ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1252 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:51 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Десижън форевър“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.П. – Т. от ВАК, надлежно упълномощена, с представено по делото на л.6 пълномощно.

Ответникът – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 05.12.2016г.. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 62г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Поддържам заключението, което съм представил.

АДВОКАТ Т. – Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Когато сте се запознали с доказателствата по делото, считате ли, че по фактурите, с които жалбоподателят придобива продуктите от „Форевър ливинг Продъктс Бългаприя“ ЕООД и които са отчетени по с/ка 304, като разходи по материали, смятате ли че следва да има отчетени приходи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Доколкото се запознах с материалите по делото, дейността на дружеството не е търговия с продукти, които са обект на покупка. Приходите, които са отчетени, са в резултат на комисионни, които са изплатени на жалбоподателя във връзка с дейността, която е осъществявал, а именно презентиране на продуктите, по която причина ги е закупувал. Не съм установил обстоятелства тези продукти да са обект на последваща покупко-продажба. Документално не съм установил.

ВЪПРОС на СЪДА – А тези продукти намират ли се някъде, складирани ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това което установих в разговор със собственика и в счетоводството е, че тези продукти са изписвани ежемесечно и не се оставят на склад. Изписват се на основание протоколи за презентации, като стоки, които са участвали в презентация. Закупени са продукти например за 1 000 лв. и са осчетоводени в разход, докато са ги презентирали, са ги употребили.

Това е обяснението, не се водят като наличност. Това става ежемесечно и е с нулево салдо всеки месец. Това е по няколко протокола, които разгледах. Има отразени брой презентации, отразено е само, че са извършени такива презентации, но в тези протоколи нямаше посочени количества. Отразено е, че са извършени презентации на различни места. В протоколите продуктите са без стойност и количество, това е по отношение на стоките, които са участвали в презентациите.

ВЪПРОС на СЪДА – По фактурите има ли количество и стойност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не съм ги изследвал като количество и стойност, би трябвало да има, тъй като от бонус рекапитулациите, това е документът, от който става ясно каква фактура трябва да пусне жалбоподателя и там са посочени лицата, които са правили покупки и би могло да се направи заключение, какво точно е закупено, но не съм го изследвал този въпрос. Става въпрос за фактурите, не съм заострял внимание.

ВЪПРОС на СЪДА – Придобиват ги по фактури, които имат стойности и ги изписват по протоколи без стойност и количество, това ли да разбираме?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При наличието на покупка, фактурата има стойност, заскладени са и след като се представят протоколи, че количествата, които са закупени са употребени и цялата стойност, която е набрана през месеца, се изписва като разход.

ВЪПРОС на СЪДА – След като изписването няма количество и стойност, как се разбира какво е изписано?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Твърдението на собственика е, че всичко, което е закупено е употребено за презентации.

За мен този протокол играе ролята на оперативност. Например, че през периодът са извършени осем презентации в дома на собственика или на други места, но не пише какво е изразходвано. Той предоставя на счетоводството протоколи, че това, което е закупено през месеца е изразходено. Ако купят 15 продукта, на края на месеца ги изписват тези 15 продукта. Ако има заявени презентации те ги заявяват, но трябва и да се изпишат. Но всичко, което е закупено, е изписано. Значи този протокол играе роля на оперативен документ.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – А приходът, как е формиран?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Приходът е последица от участниците, от лицата заявили участие. Приходите са отделно плащане от стойността на продуктите. Ежемесечно има извършване на разходи, ежемесечно има постъпления, но това не са приходи от продажбата на стока и сложена надценка на тази стока.

Това са приходи от участници за покупка. Например в този месец са извършени презентации и след този месец ще се появят нови клиенти, които ще заявяват стоки от София. Според това, което са закупували тези участници, т.е. какво ще се купува в бъдеще, и от това кой е достигнал някакво ниво като участник и има принос във веригата, е и като механизъм на отчисление на комисионна.

ВЪПРОС на СЪДА – Тази комисионна, която се твърди, едно лице ли я плаща на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, в случая от българската фирма в София. А самите потребители поръчват на фирмата в София. Жалбоподателят предоставя формуляр на желаещите и след като имат получен уникален номер, и в тези протоколи са изписани номерата на тези презентирани вече участници, и може да се следи какви са обемите на комисионните.

По време на презентацията, обясненията са, че тези които желаят, могат да заявят желание да закупят продукт. Те не знаят дали в съответният край на презентацията някой ще заяви желание да закупи продукт и ако се проявяват новите желаещи, никой от тях не закупува по документи, това се прави в София. А от този „Бонус рекар“ се вижда кои са закупили.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – За тези лица, които правят заявка, на практика с тази заявка заявяват желание да станат дистрибутори?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Опитах се да разбера механизма и разбрах, че ако те не са се записали като презентирани, да бъдат вписани от жалбоподателя на някоя от презентациите и искат да си закупят такава стока, то тя ще бъде закупена на максималната цена, а участвайки в презентацията и записвайки се като презентирани, то те я купуват тази стока на по-ниска цена.

ВЪПРОС на СЪДА – Независимо дали желаещият ще закупи стоката или иска да се включи в тази система за разпространение на стоката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Тези лица, заявили желание да участват в разпространението се записват в София и извършват покупките в София.

ВЪПРОС на СЪДА – Проверили ли сте в Годишните данъчни декларации по ЗКПО дали са отразени приходите? Базата там е формирана на база приходи – разходи, отразени ли са приходите в тези декларации?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Нямам съмнение, че са отразени, но там има отразени и приходи и от гръцкото дружество. Аз не съм изследвал годишните данъчни декларации.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

АДВОКАТ Т. – Водим двама свидетели за установяване на обстоятелствата относно извършените поръчки, ще доказваме, че клиентите са такива хора, които са присъствали на презентациите. Двамата свидетели ще доказват едни и същи факти и в тази връзка, ако съдът прецени, моля да бъде допуснат до разпит само един свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам по така направеното искане.

 

Съдът по направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподател свидетел К.А.А..

 

Съдът въведе в залата водената свидетелка.

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

К.А.А., 37 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелката обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Запознати ли сте каква е дейността на фирма „Десижън форевър“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Запозната съм с дейността на тази фирма, от една приятелка съм запозната, която е сътрудник на компанията и ме покани на домашно парти за популяризиране на техни продукти. Популяризирането не става чрез директна продажба. В каталога има много продукти, козметика, енергийни добавки. Аз се интересувам от козметиката и на тази демонстрация ми беше направена маска на лицето, пробвах кремове и идеята е, ако харесам аз продукта, трябва да се регистрирам като сътрудник на компанията, за да мога да си поръчам. Тя, домакинята на партито, няма право да ми продава директно, за това и аз нямам фирма, аз не правя бизнес с тези продукти. Аз съм регистрирана от 2010г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – От къде се взима заявката за регистрация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – От сайта се извлича, или тя ми е дава. Това нещо (заявката за регистрация) се праща сканирано до „Форевър ливинг Продъктс Бългаприя“ ЕООД,със седалище в гр. София и от там, ако съм одобрена, получавам карта, че съм станала дистрибутор, консултант. Аз съм записана под нея, под управителката на фирмата на жалбоподателя и тя печели от мен.

И самото поръчване става или онлайн, или по телефона, както е по-удобно, а продуктите идват по куриер. Аз плащам с наложен платеж и получавам фактура от софийската фирма, която ги доставя. Тя, софийската фирма е компанията всъщност.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – А на тези партита раздават ли се продукти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Не се раздават. Нещо, ако не може да се види в момента, например шампоан, балсам за коса, тя ми разлива от балсама, за да мога да го ползвам в къщи и да преценя дали ми харесва. Всичко останало може да си го пробваш, няма практика да се подаряват продукти. Това е мрежов маркетинг.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – А от къде идват доходите всъщност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Доходите идват от тези, които се запишат под теб. Аз получавам процент от тяхната продажба и когато се случи това, се отразява в бонус карта, отразява се кои хора са под мен и са си направили поръчка.

ВЪПРОС на СЪДА – А ако този под вас е с 10лв., какво получавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Аз не се занимавам с това като с бизнес. Първо трябва да си дистрибутор и на различните нива и плащането е по-различно.

АДВОКАТ А. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – На тези презентации присъстващите отбелязват ли се като присъствие?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Официално трябва да има книга, аз лично нямам, и да се отчита. Аз не си спомням да съм се записала някъде, че съм участвала.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Колко човека бяха на вашето парти.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Аз няколко пъти съм присъствала на такова парти. Единият път бяхме двете с приятелката ми, друг път сме били повече 4, 5 до 10 човека.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – На какъв период от време се организират тези презентации?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Може да се проведат сбирки при нов продукт в каталога. Ако се интересуваш, тя казва, че ще има парти. Аз не мога да кажа, че има някаква регулярност.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Може ли да получите мостри?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Аз се интересувам от конкретни неща. Пастата за зъби например мога да пробвам на партито, мога да я тествам, с пастата се правят експерименти, пастата е на база на алое вера, например, че не драска стъклото като друга паста. Например, няма как да се рекламира продукт без да пробваш. За хранителните добавки, те са в течна форма, от тези течните добавки, шейковете и чайовете, те могат да се ползват на партито, ако иска някой да ги пробва могат да се пробват шейковете. Добавките под формата на хапчета също може, но директно никой не може да си купи нищо.

АДВОКАТ Т. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси. 

Съдът освободи свидетелят от залата.

 

АДВОКАТ Т. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – Моля да отмените оспорения ревизионен акт. Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмена защита.

Моля да осъдите ответника да заплати разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите оспорения ревизионен акт като законосъобразен и правилен.

Подробно становище ще изложа в писмени бележки, в определен ми от съда срок.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.22 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: