О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

             /06.10.2008 година гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на шести октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

Съдия: В.Е.

 

разгледа докладваното от съдия В.Е. адм.д. № 1260/2008 година.

 

Производството е образувано по жалба на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-09-57/26.06.2008 година на областния управител на Бургаска област.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като нередовна.

С определение № 2060/15.08.2008 година жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи доказателства за правния си интерес от оспорването – доказателства за родствена връзка с лицата И.Н. К. и М. И. К..

 Съобщението е получено лично от жалбоподателя на 26.08.2008 година, а срокът за отстраняване на установената нередовност е изтекъл на 02.09.2008 година (вторник).

Доколкото и към настоящия момент жалбата е нередовна, като не са представени поисканите доказателства, на основание чл.158 ал.3 изр.ІІ от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.К. с ЕГН ********** *** против заповед № РД-09-57/26.06.2008 година на областния управител на Бургаска област.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1260/2008 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: