О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 12.09.2008г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на дванадесети септември две хиляди и осма година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1245 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от К.С.Т. против Решение № 1939/ 17.07.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане искане на Т. за възстановяване на собствеността върху 250 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в бивш парцел ХХVІІІ, в бивш кв. 385 па плана на к-с Лазур гр. Бургас.

Жалбата е подадена до Административен съд гр. Бургас, чрез органа издал акта по пощата  на 06.08.2008г. / според клеймото на пощенския плик, приложен към преписката – л.4 от делото/.

От доказателствата, съдържащи се в преписката, е видно,че оспореният акт е бил съобщен на жалбоподателката на 19.07.2008г., с препоръчано писмо с обратна разписка.

Според нормата на чл. 197АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14-дневен срок от съобщаването му. Срокът е преклузивен.

Жалбоподателката е имала възможност да упражни правото си на жалба в срок до 04.08.2008г. / присъствен ден, включително/.

При това положение, направеното оспорване е просрочено.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от К.С.Т. против Решение № 1939/ 17.07.2008г. на Кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане искане на Т. за възстновяване на собствеността върху 250 кв.м. ид.ч. от дворно място, находящо се в бивш парцел ХХVІІІ, в бивш кв. 385 па плана на к-с Лазур гр. Бургас.

 

Прекратява производството по адм. дело № 1245 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

 

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………