ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1275 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗП Ж. И. Г., редовно призован, не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба с вх.№ 11243/11.10.2018 г., с която адв. Г. изразява становище делото да бъде отложено за друга дата предвид непредставянето на експертизата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява ст.юк.М. Л.-Т. с пълномощно на лист 476 по делото.

 

 

         По хода на делото:

СТ.ЮК. Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В предходното съдебно заседание, е направено искането от процесуалния представител на ответника за допускане на комплексна  съдебно-техническа експертиза. Предоставен е срок на жалбоподателя да изрази становище по искането.

Съдът констатира, че до настоящия момент по делото не е постъпило такова становище и срокът за представянето му е изтекъл.

 

СТ.ЮК.Л.-Т.: Поддържаме искането за експертизата.

 

Съдът, относно направеното искането за допускане на комплексна  съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице – строителен инженер и вещо лице - агроном, намира искането за допустимо и относимо към  предмета на спора и  необходимо за изясняване на фактите по делото. Поради  това, съдът намира, че следва да допусне исканата експертиза, като вещите лица след като се запознаят с всички налични по делото документи и извършат проверки, където е необходимо,  да отговорят на въпросите, поставени в молбата юк. Т. –Л. на лист 477-478 по делото.

 

С оглед на гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА комплексна  съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице – строителен инженер и вещо лице - агроном, които след като се запознаят с всички налични по делото документи и извършат проверки където е необходимо да отговорят на въпросите, поставени в молбата на юк. Т. –Л., находяща се на лист 477-478 по делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 600 (шестстотин) лева, вносими от ответника в 10-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок следва да се представи по делото документ за изцяло внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице строителен инженер – К.М..

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице агроном – З.Г..

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  13.12.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: