ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми декември                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1286 по описа за  2009 година.                      

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Аполон В” ООД гр. Сливен,  редовно призован, се представлява от адвокат М..

         За ответника директор на РИОСВ гр.Бургас, редовно призован,  се представлява от н-к отдел „Правно-стопански и информационно обслужване” Д.М..

         Явява се вещото лице А.Г..

 

         По хода на делото

        

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила в срок съдебна експертиза от вещото лице А.Г..

        

Съдът пристъпва към установяване самоличността на Вещото лице.

Инж.А.  Н. Г., български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Разпитан каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ   Г. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Бихте ли уточнили какво представлява добива на дървени въглища?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Дървата се нареждат на купчини – така наречените „жижни”, които според размера биват големи над 100 пространствени кубични метра и малките от 20 до 50 пространствени кубични метра, наредени в определен ред, които отгоре се затрупват със слама и пръст, за да се ограничава въздуха и горенето да се извършва бавно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Това горене е автоматичен процес след запалването?

         ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Да, това е естествен процес.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Колко жижни имаше запалени? 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Имаше запалени 34 бр. жижни, 4 големи и 30 малки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Каква е стойността  на количеството дърва, които сте описали в т.3, имате предвид само вложен дървен материал или и други – суровини и труд?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – 90 000 лв. е стойността само на дървата, без труда.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ – На дървата, които са в жижните или и на другите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – На всичките – тези които са в жижните и тези които са на склад.

Н-К ОТДЕЛ „ПРАВНО-СТОПАНСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” М. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ –  Колко време продължава горенето при малките и големите жижни? Има ли разлика количеството материал във връзка с продължителността през която горят дървата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Големите жижни имат период на изгаряне от 40 до 50 дни , а малките жижни  от 20 до 30 дни. Затова съм посочил, че изгарянето на заложените жижни е по период до към края на м. декември. Защото проверката е извършена в началото на ноември.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ –   Какво количество дърва е вложено  в жижните, които в момента работят?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Според това което е – 1200 пространствени кубични метра общо малки и големи.

        

Съдът намира, че вещото лице е отговорило на поставената задача поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на инж. Г.. Да се изплати на вещото лице определения депозит.

АДВОКАТ М. – По искането за спирането водим един свидетел. С разпита му ще доказвам обстоятелството във връзка със състоянието на производствената площадка, както към момента на издаване на заповедта, така и към настоящия момент за наличието на запалените жижни и в процес на изгаряне заготвени купчини.

ВЪПРОС на СЪДА към АДВОКАТ М. – Оспорвате ли констатациите в констативния протокол?

АДВОКАТ М. – Не.

Н-К ОТДЕЛ „ПРАВНО-СТОПАНСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” М. – Относно разпита на свидетел – предоставям на съда.

 

Съдът намира, че следва да бъде допуснат до разпит искания свидетел.

 

АДВОКАТ М. - Оттеглям искането за допускане до разпит на свидетел. Нямам други доказателствени искания по искането за спиране.

Н-К ОТДЕЛ „ПРАВНО-СТОПАНСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” М. – По искането за спиране нямам доказателствени искания. Моля да се произнесете.

 

Предвид становищата на страните  съдът намира следното:

Жалбоподателят е направил искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-82/27.07.2009 г. на директора на РИОСВ гр.Бургас.

         В закона не са предвидени основания за спиране на предварителното изпълнение допуснато екс леге, поради което съдът намира, че относно искането за спирането на предварителното изпълнение следва да се приложат нормите на общия процесуален закон, а именно чл. 166, ал.2 от АПК. Предпоставка за уважаване искането за спиране е жалбоподателят да докаже, че предварителното изпълнение на акта би му причинило значителна или трудно поправима вреда. В настоящото производство жалбоподателя е ангажирал доказателства за наличие на облигационни отношения между него, като изпълнител и трето лице, като възложител – договори за доставка и продажба на дървени въглища от 01.03.2009 г., л.27-30 от делото. По силата на тези доказателства при неизпълнение на предвидените задължения жалбоподателят следва да понесе значителни неустойки съгласно чл. 7 от договорите, които са с идентично съдържание. От доказателствата по делото се установи, че дружеството жалбоподател е заложило жижни за горене на производствения си обект, в които са вложени значителни количества дърва.

 Въпреки това в хода на производството бе установено, че към датата на извършване на проверката и съставянето на констативния протокол  на обекта на жалбоподателя са били запалени само 4 жижни от потенциално предвидени 76 за зареждане. Съгласно §32 от ПЗР на ЗЧАВ – ДВ бр. 99/2006 г. в сила от 09.01.2007 г., считано от 30.03.2008 г. се забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при производството на дървени въглища по открит способ. По делото не се спори, че процесните жижни извършват добив на дървени въглища по открит способ и към момента на извършване на експертизата –  м. ноември 2009 г. Запалените жижни са 34, т.е. със своите действия след влизане в сила на разпоредбата на §32 от ПЗР на ЗЧАВ, жалбоподателят се е поставил в положение, в което би могъл да претърпи вреди. Това е видно и от датата на съставяне на договорите за доставка – 01.03.2009 г., както и от неоспорвания факт, че жалбоподателя не разполага с друг способ за добиване на дървени въглища, освен открития. Що се отнася до значителната стойност на доставените количества дърва, която е посочена в заключението на вещото лице, съдът намира, че тази стойност няма да бъде засегната съществено до приключване на съдебното производство.  По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „Аполон В” ООД, с ЕИК 119603472, за спиране предварителното изпълнението на заповед РД-82/27.07.2009 г. на директора на РИОСВ гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

                                                        СЪДИЯ:

 

Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на оспорването по същество.

АДВОКАТ М. – Като поддържам  незаконосъобразността изложена в заповедта, във връзка с твърденията ни, че не сме уведомени за откритото производство и не сме участвали в него, твърдим, че протокола, този В-1-33/20.07.2009 г. не ни е връчван, а е изпратен на Община Приморско и от там по-нататък не е имало процесуални действия по неговото съобщаване. Моля да укажете и да изискате от трето неучаствуващо лице – Община Приморско, по реда на чл.144 от АПК, във връзка с чл.195 от ГПК да представи доказателство за датата на получаване на констативния протокол от Общината, както и предприети ли са действия по връчване на констативния протокол на дружеството жалбоподател. Нямам други доказателствени искания.

Н-К ОТДЕЛ „ПРАВНО-СТОПАНСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” М. – Не възразявам на така направеното искане.

Уважаеми г-н съдия представям и моля да приемете доказателства под опис, от които е видно, че кореспонденцията относно дейността на фирмата за добиване на дървени въглища е започнала в много по-минал период и фирмата е имала възможност да предприеме необходимите действия.

АДВОКАТ М. – Писмото от 04.10.2006 г. според нас не касае предмета на спората, тъй като е с дата три години преди издаването на заповедта и касае общо тълкуване на закона и е преди образуване на административната  процедура по издаване на заповедта. Не може да бъде доказателства. По отношение на другите доказателства – нямам възражения.

 

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от трето неучаствуващо лице по делото, Община Приморско,  справка за датата на получаване на констативен протокол № В-1-33/20.07.2009 г. на инж. Р.Д.Ш., служител в МОСВ – РИОСВ, както и информация за действията предприети от общината по получения констативен протокол – извършено ли е уведомяване на „АПОЛОН В „ ООД  за констативния протокол, ако е извършено на коя дата и по какъв начин.

 

ПРИЕМА доказателствата представени в днешното съдебно заседание  от н-к отдел „Правно-стопански и информационно обслужване” М. съгласно приложения опис, като по процесуалната им стойност ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА разглеждането на оспорването за 16.02.2010г.  от 15.00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: