ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1328 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.Д.Г. – младши инспектор ОРР в Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.Г.Д. против заповед за задържане на лице № УРИ 431зз-167/18.05.2018 г., издадена от А.Д.Г. на длъжност младши инспектор ОРР в Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, с която жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа в помещение за временно задържане, с искане за отмяна на заповедта  с последиците по закон, като моли изрично съдът да задължи административния орган – полицай А.Д.Г. от Първо районно управление МВР – гр. Бургас, отмяната на заповедта да бъде вписана в информационните масиви на полицията. С жалбата е направено и искане за присъждане на направените по делото разноски – държавна такса и адвокатски хонорар, както и изброени в част Доказателствени искания искания за събиране на допълнителни доказателства и за даване на обяснения от ответника на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 176, ал. 1 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с нея доказателствени искания.

Представям заявление от 28.05.2018 г. до директора на ОД на МВР – гр. Бургас, с което съм поискал проверка по случая. До настоящия момент не съм получил отговор от страна на ОД на МВР, поради което Ви моля да приемете представеното копие и да изискате от ОД на МВР материалите от проверката по това заявление, като считам, че проверката, която би следвало да е извършена по случая, ще хвърли светлина върху процесния казус.

 

ОТВЕТНИКЪТ Г.: Жалбата е неоснователна. Правилно съм издал заповедта.

Не мога да кажа по исканията на адвокат К. по доказателствата.

АДВОКАТ К.: Поддържам доказателствените искания, особено искането по чл. 176, ал. от ГПК.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането по т. 1 от Доказателствени искания в жалбата за изискване от ответника да представи заверено копие от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждане на жалбоподателя в Районното управление на МВР.

Намира, че следва да остави без уважение искането по т. 2 от Доказателствените искания в жабата за задължаване административния орган да отговори на посочените въпроси по реда на чл. 176, ал. 1 ГПК, тъй като отговор на тези въпроси може да бъде даден с представените писмени документи и с изискване на други относими документи по делото.

Констатира, че по делото не е представена в пълнота преписката по оспорената заповед, поради което намира, че следва да даде указания на ответника да попълни делото в тази насока.

Намира, че следва да остави без уважение искането на адвокат К. да изиска материалите от извършената проверка по днес представеното заявление относно нарушаване правилата за задържане, осъществено на 16.05.2018 г. в Първо районно управление на жалбоподателя Д., тъй като същите биха били неотносими към предмета на спора, а касаят друго евентуално дисциплинарно производство.

Воден от горното по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в едномесечен срок, считано от днес да представи по делото в заверен препис и в пълнота цялата преписка по издаване на оспорената заповед за задържане на лице № УРИ 431зз-167/18.05.2018 г., издадена от А.Д.Г. на длъжност младши инспектор ОРР в Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, съдържаща доказателства, удостоверяващи компетентността на лицето, издало оспорената заповед, съставени по случая докладни записки, заявления, сведения на преки очевидци и други такива относими, събрани по преписка № 431р-6438/2018 г. по описа на Първо районно управление във връзка с наложената на Д.Д. принудителна административна мярка – задържане за срок от 24 часа в помещение на АПК на дата 18.05.2018 г., както и заверено копие от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждането на Д.Д. в Районното управление на МВР.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да задължи административния орган да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на формулираните в жалбата въпроси на основание чл. 176, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ и искането на жалбоподателя да задължи административния орган да представи материалите по заявлението му до директора на ОД на МВР – гр. Бургас относно нарушаване правилата при задържането му, осъществено на 18.05.2018 г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.10.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: