ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1247 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

За Жалбоподателя Март Медия“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София редовно призован, се представлява от юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Март Медия“ ЕООД против отказ за издаване на разрешения за изграждане на рекламни съоръжения, обективиран в писмо с изх. № 93-012810/12.04.2018 г. на инж. С.Г., член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, в частта с която е отказано да бъдат издадени разрешения за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на път I-9 при километър 201+331 – дясно и път I-9 при километър 2000+719 – ляво.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 8306/23.07.20189 г. от ответника по делото са постъпили доказателства по опис. (лист 37)

Съдът докладва, че по делото  е постъпила молба-уточнение с вх. № 8324/23.07.2018 г. от жалбоподателя.(лист 51)

 

Адв. г: Поддържам жалбата.

Искам да направя едно уточнение във връзка с приложената молба от 23.07.2018г. на АПИ. Приложен е един протокол на постоянно действаща комисия от 28.03.2018г. Всъщност в този протокол е обективиран отказ за изграждане на рекламни съоръжения. Комисията е нарочно назначена, за да разглежда такива. Мисля, че в т.1 от протокола е направен отказ за издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения, поради което считам, че всъщност индивидуалният административен акт е обективиран в този протокол в т.1.

По същество оспорваме протокола, в който е обективиран отказа на УС. В този смисъл заявявам, че оспорваме отказа за издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, който отказ е обективиран в т.1 от протокол № 14/2018 от заседание на постоянно действащата комисия от 28.03.2018г.

Считам също така, че този протокол не е издаден от компетентен орган и в този смисъл отказът обективиран в протокола не е издаден от компетентен орган какъвто следва да е УС и считам, че няма надлежно представени пълномощия и правомощия на тази комисия да издава съответните откази за изграждане на рекламни съоръжения. В този смисъл считам, че обективираните в протокола откази са нищожни.

Доказателствени искания нямам и няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Във връзка с оспорването на правоспособността и компетентността на членовете на постоянно действащата техническа комисия, която е взела решение за отказ за издаване на двете разрешения за поставяне на рекламни съоръжения, моля съдът да ми предостави възможност да представя заповедта за назначаване на комисията, която считам, че ще даде яснота относно правомощията на комисията.

Имам предвид първата Заповед № РД 11-1015 от 07.11.2016г, като твърдя, че именно в тази заповед са формулирани правомощията, правата и задълженията на постоянно действащата комисия, като считам, че именно тази  заповед се явява актът за упълномощаване на въпросната комисия. В този смисъл и с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение считам, че тази заповед е относима към това възражение.

 

Адв.Г.: Предоставям на съда да прецени относно искането на ответната страна.

 

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка и допълнително постъпилите документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответника до следващото съдебно заседание да ангажира допълнителни писмени доказателства в т.ч. и относно компетентността на органа постановил оспорения отказ.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018 г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: