ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1256 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ММ АГРО-2000 ЕООД, редовно уведомен,  не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, редовно уведомен, се представлява от ю.к.Л.-Т., надлежно упълноощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се свидетеля С.Г.Д..

Не се явява вещото лице Р.С.Д..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 10389/18.09.2018 година от адв.Й., с която не възразяват да бъде даден ход на делото, а изслушването на свидетелите да бъде  след изслушване на експертизата, с оглед установяване на обективната истина.

 

Ю.К. Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№10239/13.09.2018 година от назначеното по делото вещо лице Р.С.Д., с която моли да му бъде определен нов срок за изготвяне на експертизата, поради късното му уведомяване.

По делото е постъпила молба вх.№ 10326/17.09.2018 година от жалбоподателя „ММ- АГРО 2000“ ЕООД, чрез пълномощник адв.Й., с която не възразяват да се даде възможност на вещото лице на изготви експертизата и молят делото да се отложи за друга дата.

Ю.К.Л.: Има допуснат един свидетел. В тази връзка следва да бъде разпитан в днешното съдебно заседание. Свидетелят е служител на инспектората.

Съдът, като взе предвид становищитето намира, че действително по настоящето дело в качеството на свидетел е допуснат единствено инспектора, извършил проверка на място и констатирал спорните по делото обстоятелства. В тази връзка съдът намира, че свидетелските показания на лицето биха били от полза за изясняване на обективната истина, включтелно и с цел изготвяне пълно и обективно заключение по поставените въпроси от страна на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на когото снема самоличност, както следва:

С.Г.Д.: Роден на *** година, ЕГН**********, българин, български гражданин, неосждан, без родство и особени отношения с жалбоподателя. Служител на ДФ „Земеделие”

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Разкажете ни дали сте извършвали проверка на „ММ Агро 2000” на 4.11.2016 година. Ако е така, обяснете по какъв повод, какви действия сте извършили, уведомили ли сте представител на жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Проверката е по повод дистанционна проверка на парцелите, тези парцели които колегите не са успели да разчетат от сателитните снимки се проверяват на място.  Бяха назначили мен да ги проверя на място, тези парцели, които колеги не са успели да разчетат от сателитните снимки ми бяха възложени за проверка на място. В тази връзка беше назначена проверката със заповед. Уведомих за предстоящата проверка и в перорид на 2-3 дни я извърших. При измерването на парцелите пристъстваха предствители на фирмата- служители- агроном и някакъв др. служител. Установих по площ. В едният край имаше разораване на затревени площи. Парцелът трябваше да е затревена площ. В едният край имаше разораване, с трайно насаждение лавандула. Площта бе засята с лавандула т.е. обработваема площ, която бе прясно разорана. Вижда се от снимките.

Съдът предяви на свидетеля снимков материал на стр.540 и 541 по кориците на делото.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Не знам дали са Ви изпратили всички снимки.

Ю.К.Л.: Представям в тази връзка допълнителен снимков материал, от който е видно разораването и засяването на насаждението лавандула. Представям осем броя снимки.

СЪДЪТ: Приема такапредставените доказателства.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Това констатирах – лавандулови полета.

ВЪПРОС НА СЪДА: Дадоха ли обяснения дали е прясно разорано?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Съвсем скоро бе обработвана, но това е старо насаждение. Лавандулата е многогодшно трайно насаждение. Според мен е засята преди това, но от снимките си личеше, че е обработвана съвсем скоро. На джипиеса е видна измерената площ, както и формата на тази част от парцела, където констатирах лавндуловите насаждения.

ВЪПРОС НА СЪДА: Дадоха ли обяснения?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Вътре в самия парцел имаше и други части засадени с лавандула, които бяха изключени от заявената площ. Обяснението беше, че са пропуснали да изключат тази част от парцела от заявената площ. При запознаването с проверката съседния парцел е също заявен от същия кандидат за подпомагане. За да установя кой е извършил разораването констатирах, че съседния парцел на този, който установих лавандулата и с който единствено тя граничи е заявен от същия кандидат т.е. двата съседни парцела са на един и същ кандидат, поради което приех, че няма как погрешка да е разорана от друго лице трето лице, което да обработва площи в близост. Служителите твърдяха, че е станала грешка при изчертаването и са пропуснали да изключат площта.

Ю.К.Л.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля, след  като изслушва неговите показания.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 24.10.2018 година от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: