ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти  януари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1273 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.П.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Руен, редовно призован, се явява адвокат Ж., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е уточнителна молба вх.№ 11155/ 05.12.2016г. от пълномощника на жалбоподателя- адвокат Здравко Костов, с приложено към нея адвокатско пълномощно. С молбата се изразява становище по същество и се сочи, че няма да се представят доказателства и нямат доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Ж.: Запозната съм с докладваната молба. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ж.: Уважаема г-жо съдия, моля да се отхвърли оспорването. Считам, че атакуваната в настоящото административно производство заповед на кмета на Община Руен, издадена на основание чл.225а от ЗУТ, е законосъобразна и правилна, постановена при спазване на материалния закон и процесуалните норми, касаещи административното производство от този вид. Считам, че от представената административна преписка, както и с допълнителните писмени доказателства, депозирани в съдебно заседание на 13.09.2016г., по безспорен начин се установява, че постановеното премахване е за незаконосъобразен строеж V категория, с предназначение гараж, който видно от мотивите на заповедта и приложения констативен акт е изграден в несъответствие към онзи момент на изграждането - 1977 година с действащите градоустройствени планове. Също така е изграден без съответните строителни книжа и строително разрешение и няма данни и не е търпим строеж по смисъла на §16, ал.1 от ЗУТ, за да се запази неговото съществуване в този му вид. Предвид това правилно е постановил кмета на община Руен неговото премахване. Моля в този смисъл да се произнесете.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: