ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1317 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „РИБЕКС ГРУП” АД, редовно уведомен, се явява адвокат С., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Свети Георги”, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Созопол, редовно уведомена, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Й.: От името на Община Созопол заявявам, че няма доказателства за извършено отчуждаване към настоящия момент, предвид че с представената от нас в предходно съдебно заседание Заповед № 209/17.02.2005 г. е одобрен ПУП и ПРЗ за имота на Д.Х., който е съседен със спорния имот, включително тогава, и е одобрен и имотът трасиран за улица. Тогава собственик на имота на жалбоподателя е било дружество „Яна” АД. Впоследствие по искане на дружество „Яна” АД е издадена вече Заповед № Z-647/23.04.2010 г., с която пък е одобрен ПУП и ПРЗ за имота на жалбоподателя, тогава собственост на „Яна” АД, включително и с граничещата улица – имот, който е спорен и в настоящото съдебно производство. И в двата случая няма възражения, както от жалбоподателите, така и от техните праводатели относно прокараната регулация, следователно и с оглед действащото законодателство регулацията е приложена с нанасянето в кадастралната карта и влизане в сила на двата подробни устройствени планове за имота. В този смисъл ирелевантно е последващо отчуждаване в полза на новия собственик на имота и настоящ жалбоподател в съдебното производство, поради което считаме, че претенцията е неоснователна.

 

АДВОКАТ С.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо административен съдия, във връзка с изложеното в жалбата и събраните доказателства при разглеждане на делото, смятам че се установи безспорно, че са допуснати нарушения и на закона, и на процесуалните правила при издаване на въпросната виза. От всички издадени заповеди е видно, че всички регулационни и подробни устройствени планове са обявявани от Кмета на Община Созопол. В настоящия случай с това решение на Общински съвет Созопол е одобрено някакво изграждане на някакво съоръжение, въпреки че по застроителнорегулационен план това е предвидено да е улица, променя се предназначението на терена, променя се и функционалността за използване. Смятам, че всички тези неща подробно сме изложили в нашата жалба, поради което моля да отмените така издадената виза като незаконосъобразна.

АДВОКТА Й.: Аз ще Ви моля да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна с оглед изложените в нея твърдения за незаконосъобразност, които се опровергават, както от експертизата, така и от приложените по делото доказателства, първо, защото имотът на жалбоподателя се намира извън населеното място, поради това процедурата, която се провежда и допускането е по реда на чл.124а от ЗУТ, което изисква решение на общинския съвет, предвид че имотът се намира извън населеното място, а по реда на чл. 124б ЗУТ се одобрява задание за проектиране, поради което това твърдение считаме за неоснователно. На второ място считаме категорично, че жалбоподателите не са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, защото видно от приложените скици на имота, имотът не е съседен, а е през улица, а съответно имотите на НТИ и НИПК не са съседни на настоящия етап съответно няма възражения и искания от тях. На трето място, във връзка с твърдението за уведомяване на НИПК с оглед направеното и в днешно съдебно заседание от нас изявление, моля да се има предвид, че това е последваща процедура, след влизане в сила на проведена регулация. На следващо място твърдението, че няма съгласуване с РИОСВ, както и че главният архитект не е посочил да се съгласува с МОСВ, не се изисква, защото вече е била съгласувана с РИОСВ, която по смисъла на действащото към момента на издаване на визата законодателство има делегирани правомощия от МОСВ. В този смисъл решението на РИОСВ практически е и произнасяне на административния орган и по твърдяното решение. На последно място, моля да имате предвид и че неправилно се цитира съответно издадената от главния архитект виза по смисъла на чл.14 от ЗУТ. Става дума за виза за строеж по реда на чл. 140 от ЗУТ, а тук е налице виза за ПУП и тепърва въз основа на изработения ПУП ще се доказва възможността за издаване на виза по смисъла и реда на чл.140 от ЗУТ. Моля да се има предвид и другото обстоятелство, което се опровергава, че за имоти публична общинска собственост и конкретно улици и площади съгласно Закона за общинската собственост не се изисква издаването на актове за общинска собственост. В този смисъл неоснователно е твърдението, че липсва акт за общинска собственост. Накрая, с оглед изявлението ми в днешно съдебно заседание, подробно изясняващо фактическата обстановка защо липсва конкретно извършено отчуждаване и предвид събраните по делото доказателства да се има предвид, че е налице приложена регулация и в този смисъл и този аргумент считаме за неоснователен. Предвид тези обстоятелства и събраните по делото доказателства, считаме жалбата за неоснователна и Ви моля за решение в този смисъл, като моля да ни присъдите и направените по делото разноски.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ С.: Относно направеното възражение за това, че доверителите ми не са заинтересована страна по смисъла на ЗУТ, от самата скица се установява, че имотът, собственост на доверителите ми, е съседен на имота, предмет на виза от скица по Кадастъра. Относно възражението, което направих за нищожност, това лесно може да установите, като установите, че всички регулации по съседни имоти са обявявани със заповеди на Кмета на Община Созопол, а не с решение на общинския съвет. Дали е в регулация или не това място, това съдът би установил лесно. Относно направеното възражение, че регулацията е приложена, на самото място няма приложена регулация. Това се вижда и от експертизата. Тази регулация няма ситуирани терени, няма приложена улична и дворищна регулация.

Моля да уважите жалбата, да приемете, че издадената виза е нищожна и на следващо място ако прецените, че не е нищожна, да я отмените като незаконосъобразна, поради това, че е върху чужд имот и ни присъдите направите разноски.

АДВОКАТ Й.: Моля да се има предвид, че измененията в ЗУТ са след 2010 г., по реда на който, по имот извън регулация трябва да се произнася общинският съвет с решение, а предходните заповеди са издадени от Кмета на Община Созопол, тъй като съобразно буквата на закона на него е била възложена съответната компетентност.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 10:18  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: