ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1317 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:28часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец К.Д.С. се явява лично и с адвокат Х.Д.-П..

За ответника по жалбата Р.М.М.- специалист в отдел „Общофункционален контрол“, дирекция „УКОРС“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За ответника по иска- Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адвокат П.: Няма да сочим нови доказателства. Поддържаме жалбата и иска.

Юрисконсулт Р.: Водим един свидетел, който моля да допуснете. Това е директор на общинско предприятие „Транспорт“, с разпита на който целим да удостоверим длъжностната характеристика и по-точно за длъжността „Инспектор, транспортна служба“, с оглед оспорването от жалбоподателя за компетентността на органа, издал оспорената принудителна административна мярка.

Адвокат П.: Възразявам на искането за допускане до разпит на свидетел и моля да не допуснете доказването на факти, за които ответника е имал възможност да представи писмени документи. С гласни доказателства не може да се доказва дали е бил компетентен органа, за това са приложени писмени доказателства в административната преписка.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Предоставям на преценката на съда. Не възразявам да бъде допуснат свидетеля.

Юрисконсулт Р.: По доказателствата за компетентността на органа сме представили единствено длъжностната характеристика, а свидетелските показания ще бъдат за това, да се изяснят функциите на органа по представената длъжностна характеристика. Тъй като има представена заповед за компетентност, в която е посочено, че такива правомощия имат служителите на длъжност „специалист репатрация“, след което има представено допълнително споразумение към трудовия договор от 26.02.2018г. и е променена длъжността от „специалист репатрация“ на „инспектор, транспортна служба - специалист репатрация“ и тъй като длъжностната харакрестика е за длъжността „Инспектор транспортна служба репатрация“, със свидетелските показания искаме да изясни, посоченото в длъжностната характеристика за кое точно се отнася за „инспектор транспортна служба –специалист репатрация“ или за „специалист репатрация“.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за събиране на гласни доказателства за неоснователно, с оглед изявлението на страната, че свидетелят ще разяснява приложени по делото писмени доказателства. Доколкото не се сочат обстоятелства, които ще се установяват посредством разпита на свидетеля, поисканото доказателство се явява неотносимо към предмета на спора. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответната страна за допускане до разпит на водения свидетел.

 

Адвокат П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат П.: Законодателят е въвел норма за издаването на принудителна административна мярка за преместване на пътно превозно средство без знанието на собственика, тъй като засяга сферата на собствеността, неприкосновената собственост и поради тази причина принудителна административна мярка, като метод на държавна принуда е непростимо решително тълкуване както по отношение на основанията, реда, органите, които ще прилагат тези принудителни административни мерки. Считаме, че обжалваната ПАМ е била приложена от некомпетентно лице. Съгласно ЗДвП службите за контрол, определени от кметовете на общините, контролират спазването на правилата за паркиране. По делото има приложени две заповеди, от които е видно, че Румен Михов не е имал това качеството към момента на прилагане на процесната принудителна административна мярка. В хода на настоящото производство не беше установено автомобилът на жалбоподателката да е създавал опасност за движението и/или да е пречил на други участници в движението. В акта липсват каквито ѝ да е констатации за факти и обстоятелства, нито в хода на съдебното производство бяха представени доказателства, които да довеждат на мисълта, че автомобилът на доверителката ми е създавал опасност или да е правил невъзможно участието и на други участници в движението. В този смисъл липсват предпоставките за прилагане на чл. 171 от ЗДвП. Предвид посоченото в АУАН, както и в наказателно постановление, издадено след това, поради отсъствие на констатирани по време на проверката обстоятелства, нарушението е квалифицирано като нарушение по чл.94, ал.3, прдл.2 от ЗДвП – паркиране на тротоар, извън разрешените за това места. Ето защо считаме, че оспорената принудителна административна мярка е незаконосъобразна и неправилна и моля да я отмените. Моля да уважите предявения иск за обезщетение за направените от нас разноски по репатрацията на автомобила, както и да осъдите Общината да заплати разноските по настоящото обжалване. Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки в определен ми от съда срок. Представям списък на разноските.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, както и да отхвърлите исковата молба по предявения към Община Бургас общ иск. Считам, че наложената принудителна административна мярка е наложена от лице, което е компетентно да налага принудителна административна мярка, тъй като по делото е представена длъжностна характеристика, която е съставена за длъжността „инспектор транспортна служба (специалист репатрация). Видно от представената заповед, от длъжностната характеристика и от допълнителното споразумение, се установява, че лицето, което може да налага принудителна административна мярка е именно специалист по репатрация. От допълнителното споразумение и от промяната на длъжностната характеристика е видно, че лицето инспектор транспортна служба, отново е специалист репатрация. Направената промяна е с оглед уеднаквяване на длъжността с Националния класификатор на длъжностите, но в длъжностната характеристика на лицето, наложило процесната принудителна административна мярка, в т.2 е описан контролът, който следва да осъществява, вкл. и да налага принудителна административна мярка, поради което считам, че лицето, което е наложило процесната принудителна административна мярка е компетентно. По отношение извършеното нарушение е ѝ наложената принудителна административна мярка. Видно от представения снимков материал по делото се установява, че автомобилът е спрял в скосената част на тротоара, т.е. тази част, която е предвидена за движение на инвалиди, майки с колички, за това е направена и с по-ниска част, а именно скосен тротоар. Видно и от писмените доказателства е, че автомобилът е спрял в продължение на пешеходната пътека, което е отново пречка за движение на пешеходците по процесния тротоар. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалба като неоснователна и недоказана, както и да отхвърлите иска. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че наложената принудителна административна мярка е издадена от компетентен орган, съобразно приложената заповед на кмета на Община Бургас, а по същество същата е законосъобразна по следното: По смисъла на §6 от ДР на ЗДвП, пешеходецът е включен в участниците на движение. Видно от снимковия материал автомобилът е паркиран на тротоара и създава пречки за преминаване на пешеходците. Поради това обстоятелство считам, че наложената принудителна административна мярка е законосъобразна именно поради това, че попада в обхвата на съответната правна норма. Считам, че предявената претенция по ЗОДОВ е неоснователна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 10- дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: