О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    191

 

Град Бургас,  24.01.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

         ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                              2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева касационно н.а.х.д. № 131 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН.

Образувано e по касационна жалба на И.А.К., ЕГН **********, против решение № 608 от 6.12.2017г. на Районен съд-Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2264 по описа за 2017г. на НРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0304-001861 от 28.06.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на касатора за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон, и моли за отмяната му от касационната инстанция.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира касационната жалба за процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Видно от върнатата разписка, приложена по делото, съобщението до И.А.К. за постановеното от районния съд решение № 608/06.12.2017г. по н.а.х.д. № 2264/2017г. по описа на НРС е редовно връчено на 12.12.2017г. – чрез майката на касатора С. К.. Срокът по чл.211, ал.1 от АПК е започнал да тече на 13.12.2017г. и изтекъл, съгласно чл.60, ал.5 от ГПК, на 28.12.2017г. – първият работен ден след почивния 26.12.2017г. 

Касационната жалба против решението на районния съд е изпратена по пощата на 2.01.2018г., видно от пощенското клеймо на плика, входирана в деловодството на Районен съд-Несебър на 4.01.2018г.

От така установените, релевантни за срока по чл.211, ал.1 от АПК факти съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението за изготвеното решение на районния съд, поради което същата следва да се остави без разглеждане. Образуваното съдебно производство по направеното оспорване следва да се прекрати поради липса на абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството – право на обжалване, което с изтичането на срока е прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХІІІ– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И.А.К., ЕГН **********, против решение № 608 от 6.12.2017г. на Районен съд-Несебър, постановено по н.а.х.д. № 2264 по описа за 2017г. на НРС.

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 131/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./ 

                

 

 

                                            2./