ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1250 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С.,  редовно  и своевременно призован, се  представлява от адв.М., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно   и своевременно призован се представлява от адв.Н.,  с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Л.С., редовно призована по реда на чл.47 от ГПК, вр с чл.144 АПК, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. М.: Да се даде  ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от К.П.С., ЕГН **********, с адрес: ***, ж.к.Гоце Делчев, бл.29, вх.4, чрез адв.М. против заповед № РД-01-6548/21.11.2017  година на Кмета на Община Царево.

Съдът ведно с постъпилите писмени доказателства докладва, че по делото е постъпила и пълната административна преписка.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е,  да установи обстоятелството,  че посочените в спорната заповед обекти представляват преместваеми обекти по чл.56, ал.3 от ЗУТ. При доказване на това обстоятелство в тежест на жалбоподателя е да докаже спазване на материално-правните и процесуално-правните изисквания  за разполагане на процесните обекти в посочения имот.

В тежест на органа е и това да докаже, че посочените обекти са собствени или са поставени от адресата на оспорената заповед, а именно от жалбоподателя К.П.С. и заинтересованата страна Т. Лукаво С..

Съдът е указал на жалбоподателя, че в случай, че разполага с доказателства за регистрацията на част от обектите, предмет на заповедта  като МПС в КАТ, същия следва да представи тези доказателства.

В случай, че някоя от страните в производството разполага с доказателства относно правото на собственост на всеки един от обектите, в лицето на конкретно  физическо или юридическо лице, съдът указва на страните да представят и подобни доказателства.

АДВ.М.: Поддържаме жалбата на изложените в нея твърдения   на основанията, на които е издадена и мотивирана. След предявяване на жалбата с неформално споразумение с органа обеките от т.15 до т.18, описани в заповедта като каравани са премахнати от нас доброволно      , което е посочено в списъка на вещото лице, тоест тя не ги е намерила.Тоалетната е съборена, тя е №20 по номерация на заповедта. Поддържам  за липса на мотиви, на правно основание, както и твърдението, че това са  МПС тип каравана на собствен ход  което, няма трайно прикрепване към терена. В преговори сме за постигане на споразумание. Да се изслуша  вещото лице и административния оргна да обоснове конкретна позиция.  Да бъдат приети представените писмени доказателства. Относно  регистрационните номера, ние считаме, че във възможната степен на изпълнение го изпълняваме  чрез  експертизата, която посочва наличните регистрационни табели, но нито една от тях не е наша собственост.

АДВ.Н.: Оспорвам  жалбата като неоснователна  в частта, в която я поддържа колегата. Моля да приемете  представените с административната преписка писмени доказателства. Не възразявам да се изслуша експертизата, като във връзка  с направеното изявлнение също моля, да се отложи делото за друга дата, с оглед уреждане на спора.

 

Съдът като изслуша стновището на страните

                                               

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  писмени доказателства, както и пълната административна преписка.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза,  в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, както следва:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

                ВЪПРОС НА АДВ.М.: Тези каравани  на собствен ход ли са?

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, с колела, с гуми.Могат да бъдат на собствен ход, но доколко могат да работят не мога да кажа.

ВЪПРОС НА АДВ.М.: Навеси 1, 2 и 5 и  бунгало 7 – казвате, че са строежи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. : Да, строежи са, монтирани на колони, на бетонов фундамент, сглобяеми са, от дървени плоскости са, имат ПВЦ дограма. Имах задача да изготвя и геодезическо заснемане. Аз практически съм изпълнила тази задача, като съм сравнила  по схемата на административния орган и считаме, че местоположението на обектите е правилно отразено, поради което не е необходимо да се извършват повторни геодизически замервания с оглед на финансова икономоия.

АДВ.Н.: Аз нямам въпроси, само оспорвам експертизата в конкретни точки, тъй като не са дадени отговори, а правни изводи. На  стр.8 е правен извода, че те не се преместваеми обекти, както и на стр.9,  че дървените навеси и дървените бунгала са постройки. На стр.10, отговор 3 също го оспорвам  като правен извод, а не като отговор на въпрос. В останалата част експертизата е точна и коректна. Оспорвам правните изводи, а не фактите.

АДВ.М.: Моля, да се приеме, тъй като считам, че  дори там, където дава квалификации  мисля, че в.л. ги дава от гледна точка на техническите норми, а не от правна.

Съдът намира за необходимо да приеме заключението на вещото лице А., като по възражението адв.Н. ще вземе становище с окончателния съдебен акт.

Воден от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице да се изплати възнагреждение в размера на  567.00 /петстотин шестдесет и седем/ лева, от внесения депозит, съобразно представена справка-декларация.

АДВ.М.: Моля да ни бъде предоставена възможност  на двете страни да продължат преговорите, които водим за постигане на  споразумание или оттегляне на административния акт.

АДВ.Н.: Не възразявам.Моля да се отлажи делото.

Съдът с оглед  изявленията на страните намира,че следва да им бъде дадене възможност за постигане на споразумение, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 17.10.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: