Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  1007                         05 ноември 2008 година                Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и трети октомври,  две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.З.Б.

                                                                         2.Д.Д.

Секретар М.В.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1256 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на адвокат Г. Н. като процесуален представител на „Черно море”ООД, с ЕИК по Булстат102221429, със седалище и адрес на управление *** представлявано от И. К. К. против решение № 655 от 11.07.2008 година, постановено по административно - наказателно дело №  1224/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 3694/ 21.12.2007  година на Зам. директора на ТД на НАП – Бургас, в частта относно размера на наложеното наказание „имуществена санкция” от 500.00 /петстотин/ лева на 200.00 / двеста/ лева, наложено на основание на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ за нарушение на чл. 42, ал.1, т.1, 2 и 4 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ. 

Касаторът, не се представлява пред съда. В касационната жалба твърди, че решението на Районен съд- Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на закона, представляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1  от НПК. Излага съображения. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба, не се явява и не взема становище по касационната жалба. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, в предвидената от закона форма и съдържаща необходимите реквизити, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ-ти състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 655 от 11.07.2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело № 1224/ 2008 година по описа на Районен съд- Бургас, е  изменено наказателно постановление №  3694/ 21.12.2007 година на  Зам. директора на ТД на НАП - Бургас, в частта относно размера на наложеното наказание „имуществена санкция” от 500.00 /петстотин/ лева на 200.00 / двеста/ лева, наложено на  „Черно море”ООД с ЕИК по Булстат102221429, със седалище и адрес на управление-***, представлявано от И. К. К., на основание на основание чл. 185, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ за нарушение на чл. 42, ал.1, т.1, 2 и 4 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ. 

Касаторът  твърди, че неправилно съдът е изменил наказателното постановление като е следвало изцяло да го отмени, поради липса на съставомерно нарушение. Твърди, че при извършената проверка е представил всички поискани от проверяващите документи. Счита, че извършеното нарушение не отговаря на фактическия състав, поради което решението на първоинстанционния съд, като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Така постановено, решението  на Районен  съд- Бургас,  е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова че, при извършена на 10.12.2007 година проверка от служители на ТД на НАП-Бургас, в търговски обект- бензиностанция, находяща се на разклона на м.с. Черно Море, местност „Кантона” Община Бургас, собственост и стопансвана от „Черно море”ООД – гр. Бургас,  не са представени свидетелство за регистрация на фискалното устройство, паспорт на ФУ и касова книга за отчитане на оборотите от фискалната система. Проверката е приключила  със съставяне на протокол № 0004431 от 10.12.2007 година. Въз основа на тези обстоятелства на дружеството  е съставен акт за установяване на административно нарушение № 0083650 от 13.12.2007 година и е издадено наказателно постановление № 3694 от  21.12.2007 година

За да постанови решението си, Районният съд е приел, че нарушението е безспорно доказано, а липсата на свидетелство за регистрация на ФУ, паспорта на ФУ и книгата за дневните финансови отчети за текущата година са част от начина и реда на отчитане на фискалните устройства, предвиден в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година, с която са уредени правилата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Административен съд – Бургас, в решаващия състав,  изцяло споделя изводите  на БРС, относно  установените факти, кореспондиращи със събраните по делото доказателства. При правилно установени факти, съдът е направил и законосъобразни изводи относно правната квалификация на извършеното административно нарушение и неговия формален характер. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя правилно  е ангажирана за нарушение на чл. 42, ал.1, т.1, 2, и 4 от цитираната Наредба, която вменява в задължение на лицата по чл. 3 от с. н., каквото безспорно е дружеството- жалбоподател, със стационарен търговски обект, да съхраняват в него свидетелството за регистрация на ФУ, паспорта на ФУ и  книгата за дневните финансови отчети, което същият не е изпълнил.

По отношение изменението на размера на наказанието „имуществена санкция” от 500.00 лева на 200.00 / двеста / лева, съдът намира, че същото е съобразено с разпоредбите на чл.12 и чл.27 от ЗАНН.

Предвид изложеното, съдът намира, че първоинстанционният съд е постановил акт, който,  като валиден, допустим и в съответствие с материалния закон следва да бъде оставен в сила, а жалбата като неоснователна, при липса на наведените в нея касационни основания, отхвърлена.

          Ето защо и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 655 от 11.07.2008 година,  постановено  по административно-   наказателно дело №  1224/ 2008 година по описа на Районен съд – Бургас.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                     

 

 

                                                                                    2.