. По делото липсват приложени каквито и да е доказателства, които  установяват, че „Булдени” ООД е лицето, което в съответствие с разпоредбите на чл.17, ал.2 и ал.3, вр. чл.16 и чл.20 от наредбата е адресат на задължението по чл.18, т.2 от наредба. 

Касаторът твърди, че санкционираното дружество е изпълнителят на обекта, но не е доказал, включително и пред настоящата съдебна инстанция, върху кого е било възложено задължението по чл.18, т.2 от наредбата, а оттам и законосъобразността на наложената на „Булдени” ООД санкция.    

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна, а постановеното от районния съд решение, с което е отменено обжалваното пред него наказателно постановление, като правилно следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 327 от 06.08.2008г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 152 по описа за 2008г. на НРС.

Решението е окончателно.

                                                       

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./