ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2179

гр.  Бургас, 09.09.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на девети септември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1234 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на “Холидей мениджмънт” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Ангел Кънчев” № 3 срещу Заповед № 633/09.07.2008 г. на кмета на община Несебър за обявяване на класирането на кандидатите за възлагане на дейностите по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на морските плажове в частта относно морски плаж “Обзор-Мотела”, описан в АИДС № 579/12.01.2000 г.

С разпореждане от 14.08.2008 г. жалбата е оставена без движение с указание жалбоподателят да внесе в 7-дневен срок държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд-гр. Бургас  и да представи документ за това в съда. Със същото разпореждане жалбоподателят е изрично предупреден, че при неизпълнение указанията на съда жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Съобщението за внасяне на таксата е редовно връчено на 25.08.2008 г. на последния посочен в търговския регистър адрес. В определения срок (срокът е изтекъл на 01.09.2008 г. - понеделник), а също така и към настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на държавната такса. По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че е налице неотстраняване на нередовности на жалбата в определения за това срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Холидей мениджмънт” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Ангел Кънчев” № 3 срещу Заповед № 633/09.07.2008 г. на кмета на община Несебър за обявяване на класирането на кандидатите за възлагане на дейностите по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно и техническо поддържане на морските плажове в частта относно морски плаж “Обзор-Мотела”, описан в АИДС № 579/12.01.2000 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1234/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

                                                              СЪДИЯ: