О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 09.09.2008г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на девети септември две хиляди и осма година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1302 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от В.С.С. против Заповед № РД- 09- 70/ 17.07.2008г., издадена от Областен управител гр. Бургас за изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 32,42 кв.м., състоящо се от една стая, с общи кухня и сервизни помещения, находящо се в сградата на ул. „Княз Ал. Батенберг” № 32, вх.1, ет.2 гр. Бургас, актувано с АДС № 2596/2002г..

С разпореждане от 28.08.2008 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя на 29.08.2008г срещу подпис, положен от член на семейството- брат /А. С./.

            В указания от съда срок,който е изтекъл на 05.09.2008г. /работен ден/ нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от В.С.С. против Заповед № РД- 09- 70/ 17.07.2008г., издадена от Областен управител гр. Бургас за изземване на недвижим имот- частна държавна собственост, представляващ жилище с полезна площ 32,42 кв.м., състоящо се от една стая, с общи кухня и сервизни помещения, находящо се в сградата на ул. „Княз Ал. Батенберг” № 32, вх.1, ет.2 гр. Бургас, актувано с АДС № 2596/2002г..

 

Прекратява производството по адм. дело № 1302 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………