Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

град Бургас 3 декември 2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на двадесет и пети ноември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1305 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от П.Б.Н., К.Б.Т. *** ***, И.Д.Н., М.И.Н., Д.Н.С., И.Н.Л. и четиримата с адрес ***, ***, Я.П.Я. *** ***, Т.Н. ***, Д.Н. ***, Н.С.Т., Н.С.Т., Я.С.Т., А.С.Т., М. И.М. и А.И.Т. и шестимата с адрес *** *** против заповед 529/ 11. 7. 2008 год. на кмета на община Несебър за одобрение на ПУП – ПРЗ на ПИ 53045.505.30 по кадастралната карта на гр. Обзор с площ от 4 098 кв. м. В с. з. молителя не се представляват, с изключение на М.М., представляван от адв. Д. С., не се ангажират допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна на акта, като излагат доводи за незаконосъобразност.

Ответникът община Несебър се представлява от адв. Т. Д. оспорва жалбата, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

Заинтересуваните лица, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват с изключение на адв. М. С., представляваща „Лукойл България” ЕООД гр. София, чрез нея се оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и се ангажират доказателства.

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването и отговаряща на формалните изисквания, което я прави редовна – чл. 158 от АПК и  допустима – чл. 159 от АПК за разглеждане по същество.

Производството е по чл. 215 и сл. от ЗУТ. 

Заповедта е издадена от компетентен орган – кмета на община Несебър, съобразно неговите правомощия по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. 

При изработването и одобряване на проектите са спазени процесуалните правила. Налице е разглеждане на проекта на заседание на общинския експертен съвет, дадена е възможност за възражения на заинтересуваните лица, проекта и одобрен от съвета след което е издадена заповедта на кмета на общината. Проектът е съгласуван с всички институция, от които това е задължително.

С обжалваната заповед № 529/ 11. 7. 2008 год. на кмета на община Несебър се одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ 53045.505.30 по кадастралната карта на гр. Обзор с площ от 4 098 кв. м. Променя се предназначението на имота в такъв за бензиностанция и газ станция. С жалбата се излагат доводи за това, че тази промяна на предназначението ще увреди имотите на жалбоподателите, които са съседни, като се намали почвеното плодородие, ще замърси околната среди, ще се увеличи вредния шум и емисиите вредни газове и пр. екологични съображение. В хода на съдебното производство са въведени доводи за нарушени отстояния. По повод на тях е назначена от съда съдебно – техническа експертиза, която е приета като компетентно и безпристрастно дадена.

Съгласно заключението разстоянието от резервоара за газ, като най – рисково съоръжение до съществуващите наоколо три сгради, както и до предвидената за обслужване сграда в проектния имот е съответно: 25 м, 57 м, 27 м и 32 м, при нормативно изисквани 20 м в Наредба № 2 за противопожарните строително технически норми от 1987 год. в нейния чл. 389, ал. 3, т. 2 за отстояния до сгради от І и ІІ степен на пожароустойчивост. Минималното разстояние от колонпомпите до имотите на жалбоподателите е 25 м при изисквани 20 м в чл. 322, табл. 37, т. 3 от същата Наредба. Прави се извод за спазени отстояния, включително и това, че е предвидена обслужваща улица, нискоетажна сграда е на необходимото разстояние от страничната граница на УПИ ІІІ – 30. 

Процесуалният представител на жалбоподателя М., адв. Д. С. твърди, че отстоянието трябва да е 50 м. 

Съгласно Чл. 389 от Наредба № 2 за Противопожарните строително технически норми, минималните разстояния от
резервоарите, газовите колонки и пълначните за туристически бутилки към
газостанциите за зареждане на автомобили до съседни сгради и съоръжения
се
определят по таблица № 45.
в т. 2 е посочено, че за  Жилищни и промишлени сгради с I и II степен на пожароустойчивост отстоянието трябва да е 20 м. Това налага като правен извод, че отстоянията залегнали в обжалвания ПУП – ПРЗ са спазени така, както изисква цитирания текст на Наредба 2.

По повод на съображенията изложени в жалбата от екологично естество и с оглед на опазване на околната среда, трябва да се отбележи следното: Има представено съгласувателно писмо от РИОСВ Бургас, с което са дава заключението, че предвиждания обект не подлежи на процедура  за преценка за задължителна оценка на въздействието на околната среда. Посочени са препоръки към конкретните дейности при реализация на инвестиционното намерение. Дава се заключение, че следва да се прилага общия ред на ЗУТ за одобряването на проекта. Жалбоподателите не са ангажирали доказателства, който да опровергаят така направеното съгласуване с РИОСВ Бургас и за това не може да се възприеме тяхното оплакване за основателно. 

Съдът извърши проверка не само по оплакванията в жалбата и в хода на делото, а и служебно в рамките очертани от чл. 168 от АПК и тези основания посочени в чл. 146 от АПК и не се констатира наличието на отменителни основания.

Мотивиран от изложеното, първи състав на Административен съд Бургас, намира жалбата за неоснователна и недоказана и като такава трябва да се отхвърли. Заповедта на кмета на община Несебър е издадена от компетентен орган в рамките на правомощията му по закон, при спазване на процедурните правила и съобразяване с материално правните изисквания и целта на закона.

На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Тълкувателно решение № 1/ 14. 01. 2008 год. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 19/ 2007 г., решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р     Е       Ш     И       :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Н., К.Б.Т. *** *** , И.Д.Н., М.И.Н., Д.Н.С., И.Н.Л. и четиримата с адрес ***, ***, Я.П.Я. *** ***, Т.Н. ***, Д.Н. ***, Н.С.Т., Н.С.Т., Я.С.Т., А.С.Т., М.И.М. и А.И.Т. и шестимата с адрес *** *** против заповед 529/ 11. 7. 2008 год. на кмета на община Несебър за одобрение на ПУП – ПРЗ на ПИ 53045.505.30 по кадастралната карта на гр. Обзор с площ от 4 098 кв. м.

Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :