ПРОТОКОЛ

       

Година 2008, 04.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На четвърти септември                                             две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 1303 по описа за 2008 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За МОЛИТЕЛЯ „УСМ – БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява адв.С. с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на Община Царево, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът предоставя възможност на молителя чрез процесуалния си представител на да изрази становище по хода на делото.

 

Адв.С: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА молбата на „УСМ – Бургас” АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-551/07.08.2008г., издадена от кмета на Община Царево.

Производството е по реда на чл.34, ал.2 от ЗСПЗЗ, във вр. с чл.166, ал.2 от АПК. Със заповед № РД-01-551/07.08.2008г. кметът на Община Царево разпорежда да се изземе от държането на молителя ползвания без правно основание поземлен имот № 00878.107.472, собственост на Я. Д. П. и К. Д. Г., находящ се в землището на гр.Ахтопол, община Царево, местността «Коросията». Произнесеният административен акт е с правно основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и е оспорен по реда на чл.146 и сл. от АПК. Иска се от съда да постанови спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение. Твърди се, че върху имота има изградена почивна станция и изпълнението на заповедта ще доведе до големи затруднеия и ще причини сериозни загуби на молителя. Представят се доказателства.

 

Съдът предоставя възможност на страните да изразят становище по искането и да ангажират доказателства.

 

Адв.С: Поддържам искането за спиране на предварителното изпълнение. Твърдя, че към настоящия момент заповедта не е изпълнена. Представям и моля да приемете като доказателство по делото договор за наем. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, към административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адв: Моля да уважите искането.

 

След като изслуша твърденията на страната и прецени относимия към искането доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Адресат на оспорваната заповед е „УСМ - Бургас” АД, чиито права и законни интереси са пряко и непосредствено засегнати от акта. Поради това искането за временно преустановяване на действията по предварителното изпълнение на заповедта е допустимо.

Разгледано по същество е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК „При всяко положение на делото до влизането в сила на решението, по искане на оспорващия, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.

С разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗСПЗЗ е допуснато предварително изпълнение на акта за изземване на земеделски имот, което е изключение от общото правило за суспенсивния ефект на жалбата. Изпълнението на оспорената заповед може да бъде спряно от съда тогава, когато съществуват данни, от които да се направи обосновано предположение, че то ще доведе до значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя като тежестта за доказване на релевантните факти се носи от него. В настоящия случай молителят не ангажира убедителни доказателства в подкрепа на фактическите си доводи. Не е представен поименен списък на лицата, които осъществяват трудова функция в почивната станция и договори, които да удостоверят този факт. Не са приложени доказателства за твърдяното наличие на движими вещи, техника и инвентар в почивната станция и за настаняване на туристи в нея. От съдържанието на приобщения по делото договор за наем се установява съществуването на облигационно правоотношение между молителя и трето лице, чийто срок на действие изтича на 15.09.2008г. Съдържанието на останалата част от представените документи е относимо към съществото на спора, а не към претенцията за преустановяване на изпълнението. При това положение настоящият състав намира, че не са установени фактите, съставляващи материалноправни предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, поради което молбата се явява неоснователна.

Водим от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „УСМ – Бургас” АД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-551/07.08.2008г, издадена от кмета на Община Царево. 

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за молителя и от датата на уведомяване – за административния орган.

Препис от протокола да се изпрати на неявилите се страни.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: