О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    2164/08.09.2008 година гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на осми септември, две хиляди и осма година,  в състав:

Съдия: В.Е.

 

разгледа докладваното от съдия В.Е. адм.д. № 1318/2008 година.

 

Производството е образувано по жалба от „Томас - Тур” ЕООД – гр. Бургас рег. по ф.д. № 2615/2006 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление –*** и ЕИК по БУЛСТАТ 147070921, подписана от Н. С. К. – П. в качеството й на управител, против ревизионен акт № 20800479/16.06.2008 година на орган по приходите при ТД –Бургас на НАП, потвърден с решение № РД–10-228/06.08.2008 година на директора на дирекция “ОУИ”-Бургас при ЦУ на НАП..

При извършената проверка относно допустимостта на жалбата, с определение № 2108/01.09.2008 година на дружеството-жалбоподател е указано, че следва да представи доказателство за представителната власт на Н. К. – П. (подписала жалбата). Жалбата е оставена без движение, а на дружеството е изпратено съобщение.

С молба вх. № 5710/04.09.2008 година (по описа на Административен съд-Бургас) Л. Т. П. – управител на “Томас Тур Бургас” ООД (посочено като правоприемник на „Томас - Тур” ЕООД – гр. Бургас) е представил две удостоверения, с оглед установяване представителната власт на Н. К. – П. Първото е от 03.07.2008 година, издадено е от Бургаски окръжен съд и отразява актуалното състояние на търговеца до 22.05.2008 година. Второто удостоверение е от Агенцията по вписванията (изх.№ 20080716112700/16.07.2008 година), според което дружеството се представлява от управителя Л. Т. П. с ЕГН **********.

След като се запозна със съдържанието на представените удостоверения, съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима.

Към 21.08.2008 година, “Томас Тур Бургас” ООД – гр. Бургас („Томас - Тур” ЕООД) се е представлявало от управителя Л. Т. П. Жалбата до административния съд е подадена на 21.08.2008 година (вх. № 04-Т-Ж-171/21.08.2008 година на НАП – ДОУИ - Бургас) от Н. К. – П. - лице, което към тази дата не е разполагало с представителна власт да извършва волеизявления от името на търговското дружество, въпреки че е описана като “управител”. Съгласно чл.30 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила.  Изявлението на  управителя Л. П., че препотвърждава всички процесуални действия, предприети от бившия управител на дружеството (П.) във връзка с обжалването на РА е ирелевантно. 

Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено.

По изложените съображения, на основание чл.144 от АПК, във връзка с чл.130 и чл.252 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Томас Тур Бургас” ООД – гр. Бургас („Томас - Тур” ЕООД – гр. Бургас) против ревизионен акт № 20800479/16.06.2008 година на орган по приходите при ТД –Бургас на НАП, потвърден с решение № РД–10-228/06.08.2008 година на директора на дирекция “ОУИ”-Бургас при ЦУ на НАП..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1318/2008 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: