АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2008г. до 31.08.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ТРИТОН-95 ООД ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 06.06.2008г.
ОТМЕНЯ РА № 202237/01.12.2006 г. на ТД - Бургас на НАП/ЧАСТИЧНО отменен с решение № РД-10-50/02.02.2007 г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас/ В ЧАСТТА МУ в която е установен ДДС за довнасяне по ЗДДС /отм./ за данъчния период април 2005 г. в размер на 2995,13 лева и лихва - 540,95 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Тритон-95" ООД - гр. Бургас с адрес - гр.Бургас, ж.к."Лазур" бл.26 вх.1 ет.2 против РА № 202237/01.12.2006 г- на ТД - Бургас на НАП /ЧАСТИЧНО отменен с решение № РД-10-50/02.02.2007 г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас/ в останалата й част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок то получаване на съобщението за постановяването му.
 
2 Административно дело No 121/2007 Дела по ДОПК и ЗМ Р.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП-БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.П. ***/03.01.2007 г. на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП. ОСЪЖДА Р.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
3 Административно дело No 125/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.А. РДНСК-БУРГАС,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  Решение от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А. *** срещу Заповед № 10/20.02.2007 на началника на РДНСК-гр. Бургас.
ОСЪЖДА А.К.А. *** да заплати в полза на А.К.Х. и А.К.И. *** разноските по водене на делото, възлизащи на сумата от 100 лв. адвокатско възнаграждение
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
4 Административно дело No 220/2007 Дела по ДОПК и ЗМ А.Г.К. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение (второ) от 26.06.2008г.
ДОПЪЛВА решение № 261/18.09.2007г., постановено по АХД № 220/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас като на стр.3 в обстоятелствената му част след думите "поради което не е компетентен да признае правото на възстановяване на сумата от 109,30 лева" се добавя следния абзац: "Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.7 от ДОПК актовете за прихващане или възстановяване се обжалват по реда, предвиден за ревизионните актове. Според повелята на чл.156, ал.1 и ал.2 от ДОПК оспорването по административен ред е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство. Поради това жалбата на А.К. следва да се изпрати за разглеждане на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр.Бургас, който е компетентен да се произнесе по оспорването на АПВ № 4233/29.03.2006г.", а в диспозитива на решението след думите "на директора на ТД на НАП - гр.Бургас" се добавя следния абзац: "ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.К. *** в частта, в която се оспорва АПВ № 4233/29.03.2006г., издаден от Донета Томова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас. ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр.Бургас за произнасяне по компетентност. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 220/2007г. по описа на Административен съд- гр.Бургас в тази част"
Решението за допълване подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
5 Административно дело No 221/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.П.П.,
П.Н.Г.,
Ч.Щ.Ч.,
Я.Щ.Ч.
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 17.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалби подадени от Ц.П.П. *** и П.Н.Г. *** и втората от Ч.Щ.Ч. *** и Я.Щ.Ч. *** против заповед №РД16-83/01.02.2007г. на кмета на Община Поморие в частта и относно номерацията на новообразувания УПИ XVII-1084,1085,2964. Прекратява производството по административно дело №221 по описа за 2007г. на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
6 Административно дело No 224/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Трансстрой Бургас" АД - гр. Бургас против ревизионен акт № 02011777/23.11.2006 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, в частта в която е потвърден с решение № РД - 10-101/05.03.2007 година на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Трансстрой Бургас" АД - гр. Бургас, вписано по ф.д. № 3294/1994 година от Бургаски окръжен съд и с ЕИК по БУЛСТАТ 102003626, представлявано от Васил Русев Илиев - изпълнителен директор, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите сумата от 16 462 (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
7 Административно дело No 230/2007 Дела по ДОПК и ЗМ М.Е.ЛИНК БУРГАС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 01.07.2008г.
ИЗМЕНЯ решение № 471/19.11.2007г. на Административен съд Бургас, постановено по адм.д. № 230/07г. на Адм.съд Бургас, в частта за разноските, като постановява: ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "М.Е.ЛИНК-Бургас" ООД направените по делото разноски в размер на 417лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.194, ал.4 от ГПК/отм./ на "М.Е.ЛИНК-Бургас" ООД за изменение на решение № 471/19.11.2007г. на Адм.съд Бургас, постановено по адм.д. № 230/2007г. на Адм.съд Бургас, в частта за заплащане на съдебно-деловодни разноски над 417лв. до 1450лв. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с ЧЖ пред 3-членен състав на ВАС на РБ.
 
8 Административно дело No 231/2007 Други административни дела К.Б.П. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 48940 БУРГАС   Определение от 02.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.П. против заповед № 251/20.03.2007 година на командира на поделение № 48940 - гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 231/2007 година. Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
 
9 Административно дело No 276/2007 Други административни дела МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 15.07.2008г.
Съдът на осн. чл. 155, ал. 3, вр. чл. 159, т. 8 от АПК
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на отбраната против заповед № РД - 01-121/15.02.2007 г. на Кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.

 
10 Административно дело No 279/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ДИНИТА ТРАНС ЕООД ДИНЮ ДИНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Динита транс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.17, вх.1, ет.8, представлявано от управителя Диньо Михов Динев против Ревизионен акт № 2663/23.01.2007г., издаден от Петко Георгиев Димов - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас в частта, която е потвърдена с Решение № РД-10-139/26.03.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Динита транс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к/с "Славейков", бл.17, вх.1, ет.8 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2500,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
11 Административно дело No 318/2007 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.Д.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 срещу Ревизионен акт № 02-00-2324/29.01.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-150/05.04.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Ж.Д.З. ***, ж. к. "Братя Миладинови", бл. 2, вх. "4", ет. 6, ап. 65 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
12 Административно дело No 333/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Б.С.В.,
Н.А.Н.,
Г.А.Н.,
Р.Д.Е.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 15.07.2008г.
Обявява за нищожна заповед №РД01 912/16.11.2006година на кмета на Община Царево. Осъжда Община Царево да зплати на С.Т.С., Б.С.В., Н.А.Н. и Г.А.Н. сума в размер на 260 /двеста и шестедест/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно.
 
13 Административно дело No 382/2007 Дела по ДОПК и ЗМ АЛМЕД ЕООД ВАЛЕНТИН КАРАВЪЛЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 18.06.2008г., в законна сила от 20.08.2008г.
Осъжда Алмед ООД гр.Бургас, представлявано от управителя Каравълчев, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.Кооператор №54 да заплати на Дирекция ОУИ при НАП Бургас направените по делото разноски за юрисконсулско възнаграждение в размер на 616 лв. /шестстотин и шестнадесет лева/, като ОТХВЪРЛЯ искането в останалата част до 1 849 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния адмиинстративен съд в 7 дневен срок от съобщението.
 
14 Административно дело No 386/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.П.Г.,
С.Д.Г.,
Д.Д.П.
ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. П. Герджикова, С. Д. Г. *** против решение № 797/19.04.2007г. на кмета на община Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред ВАС на РБ.
 
15 Административно дело No 396/2007 Дела по ДОПК и ЗМ С.Х.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ   Определение от 13.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 7.07.2008г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2008г. от 13,50 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.М. ***, против Решение №135/18.04.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без уважение жалбата му против Постановление №2634/2001/061788 от 26.03.2007г. на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на АДВ по изпълнително дело № 2634/2001г. по описа на същата дирекция.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 396/2007г. по описа на Административен съд - град Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
16 Административно дело No 398/2007 Дела по ДОПК и ЗМ НЕКСА ЕООД ЛЮБЛЕНА БАМБАНИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен ревизионен акт № 2860857/06.03.2007г. издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Ямбол, потвърден с решение № РД-10-182/19.04.2007г. на началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП да заплати в полза на НЕКСА" ЕООД, гр.София, ул."Черковна" № 33 с ЕИК по БУЛСТАТ 130990235, представлявано от Любляна Емилова Бамбани разноски по делото за настоящата инстанция в размер на от 450 лв. (четиристотин и петдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
17 Административно дело No 422/2007 Други административни дела М.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 369/09.05.2007 г. на кмета на община Несебър за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост - магазин "Деликатес", актуван с АОС № 426/08.07.1997 г., кадастрален № 51500.501.319.1, находящ се в кв. 55, УПИ І, по регулационния план на гр. Несебър-стара част.
ОСЪЖДА община Несебър да заплати в полза на М.П.К. *** направените разноски по водене на делото в размер на 660 (шестстотин и шейсет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
18 Административно дело No 433/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
Съдът на осн. чл. 155, ал.1 и 3 от АПК, вр. чл. 159 т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на отбраната против заповед № РД-01-296/17.04.2007 г. на Кмета на Община Царево.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 433/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба, в седмодневен срок от днес пред ВАС.

 
19 Административно дело No 445/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.К. РДНСК БУРГАС   Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.К. *** против Заповед № 29/14.03.2007 г. на началника на РДНСК - Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС
 
20 Административно дело No 450/2007 Дела по ДОПК и ЗМ РЕЛЕ 54 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "РЕЛЕ 54" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №4, представлявано от Пламен Асенов Тачев - управител, против ревизионен акт № 022912/16.02.2007г. издаден от Инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение №РД-10-186/25.04.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "РЕЛЕ 54" ООД гр.Бургас, представлявано от Пламен Асенов Тачев - управител, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 481,00 (четиристотин осемдесет и един) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
21 Административно дело No 508/2007 Дела по ДОПК и ЗМ СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Иван Шишман " № 40, рег. по ф.д.№ 1944/2002г. по описа на БОС срещу постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 8/2007 от 26.02.2007г. на Началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на Регионална митническа дирекция гр. Бургас
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
22 Административно дело No 517/2007 Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ ГЕЙТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 09.06.2008г.
ИЗМЕНЯ РА № 2060650/09.02.2007г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП- Сливен, с който са установени задължения за корпоративен данък, дължим от "Бул гейт" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к."Дружба" 9-Г-4-, представлявано от Радостин Димитров Русев , с ЕИК по БУЛСТАТ 119052485, както следва: за период 01.01.2004г.-31.12.2004г. ОПРЕДЕЛЯ задължение за корпоративен данък в размер на 53 154 лв., ведно със законната лихва за забава в размер на 12 534,76 лв., считано от 31.03.2005г. до 09.02.2007г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, в която е установено задължение за корпоративен данък както следва: за период 01.01.2005г.- 31.12.2005г., с установен корпоративен данък в размер на 5 193,09 лв. и лихва за забава в размер на 586,60 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Бул гейт" ЕООД, да заплати на Дирекция "ОУИ"- Бургас, при ЦУ на НАП, сумата от 1 312 лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
23 Административно дело No 527/2007 Други административни дела ЛАКТОС БЪЛГАРИЯ ООД БЛАГОВЕСТ ГУДЕВ,
Р.С.С.,
СРЕГИ ООД ПРЕДСТ. ОТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.
Отменя решение №8 от 15.12.2006г. на ОС Бургас с която е одобрен ПУП ПУР план за улична регулация на територията на промишлена зона Север в частта касаеща следните имоти: УПИ II 467, 468, 508, 570 ,697 698 собственост на Лактос България ООД, ПИ №353 и ПИ 640 собственост на Среги ООД грБургас и ПИ 463 /УПИ IV -63/ собственост на Р.С. *** всички находящи се в кв. 6 по плана на Промишлена зона Север гр.Бургас. Осъжда ОС Бургас да заплати на Лактос България ООД представлявано от Благовест Гудев разноски в размер на 650 /шестотин и петдесет/ лева.Решението е окончателно.
 
24 Административно дело No 530/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЛЕРОС БАЛКАН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Лерос Балкан" АД - клон гр. Бургас срещу Ревизионен акт № 02-6-2975/15.03.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-225/17.05.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Лерос Балкан" АД - клон гр. Бургас, да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1 689, 12 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и дванасет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
25 Административно дело No 554/2007 Дела по ДОПК и ЗМ В.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 12.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.К. ***, ж. к. "Меден рудник", бл. 436, вх. 4, ет. 3 срещу Ревизионен акт № 0203047/01.03.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с с Решение № РД-10-232/21.05.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА В.Г.К. ***, ж. к. "Меден рудник", бл. 436, вх. 4, ет. 3 да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 337.62 лв. (триста тридесет и седем лева и шейсет и две стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
26 Административно дело No 558/2007 Дела по ДОПК и ЗМ АГРОБЛОК ЕООД ЧРЕЗ ИВАН ГОСПОДИНОВ ПИСАРСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Агроблок" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, представлявано от управителя Иван Господинов Писарски, с ЕИК по Булстат 128585660 против Ревизионен акт № 2860852/20.03.2007 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Ямбол, потвърден с решение № РД-10-236 от 21.05.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА "Агроблок" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, представлявано от управителя Иван Господинов Писарски, с ЕИК по Булстат 128585660 ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1970.00/хиляда деветстотин и седемдесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
27 Административно дело No 606/2007 Дела по ДОПК и ЗМ С.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Н. с ЕГН ********** ***, ул."Ален мак" № 27 против РА № 200130/10.04.2007 г. на орган по приходите при ГД - Бургас на НАП. ОСЪЖДА С.К.Н. с ЕГН ********** ***, ул."Ален мак" № 27 да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП сумата от 522/петстотин двадесет и два/ лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
28 Административно дело No 609/2007 Други административни дела А.Д.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС,
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС
  Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.А. ***, като нередовна.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№609/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас.Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
29 Административно дело No 611/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Определение от 03.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от С.Д.Г. *** жалба срещу заповед №47 от 17.02.2002 г.на кмета на Община Сунгурларе и ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по адм.д.№611 по описа за 2007 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
 
30 Административно дело No 620/2007 Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на зам. директора на ОДП - Бургас да издаде паспорт на малолетното дете Калина Батакчиева.
ВРЪЩА преписката на директора на ОДП - Бургас за произнасяне по искането на Г. Николаева Т., в качеството й на майка и законен представител на малолетната дъщеря Калина Руменова Батакчиева, за издаване на паспорт на малолетното дете, при съобразяване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Административно дело No 641/2007 Дела по ДОПК и ЗМ КОРИМЕКС ООД - АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Определение от 09.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Коримекс" ООД - гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ет.8, представлявано от управителя Артур Акопович Акопян, против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП-гр.Бургас да се произнесе по жалба вх. № ИТ-00-3811 от 16.05.2007г., с която са обжалвани действия на публичния изпълнител по изп.дело № 02195/2007г. - пристъпване към принудително изпълнение, образуване на изпълнително производство, връчване на съобщение за доброволно изпълнение и всички други действия, извършени в хода на изпълнителното производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 641 по описа за 2007 г. на Административен съд - Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок за днес явилите се страни, а за ответника - в седмодневен срок от съобщаването.

 
32 Административно дело No 651/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Решение от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1062/05.06.2007г. на Общински съвет - Несебър, отразено в протокол № 29 от 05.06.2007г. със следното съдържание: "На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, допълва свое решение № 845 от протокол № 24/26.01.2007г., като досегашния текст на решението става т.1 и създава нови т.2 и т.3, както следва: т.2: Поради отпаднало предназначение обявява за частна общинска собственост частта от улицата с площ от 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м., попадащи в обема на ПУП по т.1; т.3 Упълномощава кмета на община Несебър да подпише договор по чл.15, като след влизане в сила на частичното изменение да се извърши замяна на собствените на Костадин Х.С. 146,39 /сто четиридесет и шест цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. с 287,58 /двеста осемдесет и седем цяло петдесет и осем стотни/кв.м. общинска собственост, като частното лице доплати разликата в цената, съгласно приложената пазарна оценка."
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
33 Административно дело No 703/2007 Други административни дела И.А.Ф. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Ф. *** срещу Заповед № Z-607/26.06.2007 г. на кмета на община Созопол.
ОСЪЖДА И.А.Ф. *** да заплати в полза на община Созопол направените разноски по водене на делото в размер на 300 (триста) лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
34 Административно дело No 722/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ХЕМУСХОТЕЛС АД РДНСК БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 24/08.06.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 20/26.02.2007г. издадено от главен архитект на община Приморско, ведно с одобрените проекти от 07.02.2007г. за строеж: "Семеен хотел", находящ се в УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско издадено на името на Т.П. Киров собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разрешение за строеж № 20/26.02.2007г. издадено от главен архитект на община Приморско, ведно с одобрените проекти от 07.02.2007г. за строеж: "Семеен хотел", находящ се в УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско издадено на името на Т.П. Киров собственик на 1/2 ид.ч. от УПИ ІV-33, кв.29 по плана на гр.Приморско, относно предвидената застройка в северната част на имот ІV-33, кв.29 по плана на град Приморско.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
35 Административно дело No 731/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ УНИВЕРС ДЦД ВИК Д.ПЕТКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Цвятков Петков от гр.Бургас, ул."Калофер" № 6,ет.1,ап.2, в качеството му на ЕТ"Универс- ДЦД-ВИК-Д.Петков",с.а против РА № 0262490/15.03.2007г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Бургас, потвъредн с Решение № РД-10-283/18.06.2007г. на Директор на Дирекция "ОУИ"- Бургас при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ"Универс- ДЦД-ВИК-Д.Петков "да заплати на Дирекция "ОУИ"- Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 221 лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дн. срок от съобщаването му на страните.
 
36 Административно дело No 758/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.П.П. Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 20.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 49 от 14.05.2007г. на началника на РДНСК Бургас.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Бургас да заплати в полза на Ф.П. *** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 760 лв. (седемстотин и шейсет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
37 Административно дело No 763/2007 Други административни дела Н.Д.А. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № КНОС -111/11.06.2007 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ - БУРГАС. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
38 Административно дело No 766/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 09.06.2008г., в законна сила от 09.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-505 от 12.06.2007г. на Кмета на Община Царево, с която е одобрен проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот № 48619.2.748 с площ от 5966кв.м., съгласно действащата кадастрална карта на гр.Царево, м."Диньов дол". Решението е окончателно.
 
39 Административно дело No 778/2007 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ Б.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ГР.НЕСЕБЪР   Определение от 06.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.К. с ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 778/2007 г. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
40 Административно дело No 804/2007 Дела по ДОПК и ЗМ А. ГЕНЧЕВ ЕООД, ПРЕДСТ. ОТ АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "А.Генчев" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Добри Чинтулов" №4а, представлявано от Александър Генчев Атанасов - управител и едноличен собственик на капитала, против ревизионен акт № 02-62-963/27.02.2007г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № РД-10-210/07.05.2007г., на директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "А.Генчев" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул."Добри Чинтулов" №4а, представлявано от Александър Генчев Атанасов, да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 421,00 (четиристотин двадесет и един) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 805/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЕВРО СТРОЙ 2003 ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Определение от 24.06.2008г.
СПИРА изпълнението на РА № 2788/22.03.2007 г. на органа по приходите при ТД на НАП Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
42 Административно дело No 809/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.К. Р Д Н С К БУРГАС   Определение от 06.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.К. *** против мълчалив отказ на началника на РДНСК Бургас по жалба вх. № 94-К-170/18.11.2005г. по регистъра на Община Поморие. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
 
43 Административно дело No 840/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ИНТЕР СИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Интер систем-инженеринг" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 2, представлявано от управителя Румен Бонев Вътев против Ревизионен акт № 0202906/28.03.2007г., издаден от Пламен Иванов Георгиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-234/21.05.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 2 606,94 лева за периода от 01.06.2006г. до 31.07.2006г. и лихва за просрочие в размер на 230,53 лева."
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
44 Административно дело No 845/2007 Дела по ДОПК и ЗМ А.К.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 22.08.2008г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която за данъчни периоди 01.09.2003г.-30.09.2003г., 01.10.2003г.-31.10.2003г., 01.11.2003г.-30.11.2003г., 01.03.2004г.-31.03.2004г. по приложението на ЗДДС на А.К. ***... са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2484,75 лв. и лихви в размер общо на 921,83 лв.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.К. ***..., против ревизионен акт № 02000348 от 13.04.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Бургас, частично потвърден с решение № РД-10-318/12.07.2007г. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.К.К. по приложение на ЗДДС за данъчни периоди 01.08.2003г.-31.08.2003г., 01.02.2004г.-29.02.2004г., 01.06.2004г.-30.06.2004г., 01.07.2004г.-31.07.2004г., са определени следните задължения: ДДС за внасяне в размер общо на 2035,45 лв. и лихви в размер общо на 770,29 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП, представлявана от Румяна Дечева Дулева, да заплати на А.К. ***... направените по делото разноски в размер на 385,00 (триста осемдесет и пет) лева.
ОСЪЖДА А.К. ***... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 209 (двеста и девет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
45 Административно дело No 860/2007 Дела от административен характер по ЗОБС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО   Решение от 11.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 599 от 13.07.2008 г. на Общински съвет - Царево, прието по т.12 от дневния ред на заседанието на съвета, отразено в Протокол № 37/13.07.2007 г., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет - Царево да заплати на "Кочо Честеменски" АД /в несъстоятелност/ - гр. Пловдив разноски в размер на 700 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
46 Административно дело No 873/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.М.С. ИЗП.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Решение от 03.06.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-02-819/06.06.2007г. на Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
47 Административно дело No 890/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЦЪРКОВНО НАСТ. ПРИ ХРАМ СВ.НИКОЛА -СТИЛЯН СТОЙКОВ ИЗП ДИР АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Решение от 11.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Църковно настоятелство при храм "Св.Никола" - с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, против Заповед № РД-18-12 от 24.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра - гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Черноморец, което включва и с.Атия, общ.Созопол, обл.Бургас, в частта относно имот с идентификатор 81178.501.5.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
48 Административно дело No 897/2007 Други административни дела ЕТ ВАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Ваня Веселинова Стайкова, в качеството й на ЕТ"Ваня Веселинова" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул."Димитър Николов"№36 против Заповед № 667-07/06.07.2007г. на директора на РИОКОЗ гр.Бургас, като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
49 Административно дело No 899/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ МАРИЙКА КРАСИМИР КУРТЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИБУРГАС   Решение от 16.07.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2000105/16.05.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-308/02.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас, с който е отказано право на приспадане на ДДС в размер на 1 820,44 лв. главница и 179,28 лв. лихва за периода 01.07.2006 г.-31.07.2006 г.; 4 240,97 лв. главница и 364,44 лв. лихва за периода 01.08.2006 г.-31.08.2006 г. и 10 013,84 лв. главница и 737,80 лв. лихва за периода 01.09.2006 г.-30.09.2006 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Василев Куртев от с. Крушаре, община Сливен срещу Ревизионен акт № 2000105/16.05.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен, потвърден с Решение № РД-10-308/02.07.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас, в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Бургас да заплати в полза на Красимир Василев Куртев от с. Крушаре, община Сливен разноските по водене на делото в размер, възлизащ на сумата от 220.93 лева (двеста и двадесет лева и деветдесет и три стотинки).
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
50 Административно дело No 960/2007 Дела от административен характер по ЗОБС Д.Г.С.,
Д.Т.Г.Д.,
В.Т.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.С. ***, Д.Т.Г.-Д. *** и В.Т.Г. *** против решение № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.


 
51 Административно дело No 961/2007 Други административни дела К.С.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Г. *** против заповед № РД-20-7/02.08.2007 год. на областния управител на Бургаска област. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
52 Административно дело No 975/2007 Дела по ДОПК и ЗМ С.Д.Г. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС,
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА РМД БУРГАС
  Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 40/04.06.2007г. издадено от началника на митница Бургас. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на С.Д.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 210 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
53 Административно дело No 986/2007 Дела от административен характер по ЗОБС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Решение от 02.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1161/03.08.2007г. на ОбС-Несебър в частта му по т.2 изр.2, с което кметът на общината е оправомощен да учредява право на строеж върху общински имоти. Решението може да сеобжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
 
54 Административно дело No 1005/2007 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Г.В.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.Г.В.-М. *** срещу отказ за дерегистрация с № 204010700000110/14.06.2007г. на ст. инспектор по приходите прри ТД на НАП. ОСЪЖДА Н. Г. В.-М. да заплати на Д "ОУИ" Бургас на НАП разноски по делото - юкв в размер на 80лв.
 
55 Административно дело No 1006/2007 Дела по ДОПК и ЗМ С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 04.06.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Г.С. с ЕГН ********** ***, срещу АПВ № 4800/04.06.2007 г. , издаден от Ганка Василева - инспектор по приходите при ТД - гр. Ямбол на НАП. ОСЪЖДА С.Г.С. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас на НАП разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение в размер на 40 /четиридесет/ лева. Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
56 Административно дело No 1036/2007 Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.В.Г. ОБЩИНА БУРГАС,
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС,
ГЛ.ЕКСПЕРТ "АС". АРХ. Г. НАЧЕВА, ТД ВЪЗРАЖДАНЕ
  Определение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Г. ***, ж. к. "Меден рудник", бл. 107, вх. Д, ет. 4 против писмо, изх. № 10-01-1669/02.08.2007 г. на главен екперт "АС" Г. Начева при община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1036/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
57 Административно дело No 1073/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.К.,
Г.С.П.,
К.С.К.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 20.06.2008г.
Прекратява производството по адм.д.№1073 по описа за 2007 г.на Административен съд Бургас поради недопустимост на подадената от Т.Г.К. ,К.С.К. и Г.С. жалба против заповед №Z-853 от 22.08.2007 г.на кмета на община Созопол,с която е одобрено частично изменение на ПЗР на УПИ ХІІ-за творческа база на КК в кв.43 по плана на гр.Созопол.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщаването.
 
58 Административно дело No 1079/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.П. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-1-700/20.06.2007 г. на кмета на община
Поморие. ОСЪЖДА община Поморие да заплати на Ж.П.П. с ЕГН ********** *** сумата от 310 лв. разноски по делото - адвокатски хонорар и заплатена държавна такса. Решението е окончателно.
 
59 Административно дело No 1091/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЛУКС ДРАЙВ ЕООД БУРГАС - ТОДОР ДИМИТРОВ ДИНКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 16.06.2008г.
ОТХВЪЛЯ жалбата на "Лукс Драйв" ЕООД гр. Бургас против РА № 804/06.07.2007г. на орган по приходите при ТД -Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-404/03.09.2007г. на директора на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "Лукс Драйв" ЕООД гр. Бургас да заплати на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП сумата 1134 лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
60 Административно дело No 1111/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Ч. против Заповед № 1611/06.08.2007г., да премахне канализационното включване на битово-фекалните води от собствения си имот - УПИ ІІ, кв.5 по плана на с.Твърдица в отвеждащия канал на целодневна детска градина- с.Твърдица и в същия срок да изгради в имота септична яма, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Г.Ч. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лева и разноски в размер на 276.00 лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
61 Административно дело No 1115/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 20.06.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А. *** против заповед № 1620/08.08.2007 година на кмета на община Бургас. Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
 
62 Административно дело No 1130/2007 Дела по ЗОСОИ М.М.Х.,
А.М.Х.,
А.А.С.,
К.А.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ИЗМЕНЯ размера на дължимото парично обезщетение, определено със Заповед № РД-09-79/15.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за отчуждаване и определяне на обезщетение за имот № 03780, представляващ част от имот № 037087, местност "Св. Илия" по КВС на землището на гр. Созопол, собственост на наследниците на Атанас Апостолов Ч., като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение от 904 лв /деветстотин и четири лева/, на 34 822 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
63 Административно дело No 1168/2007 Други административни дела Д.Б.Й. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 02.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас (обн. ДВ, бр. 43 от 01.06.2007 г.) за одобряване на Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Митков мост", землището на село Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 2.
ИЗПРАЩА административната преписка на областния управител на област Бургас за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
64 Административно дело No 1171/2007 Други административни дела К.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 09.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.С. *** против заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г., с която Областния управител на Област Бургас обнародвана в ДВ бр.43/01.06.07г., с която е одобрен плана за новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м."Митков мост", з. на с.Черноморец, общ.Созопол по отношжение на поз.имот № 48 от помощнияу план за същата местност, съвпадащ с новообразувания поземлен имот № 48, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА К.С.С. *** да заплати на заинт. лица М. В.П., С. Хр.С., К. Л.Н., В. Т.В., С. Т. В., Н. Н.Р.,В. Е.А., Н. Л. Н.,Н. Л.К.,З. Л.Т., Н. Ф.Ф. направените по делото разноски в размер общо на 180лв. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
65 Административно дело No 1173/2007 Други административни дела А.П.С.,
Б.И.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.П.С. и Б.И.С. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007 г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м."Митков мост", землището на с.Черноморец, общ. Созопол, в частта относно имот № 70. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1173 по описа за 2007 г. на Аминистративен съд гр.Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
66 Административно дело No 1175/2007 Други административни дела П.С.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас, с която на основание § 4, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, за местността "Митков мост", землище с.Черноморец, община Созопол, област Бургас, в частта относно новообразуван имот № 24.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на област Бургас за произнасяне съобразно мотивите на решението.
ОСЪЖДА Областен управител на област Бургас да заплати на П.С.Б. *** разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 410 лв. (четиристотин и десет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
67 Административно дело No 1180/2007 Дела по ДОПК и ЗМ БУЛ ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 против РА № 716/09.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № РД-10-419 от 13.09.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени дължимите от жалбоподателя задължения за ДДС и лихви, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от "Елбо" ЕООД за периода м. февруари 2002 г., общо в размер на 2 872.04 лв. и лихви за просрочие в размер на 1985.28 лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 против РА № 716/09.07.2007 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, в частта относно задължението по ЗКПО за 2002 г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА "Бул трейд" ООД, със седалище и адрес на у-ние - гр.Бургас, ул." Одрин" № 15, ап.14, предст. от у-теля Красимир Ганчев Лазаров, с ЕИК по Булстат 102106430 ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 331.00 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
68 Административно дело No 1182/2007 Други административни дела И.Г.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 23.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 23.06.2008г. по адм. дело № 1182 по описа за 2007г. на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.А. ***, против Заповед № РД-09-68 от 7.05.2007г., издадена от областния управител на Област Бургас, обнародвана в ДВ, бр.43 от 1.06.2007г., с която на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Митков мост", землището на с.Черноморец, община Созопол, област Бургас, в частта й относно новообразуван поземлен имот № 135 по ПНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1182/2007г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 1185/2007 Други административни дела Е.К.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. КолеваТерзиева против заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г.на Областния управител на Област Бургас като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Е. КолеваТерзиева да заплати на заинт. лица М. В.П., С. Х. С.,К. Л.Н.,В. Т.В., С. Т.В.,Н. Н.Р., В. Е.А., Н. Л.николав, Н. Л.К., З. Л.Т.,НиколайФ.Ф. направените по делото разноски в размер общо на 180лв.Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
70 Административно дело No 1187/2007 Други административни дела П.С.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на устните състезания.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.А. ***, ж.к.Изгрев бл.53 вх.Б ет.8 ап.22 против заповед № РД-09-68/07.05.2007г. издадена от областен управител на област с административен център- гр.Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, вр.с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността"Митков мост",землището на с.Черноморец, община Созопол, област Бургаска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1187/2007г. по описа на Административен съд -гр.Бургас. ОСЪЖДА П.С. *** , да заплати на П.С. *** съдебно- деловодни разноски в размер на 200 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
71 Административно дело No 1223/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.М.,
Г.М.М.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Решение от 31.07.2008г.
Отменя Заповед №1314/31.10.2006 г.на Кмета на Община Приморско, с която е одобрен ПУП/ПРЗ/ за част от кв.32 по плана на Приморско,а именно :обособяване на обществен паркинг и пешеходни алеи с ширина 4 и 8 м.за осигуряване на достъп до морски плаж "Приморско север",урегулиране на УПИ І и УПИ ІІ за озеляняване и техническа инсфраструктура:урегулиране на УПИ VІІ и УПИ VІІІ за жилищно строителство при спазване на следните показатели на застрояване:плътност 50 % ,етажност 3 и КИНТ -1.2.Решението не подлежи на обжалване.
 
72 Административно дело No 1235/2007 Дела по ДОПК и ЗМ МИГ 1 ЕООД ПРЕДСТ. ОТ ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ГОЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 02.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Миг 21" ЕООД - гр. Сливен със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, ж.к. "Младост" бл.1, ап.21, ЕИК по БУЛСТАТ 119598057, представлявано от Димитър Пенчев Гочев - управител , срещу Ревизионен акт № 2000168/21.06.2007 г. , поправен с Ревизионен акт № 1470/08.08.2007 г., издаден от Величка Жекова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Сливен. ОСЪЖДА "Миг 21" ЕООД - гр. Сливен със седалище и адрес на управление - гр. Сливен, ж.к. "Младост" бл.1, ап.21 и ЕИК по БУЛСТАТ 119598057, представлявано от Димитър Пенчев Гочев с ЕГН ********** - управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Бургас на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1638/хиляда шестотин тридесет и осем лева/. Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
 
73 Административно дело No 1244/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.К.,
Б.К.К.,
Р.Х.К.,
А.Х.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 17.07.2008г.
Обявява за нищожна Заповед №Z-635/02.07.2007 на Кмета на Община Созопол. Решението не подлежи на обжалване.
 
74 Административно дело No 1254/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕЛЕНИКА 03 ООД ПРЕДСТ. ОТ ИЛИЯ ДИМОВ КИРОВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП   Решение от 20.06.2008г.
Отменя като незаконосъобразен ревизионен акт №0200950 от 18.07.2007 г.на главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас,потвърден с решение №РД-10-434 от 19.09.2007 г.на директора на дирекция ОУИ Бургас в частта, в която органът по приходите е постановил отказ да признае право на данъчен кредит по фактури с №515 от 26.06.2005 г.,518 от 30.06.2005 г.,534 от 27.07.2005г,издадени от Ниса трейдинг ЕООД гр.София и по фактури №№32 ОТ 25.08.2005 Г.,35 ОТ 31.08.2005 Г.,37 от 10.09.2005 г.,40 от 15.09.2005 г.,42 от 29.09.2005 г.,48 от 26.10.2005 г.,53 от 28.11.2005 г.и 57 от 27.12.2005 г.,издадени от Дарлина ЕООД гр.София ,като отхвърля в останалата част като неоснователна жалбата на Зеленика 03 ООД гр.Царево,представлявано от управителя Киров със седалище и адрес на управление:гр.Царево,ул.Зеленика №9.Осъжда Дирекция ОУИ гр.Бургас да заплати на Зеленика 03 ООД гр.Царево направените по делото разноски съобразно уважената част от жалбата в размер на 2 300/две хиляди и триста лева/.Осъжда Зеленика 03 ООД гр.Царево ,представлявано от управителя Киров да заплати на Дирекция ОУИ гр.Бургас направените по делото разноски съобразно отхвърлената част от жалбата за юрисконсултско възнаграждение в размер на 840 лв./осемстотин и четирдесет лева/.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд.
 
75 Административно дело No 1264/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО АЙТОС ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 13.06.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 0200812/20.07.2007 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-442/25.09.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 199 998.56 лв., ведно с начислените лихви по подробно описани на стр. 4-8 в ревизионния доклад фактури, издадени от "Дъбрава" АД гр. Айтос, "Леспром" ЕООД гр. Айтос и "Дъбрава 99" АД гр. Бургас за данъчни периоди от 01.12.2001 до 31.12.2001 г., от 01.03.2002 г. до 31.12.2002 г., от 01.04.2003 г. до 31.12.2003 г., от 01.04.2004 г. до 31.12.2004 г., от 01.04.2005 г. до 31.12.2005 г. и от 01.04.2006 г. до 31.10.2006 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
76 Административно дело No 1280/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Л.С.,
Н.В.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС,
ОБЩИНА БУРГАС
  Решение от 06.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо рег. № 06-02-94/19.09.2007 г. на директор на дирекция "Управление на общинската собственост" при община Бургас. ВРЪЩА преписката на община Бургас за продължаване на административното производство. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред ВАС на РБ.
 
77 Административно дело No 1283/2007 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр...., ул."......." №....... против ревизионен акт № 026-850/17.07.2007 година на ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №РД-10-438 от 24.09.2007г. на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас, при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.Д.П. с адрес за кореспонденция гр.........., ул.".........." №........... да заплати на дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 670 (шестстотин и седемдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно дело No 1296/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Н.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Определение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 11.06.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Н.К. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на Плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Митков мост", землище на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразувани имоти № 127 и 128.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1296/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.


 
79 Административно дело No 1307/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.К.П. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 02.07.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.К.-П. *** срещу Заповед № Z-525 от 12.06.2007 г. на кмета на община Созопол
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.К.-П. *** срещу Заповед № Z-799 от 03.08.2007 г. на кмета на община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1307/2007 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
80 Административно дело No 1313/2007 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм М.А.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Р. *** против заповед № 1988/11.10.2007г. на Заместник кмета на Община Бургас.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
81 Административно дело No 1314/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.А.А.,
В.С.А.,
П.В.А.
РДНСК БУРГАС   Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 39/28.08.2007 г. на началника на РДНСК - Бургас, като вместо нея посотановява, ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. ***/13.11.2006 г. на главния архитект на община Созопол. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок съобщаването му пред вАС.
 
82 Административно дело No 1325/2007 Дела от административен характер по ОДП Р.Й.И. НАЧАЛНИК ГРУПА ПК ПРИ ОД КЪМ СЕКТОР ПП ПРИ ОДП   Решение от 06.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед рег.№ З-92/21.09.2007г. на Началника на група "ПК и ОД" сектор "ПП" ОД"Полиция" гр.Бургас, с която на основание чл.224, ал.2, т.1 и чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР, във връзка с чл.226, ал.1, т.3 от ППЗМВР на Р.Й.И. е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от три месеца.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
83 Административно дело No 1329/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение (второ) от 02.07.2008г.
Допуска поправка на очевидна писмена грешка в съдебно решение №549/09.06.2008г. като вместо "...дело 1392 по ...." да се чете "... 1329 по ..." Решението е необжалваемо.
 
84 Административно дело No 1329/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 09.06.2008г., в законна сила от 09.06.2008г.
Отвърля направеното с жалба от Министъра на регионалното развитие и благоустройство оспорване от държавата на заповед №РД-01-826/26.09.2007 год.на кмета на община царево с която се одобрява проект за ПУП -ПРЗ за п.и.№48619.2.747 с площ от 7800 кв.м.,местността "Диньов гьол",община Царево.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
85 Административно дело No 1335/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.К. РДНСК БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-18 от 09.10.2007 година на Началника на РДНСК-Бургас, с която основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено премахване на незаконен строеж "жилищна сграда" построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-429, кв. 55 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с административен адрес - ул. "Ангел Димитров" № 36, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК - Бургас да заплати на И.К.К. ***, к-с "Изгрев" , бл.54, вх.1, ет.4 разноски в размер на 540.00 /петстотин и четиридесет/ лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
 
86 Административно дело No 1340/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.И.,
А.М.З.,
Е.К.Н.,
В.Т.Н.,
Й.Р.Д.
ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 08.07.2008г.
Обявява нищожността на заповед № РД 01-912/16.11.2006 година на кмета на община Царево. Решението е окончателно.
 
87 Административно дело No 1347/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.И.,
И.Д.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** против Заповед № 643/05.09.2007г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е разрешено на С.Т.Н. *** да прокара временен път с широчина 6 метра през имот с идентификатор 51500.508.165 по кадастралната карта на гр.Несебър за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 51500.508.166.
ОСЪЖДА Д.Д.И. *** и И.Д.Х. *** да заплатят на С.Т.Н. *** сумата от 400 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
88 Административно дело No 1352/2007 Други административни дела Т.А.Т. ОДП БУРГАС   Решение от 09.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Т. с ЕГН ********** *** против заповед № з-3068/09.10.2007 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Бургас на МВР. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.
 
89 Административно дело No 1379/2007 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС К.А.Г. К.Т.   Решение от 09.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на К.А.Г. *** със съдебен адрес - гр.Бургас, ул.Л.Каравелов №5, вх.А ет.1 ап.1 адвокат Каров против Заповед за полицейско задържане №406 от 01.11.2007г. година на полицейски орган. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
90 Административно дело No 1380/2007 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС К.А.Г. В.Х.С.   Определение от 21.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с посочен автор-К.А.Г., подписана от адв. С.К., против заповед № 390/26.10.2007г. на В.Х.С.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Копие от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
91 Административно дело No 1419/2007 Други административни дела Щ.Е.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 18.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Е.Р. ***ІV № 1681/20.08.2007 г. срещу Заповед № 1983/11.10.2007 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
92 Административно дело No 1420/2007 Други административни дела Щ.Е.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 18.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Е.Р. ***ІV № 1681/20.08.2007 г. срещу Заповед № 1982/11.10.2007 г. на заместник кмета на община Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
93 Административно дело No 1437/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.М. РДНСК БУРГАС   Решение от 25.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на инж. К.Б.М. *** против заповед № ДК-02-БС-22/17.10.2007 г. на началника на РДНСК - Бургас. ОСЪЖДА инж. К.Б.М. с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева - разноски по делото. ОСЪЖДА инж. К.Б.М. с ЕГН ********** *** да заплати на И.И.Н. с ЕГН **********, Р.Д.Я. с ЕГН ********** и А.И.Я. с ЕГН ********** *** сумата от 750 лв. разноски по делото - адвокатски хонорар и възнаграждения на вещи лица. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
94 Административно дело No 1449/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Е.С. РДНСК БУРГАС   Решение от 02.06.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Е.С. ***, област Бургаска, ЕГН: ********** против Заповед № ДК-02-БС-36/30.10.2007г., издадена от началника на РДНСК Бургас, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващи "масивна стопанска постройка", изпълнен в УПИ VІ-16 в кв.10 по плана на с.Чукарка, община Айтос.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
95 Административно дело No 1463/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ СОФИЯ ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 09.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
Прекратява производството по адм.дело №1463/2007 по описа на Административен съд Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС гр.София
 
96 Административно дело No 1469/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.К. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-16-1248/27.09.2007г., издадена от кмета на Община Поморие, с която е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване за имот №015083, находящ се в местността "Лалето", в землището на гр.Каблешково, общ.Поморие, със съответното застрояване за жилищно строителство с Н до 10 м.
ОСЪЖДА Община Поморие, представлявана от кмета, да заплати от бюджета си на И.К.К., съдебни разноски в размер на 110 /сто и десет/ лева.
Решението е окончателно.
 
97 Административно дело No 1472/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 26.06.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. № 1472/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас, спряно с определение от 16.01.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.Б. *** срещу Заповед № 2112 от 01.11.2007 г. на Кмета на Община - Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1472/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок, от получаване на съобщението за изготвяне то му пред ВАС на РБ.
 
98 Административно дело No 1486/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-30 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Гараж", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
99 Административно дело No 1487/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Масивна сграда", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
100 Административно дело No 1488/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ВИНЕКС КОРТЕН ЕООД СТЕФАН ЯНЧЕВ НИКОЛОВ ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС   Решение от 10.06.2008г.
Отхвърля жалбата на "Винекс Кортен" ЕООД гр.Ямбол против мълчалив отказ на Директора на РМД Бургас по искане за въстановяване на акциз,а в последствие и изричен отказ с решение №РД-2601-0026/07/25.01.2008 г.на Директора на РМД Бургас.Решението е обжалваемо с касационна жалба в 14 дневен срок пред Върховния административен съд .
 
101 Административно дело No 1489/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Б. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, ул."Априлци" № 18, срещу заповед № ДК-02-БС-31 от 26.10.2007г. на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Паянтова стопанска сграда с WC", находящ се в УПИ ХІІ-161, кв.84, по плана на ж.к."Меден рудник", с административен адрес ул."Априлци" № 18
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
102 Административно дело No 1490/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.М.,
К.Н.Б.
РДНСК БУРГАС   Решение от 11.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.Н.Б. ***, подадена чрез процесуалния му представител С.Г.М., против заповед № ДК-02-БС-32/26.10.2007г. на началника на РДНСК Бургас, с който е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Стоманенобетонов навес", находящ се в УПИ ХІІ-161,кв.84 по плана на ж.р."М.Рудник", гр. Бургас, като неоснователна. Решението в тази част може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.М., против заповед № ДК-02-БС-32/26.10.2007г. на началника на РДНСК Бургас, с който е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Стоманенобетонов навес", находящ се в УПИ ХІІ-161,кв.84 по плана на ж.р."М.Рудник", гр. Бургас, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1490/07г. по описа на Адм.съд Бургас, в частта относно жалбата на С.Г.М.. Решението в тази част има характер на определение и може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването.
 
103 Административно дело No 1492/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.К.,
Т.И.К.
РДНСК БУРГАС   Решение от 05.06.2008г., в законна сила от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 97/17.10.07г. на началника на РДНСК-Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
104 Административно дело No 1493/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Т.,
К.П.Т.,
Н.П.Т.
РДНСК БУРГАС   Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 02.07.2008г., с което е даден ход на делото по същество. ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Н.Т., К.П.Т. и Н.П.Т.,*** за възстановяване на срока за оспорване на Заповед № 28 от 26.06.2007г. на Началника на РДНСК-Бургас. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, жалбата на Д.Т., К.Т. и Н.Т. против Заповед № 28 от 26.06.2007г. на Началника на РДНСК-Бургас, като просрочена. ОСЪЖДА жалбоподателите да заплатят на Г.Н. *** разноски в размер на 300 лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от уведомяване на страните за изготвянето му пред ВАС.
 
105 Административно дело No 1519/2007 Други административни дела М.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 28.07.2008г., в законна сила от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба вх. № 91-00-10/06.11.2007 година от М.И.Г. с ЕГН ********** за издаване на удостоверение за наследници на Гергина Великова Г. *** с ЕГН **********.*** да издаде удостоверение за наследниците на Гергина Великова Г. *** с ЕГН ********** по молба вх. № 91-00-10/06.11.2007 година от М.И.Г. с ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЯ седемдневен срок за издаване на удостоверението.
Срокът започва да тече от датата на влизане на решението в сила.

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 
106 Административно дело No 1531/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБ СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Министрество на отбраната на Република България против заповед № РД-01-930/24.10.2007 година на кмета на община Царево за одобрване на ПУП -ПРЗ за ПИ №48619,53,613 кв.м."Скотовъден фонд -Лифина" в землището на град Царево.Прекратява производството по административно дело №1531 по описа за 2007 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок пред Върховен административен съд на Република България.
 
107 Административно дело No 1551/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕСОР ЕООД ОГНЯН ГЕОРГИЕВ РАВНИНОВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Есор ЕООД гр.Бургас чрез управителя Огнян Георгиев Равнинов против заповед №РД -16-1073/23.08.2007г. на кмета на Община Поморие. Прекратява производството по адм.дело №1551/2007г. по описа на Административен съд Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.
 
108 Административно дело No 1558/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.Г.,
И.К.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК БУРГАС   Решение от 16.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.Г. и И.К.Г. *** против заповед № 103/19.11.2007 г. на началника на РДНСК - Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
109 Административно дело No 1560/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Х. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 05.08.2008г.
Отменя заповед №Z-895/30.08.2007 г.на кмета на община Созопол, с която е одобрено изменение на застрояване за УПИ ІХ 1356 и Х 1664 в кв.44 по плана на гр.Созопол,одобрен със Заповед №РД-02-14-73/1989 г.,като в УПИ ІХ 1356 се ситуира един триетажен застроителен обем,а УПИ Х 1664 еден триетажен и един четириетажен застроителен обем,при плътност на застрояване 50% Hmax=10.00 м.и Kинт =1.5 по червените и сини линии и надписи и по корекцията,нанесена в зелен цвят по приложен Подробен устройствен план -ПЗ.Осъжда Община Созопол да заплати на Л.Х.Х. сума в размер на 250 /двеста и петдесет/лева,представляваща направените по делото разноски.Решението е окончателно.
 
110 Административно дело No 1561/2007 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ Р.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 03.06.2008г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на Община Бургас,обективиран в писмо № 94-Р-271/11.01.2008г. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Бургас за произнасяне, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва с КЖ в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
 
111 Административно дело No 1562/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС   Решение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД гр.Бургас, представлявано от Ангел Христов Христев против Решение № Б-5805/6/30.05.2007г. и Решение № Б-5805/6/27.04.2007г. издадени от Началник на МП"Западнорибно пристанище" гр.Бургас. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването, че е изготвено.
 
112 Административно дело No 1564/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ГРАНИТИ ООД БУРГАС СТОЯН СТОЯНОВ НАЧАЛНИК МП ЗАПАД РИБНО ПРИСТАНИЩЕ 1001 БУРГАС   Решение от 11.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска отмяна на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас, като ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1564/2007г. по описа на Административен съд - гр.Бургас в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гранити" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Южна промишлена зона, складова база "Гранити", представлявано от управителя Ангел Христов Христев, в частта, с която се иска обявяване нищожността на решение № А-5805/06 от 25.04.2007г. и решение № А-5805/06 от 30.05.2007г., издадени от началника на Митнически пункт "Западно-рибно пристанище" при Митница - Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 1565/2007 Други административни дела М.В.А.,
И.В.А.,
М.В.Ж.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС   Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 08.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Ж., М.В.А. и И.В.А., против решение № РД 08-01/14.02.2007 г. на областния управител на Бургаска област. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
 
114 Административно дело No 1571/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДИК ЕЛЕНА ЦВЯТКОВА КОЛЕВА Р Д Н С К БУРГАС   Решение от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а против заповед № ДК-02-БС от 30.10.2007г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ОСЪЖДА ЕТ"ДИК-Елена Цветкова Колева" със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул."Опълченска" № 18а, да заплати в полза на РДНСК гр.Бургас, разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 80 лв. (осемдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
115 Административно дело No 1604/2007 Дела по ДОПК и ЗМ СТОУН ЛОДЖ ИНВЕСТМЪНТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Стоун лодж инвестмънтс" ООД, с данъчен адрес гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" № 23, ет. 1, БУЛСТАТ 147055976, представлявано от управителя Джон Маккартни срещу Ревизионен акт № 02-1307/26.09.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Бургас, потвърден с Решение № РД-10-501/26.11.2007 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА "Стоун лодж инвестмънтс" ООД, с данъчен адрес гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" № 23, ет. 1, БУЛСТАТ 147055976, представлявано от управителя Джон Маккартни да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 1487 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и седем), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

 
116 Административно дело No 1614/2007 Други административни дела БУРГАСБУС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 05.06.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 12.05.2008г., с което е даден ход по същество на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Бургасбус" ЕООД против Заповед № 1537/28.12.2004г. на кмета на Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред 3-членен състав на ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
117 Административно дело No 1637/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Ж.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС   Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ж.Р. *** срещу Заповед № РД-08-664 от 06.12.2007 г. на кмета на община Айтос за премахване на временно преместваемо съоръжение (метален павилион), собственост на жалбоподателя, находящо се в УПИ І-2096, 4501 в кв. 110 по плана на гр. Айтос.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.


 
118 Административно дело No 1642/2007 Дела по ДОПК и ЗМ СЕЛЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 11.07.2008г.
Отменя Акт за регистрация по ЗДДС №02042070029113/03.10.2007г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение №РД 10 502/26.11.2007 на Директора на Дирекция ОУИ гр.Бургас при ЦУ на НАП.Връща преписката на ТД на НАП гр.Бургас за произнасяне по искането на Силест ООД гр.Бургас, ул.П.Евтимий №2, вх.А, ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 812124800, за регистрация по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС. Осъжда Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП да заплати в полза на Силест ООД гр.Бургас, ул.П.Евтимий №2, вх.А ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 812124800 направените по делото разноски за настоящата инстанция в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. Решението подлежи на ожалване с касационната жалба в 14 дневен срок, от съобщаването на страните пред ВАС.
 
119 Административно дело No 1654/2007 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ АЛЕКС АГРО ЕООД АЙТОС САШО ФИЛИПОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС   Определение от 23.06.2008г.
Оставя без уважение искането на В.Х.Г. и Г.Х.Г. да им бъде заплатена сумата от 480 лв. за всеки един по 240 лева, представляваща направени деловодни разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок.
 
120 Административно дело No 1660/2007 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ М.Т.С.,
В.Т.К.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Решение от 14.08.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 3830С от 23.10.2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори - гр. Бургас, с което е определено на наследниците на Тотьо С. *** правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи с поименни компенсационни бонове на стойност 22 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
121 Административно дело No 1666/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД СОФИЯ ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 29.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z-1342/20.11.2007г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е одобрено попълване на кадастралното съдържание на кадастрален план на гр.Созопол, област Бургаска, одобрен със заповед № РД-02-14-73/1989г. с нов имот № 1477, собственост на наследниците на А.Я. Стоянов
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
122 Административно дело No 1669/2007 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Р.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 592/03.12.2007 г. на кмета на община Сунгурларе за прекратяване на служебното правоотношение на Р. Димитрова Ч. *** на основание чл. 107, ал.2 от ЗДСл поради получена най-ниска оценка при атестиране. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за обезщетение за времето , през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяването на служебното й правоотношение. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р. Димитрова Ч. *** за поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение, вписано в служебната книжка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1669/07г. по описа на Административен съд - Бургас в частта, образувана по искането на Р. Димитрова Ч. за обезщетение и за поправка на основанието за прекратяване на служебното й правоотношение. ОСЪЖДА Кмета на община Сунгурларе да заплати в полза на Росиц;а Димитрова Ч. *** сумата от 120 /сто и двадесет лева, представляваща адвокатско възнаграждение. Решението в частта , с която се прекратява производството, полежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, а в останалата част - с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните пред Върховния административен съд.
 
123 Административно дело No 1670/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКСЕЛ ГРУП ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС   Определение от 29.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Аксел труп" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к. Славейков бл.65, вх.7, ет.7 , представлявано от управителя Антон Илиев Тумбалов против Заповед № 106/03.12.2007г. , издадена от началника на РДНСК- Бургас . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1670/2007г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
124 Административно дело No 1671/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГБС ВАРНА АД СТОЙЧО СТОЙЧЕВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 02.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ГСВ-Варна" АД против Удостоверение №93 от 14.05.2007г. издадено от арх. на Община Несебър, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1671/07г. по описа на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
125 Административно дело No 1683/2007 Дела по ДОПК и ЗМ ДЖОРДАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Джорданс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Харамиите" № 18, ап.3, представлявано от управителя Йордан Георгиев Ботушев против Ревизионен акт № 2000162/24.09.2007г., издаден от Яна Иванова Йорданова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Сливен, потвърден с решение № РД-10-512/03.12.2007г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС (отм.) в размер на 16 150,28 лева и лихва за просрочие в размер на 29,32 лева за периода от 01.12.2006г. до 31.12.2006г.; корпоративен данък по ЗКПО в размер на 20 241,88 лева и лихва за просрочие - 3 211,55 лева за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2006г.; вноски към ДОО в размер на 45,04 лева и лихва - 47,74 лева за периода от 01.01.2005г. до 31.03.2007г.; лихва върху несвоевременно внесени вноски към НЗОК за периода от 01.02.2007г. до 31.03.2007г. в размер на 4,40 лева и лихва върху несвоевременно внесени вноски към ДЗПО-УФ за периода от 01.02.2007г. до 31.03.2007г. в размер на 3,89 лева
ОСЪЖДА "Джорданс" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Сливен, ул."Харамиите" № 18, ап.3, представлявано от управителя Йордан Георгиев Ботушев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 135,00 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
126 Административно дело No 1690/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Х.Х.,
П.Ж.Х.
ИЗП.Д.НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР   Решение от 23.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-61/08.10.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър , с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Веселие, общ. Приморско, обл. Бургас в частта и относно поземлен имот № 10731.20.76. ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и регистър за процесния имот,съгласно съществуващите на място трайни знаци на границите на имотите на който той е поделен съобразно представените доказателства за правото на собственост, записването им в кадастралната карта със самостоятелни идентификационни номера и вписването им в имотния регистър като собственост на посочените лица. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
127 Административно дело No 1695/2007 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 11.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Бургас против Решение № 6/30.11.2007г. на Общински съвет Малко Търново, обективирано в протокол № 2 от същата дата, в частта, в която е приет състава на комисията по местно самоуправление и нормативна уредба по отношение на избора на председател на тази комисия, като недопустимо поради липса на предмет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1695/07г. по описа на Адм. съд Бургас. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
128 Административно дело No 15/2008 Дела по ЗОСОИ Ж.К.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 11.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Ж.К.Д. ***, ж.к.Изгрев бл.61, ет.4, ап.4 против решение № РД-08-03/3.12.2007г. на Областния управител на област Бургас, с което на жалбоподателя е отказано право на обезщетение за недвижим имот, представляващ апартамент в гр.Бургас, ул.Константин Фотинов, №12, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня хол и сервизни помещения, със застроена площ 81,45 кв.м., ведно с таванско помещение от 20 кв.м., избено помещение от 11 кв.м. и 12,74 % ид.ч. от общите части на сградата, който на основание чл.7, ал.1 от ЗВСОНОИ е възстановен на Атанас Коев Атанасов, Кръстинка Атанасова Коева и Надежда Георгиева Нейчева, като неоснователна.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
129 Административно дело No 18/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Т.,
Д.Я.Т.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 23.06.2008г.
Отхвърля жалбата на Г.С.Т. *** действащ лично и като пълномощник на съпругата си Д.Я.Т. със същия адрес против заповед №922/20.11.2007 г.на кмета на община Несебър за особряване на ПУП -ПЗ на имот 11538.5.76 по кадастралната карта на землището на гр.Свети Влас в м.Юрта на площ от 3 201 кв.м.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
130 Административно дело No 21/2008 Други административни дела Л.Д.А.,
И.Д.А.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 04.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Л.Д. Аврамчев и И.Д.А., като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 21/08г. по описа на Адм.съд Бургас. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
131 Административно дело No 40/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.Х. ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ   Определение от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 9.06.2008г. по адм. дело № 40 по описа за 2008г. на Административен съд - гр.Бургас за даване ход по същество и внасяне на делото за решаване.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 388 от 12.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София при МФ, с което е оставена без уважение като неоснователна и недоказана жалбата на С.Р.Х. против действие на публичен изпълнител при РД-гр.Бургас на АДВ, обективирано в Протокол за опис на недвижими имоти № 2325/2001/042953 от 26.10.2007г. по изп.д. № 2325/2001г. по описа на същата дирекция, и вместо него постановява:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Х. ***, област Бургас, чрез адвокат Атанас Тасков, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Гурко" № 7а, ет.4, против Решение № 388 от 12.12.2007г., издадено от изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София, с което е оставена без уважение като неоснователна и недоказана жалбата на С.Р.Х. против действия на публичен изпълнител при РД-гр.Бургас на АДВ, изразяващи се в опис на недвижими имоти, индивидуализирани в т.1, т.2, т.3 и т.4 от Протокол за опис на недвижими имоти № 2325/2001/042953 от 26.10.2007г. по изп.д. № 2325/2001г. по описа РД-гр.Бургас на АДВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
132 Административно дело No 44/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Лоза" № 16, ет. 1 срещу Заповед № 102 от 14.11.2007 г. на началника на РДНСК-Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
133 Административно дело No 59/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СЕРГЕЙ МИЛАНОВ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 09.07.2008г.
Отменя заповед №698/20.09.2007г. на кмета на Община Несебър за изменение на ПУП ПРЗ на имот с пл.№525 в кв.68 по плана на с.Равда. Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
134 Административно дело No 70/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.Н.Щ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-171/12.12.2007 г. на областния управител на област Бургас.
ОСЪЖДА Областна администрация с център гр. Бургас да заплати на П.Н.Щ. ***0 лв. (двеста и десет лева) разноски по водене на делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
135 Административно дело No 85/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГОЛДЕН БЪГ ЕООД СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Голдън бъг ЕООД гр.Велико Търново бул.България №2 с управител Стела Михайлова Александрова със съдебен адрес гр.Бургас, ул.Силистра №1 адв.Кръстьо Георгиев против мълчалив отказ на главния архитект на община Несебър по молба с вх.№92 00 10761/25.10.2007г. Прекратява производството по административно дело №85/2008 по описа на Административен съд Бургас. Определението е обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБ.
 
136 Административно дело No 86/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Р. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Отхъврля жалбата на М.К.Р. ***,чрез адв.Кръстьо Георгиев със съдебен адрес в гр.Бургас,ул.Силистра №1,ет.1 против мълчалив отказ на главния архитект на община Несебър по молба с вх.№94-00-9982/04.10.2007 г.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
137 Административно дело No 111/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Б.,
Д.И.Б.,
Д.Д.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 25.06.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Б. и Д.И.Б. и жалбата на Д.Д.Б. против заповед № 1906/28.09.2007 г. на заместник-кмета на община Бургас. Решението е окончателно.
 
138 Административно дело No 113/2008 Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ   Решение от 09.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 39/19.12.2007г. на Общински съвет гр. Поморие с което на основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСА, във вр. с чл.37,ал.4,т.4 от ЗОС и чл.62 от ЗЕ Общински съвет Поморие е отстъпил право на строеж в размер на 20кв.м. РЗП върху общински УПИ І-5101, кв.240, по плана на гр. Поморие, целият с площ 6917 кв.м. на "Енергоразпределение-Пловдив"АД, за изграждане на трафопост, с цена на правото на строеж в размер на 864лв., като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването .
 
139 Административно дело No 136/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ТАУРУС 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1451/12.11.2007г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № РД-10-05/02.01.2008г. на директора на дирекция "ОУИ" - Бургас, при ЦУ на НАП, с който на "Таурус 2001" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул."Фердинандова" № 43а, ет.4, представлявано от управителя Ангел Грудев Ангелов, за данъчните периоди 01.08.2006г.-31.08.2006г. и 01.09.2006г.-30.09.2006г. е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 3 253,60 лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 566,52 лв. по фактура №0000000050/24.08.2006г. и данъчно кредитно известие № 0000000051/08.09.2006г., издадени от "Б.У.Д." ЕООД-гр.Бургас.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
140 Административно дело No 142/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.Г.,
И.К.Г.
РДНСК БУРГАС   Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.Г. и И.К.Г. *** срещу Заповед № 104/19.11.2007 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас за забрана достъпа и ползването на строеж "Жилищна сграда", намиращ се в УПИ ІІІ, кв. 83 по плана на гр. Царево, за прекъсване на захранването на строежа с електрическа енергия и вода и за поставяне на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора на строежа.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
141 Административно дело No 147/2008 Искове за обезщетение Ф.Д.И. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Определение от 04.06.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 19.05.2008г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Ф.Д.И. против НОИ , като Недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/2008г. по описа на Административен съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му.
 
142 Административно дело No 150/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.Т. РДНСК БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.Т. ***, ул. "Каваци" № 59 против заповед № ДК-02-БС-20/21.01.2008 г. на началника на РДНСК - Бургас. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
143 Административно дело No 159/2008 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Н.И.Ж. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РПУ БУРГАС   Определение от 10.06.2008г.
Предвид оттегляне на жалбата и на основание чл. 159 т. 8 от АПК съдът ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.И.Ж. против Заповед № 314/28.12.2007г. на началника на Второ РПУ -гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№159/2008г. по описа на Административен съд - гр. Бургас, Х-ти състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съдебно заседание за всички страни , с частна жалба пред ВАС.
 
144 Административно дело No 161/2008 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС М.В.С. НАЧАЛНИК НА V РПУ БУРГАС   Решение от 12.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.С. *** против заповед № з -13/04.01.2008 г. на началника на Пето РПУ на МВР - Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.
 
145 Административно наказателно дело (К) No 164/2008 Наказателни касационни производства ЕЛИТ ИНВЕСТ 72 ЕООД ГЕОРГИ НАРДОВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 116 от 27.11.2007г., постановено по НАХД № 287/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление и заповед № 1746/14.08.2007г., издадени от Директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с които на "Елит- Инвест- 72" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. "Княз Александър Батенберг" № 10, представлявано от управителя Георги Петров Нардов е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева на основание чл.18, ал.2 от Валутния закон за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.6 и ал.7 от същия закон и принудителна административна мярка "запечатване на валутнообменно бюро, находящо се в гр.Приморско, ул."Черно море" № 48 за срок от един месец и забрана достъпа за него" по реда на чл.18, ал.6 и ал.7 от ВЗ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 165/2008 Наказателни касационни производства ЕЛИТ ИНВЕСТ 72 ЕООД ГЕОРГИ НАРДОВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 27.11.2007г., постановено по НАХД № 285/2007г. по описа на Районен съд - гр.Царево и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление и заповед № 1743/14.08.2007г., издадени от Директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с които на "Елит- Инвест- 72" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. "Княз Александър Батенберг" № 10, представлявано от управителя Георги Петров Нардов е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева на основание чл.18, ал.2 от Валутния закон за нарушение на чл.3, ал.1 от същия закон и принудителна административна мярка "запечатване на валутнообменно бюро, находящо се в гр.Китен, ул."Атлиман" № 1 за срок от един месец и забрана достъпа за него" по реда на чл.18, ал.6 и ал.7 от ВЗ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно дело No 166/2008 Дела по ДОПК и ЗМ СИ СИ СТИЙЛ ШИПИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС АД ФАУСТО МЕЛА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 06.08.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит са определени данъчни задължения по ЗДДС (отм.) за данъчните периоди 1.07.2004г.-31.07.2004г., 1.08.2004г.-31.08.2004г., 1.10.2004г.-31.10.2004г., 1.12.2004г.-31.12.2004г. и 1.02.2005г.-28.02.2005г., възлизащи на сумите в общ размер ДДС за внасяне 12 613,44 лв. и лихва за забава 4 490,85 лв.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 02-00-1091/24.09.2007г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № РД-10-14/14.01.2008г. на директора на Д"ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП, в частта, с която на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД - гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, в резултат на начислен данък при източника по чл.34, ал.4 от ЗКПО (отм.) са определени данъчни задължения за данъчния период 1.01.2004г.-31.12.2004г. в размер на 456 934,46 лв. и лихва за забава 116 061,14 лв., и за данъчния период 1.01.2005г.-31.12.2005г. в размер на 391 735,60 лв. и лихва за забава 150 091,84 лв.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на "Си Си Стийл Шипинг енд Лоджистикс" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от изпълнителния директор Фаусто Мела, сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
148 Административно дело No 200/2008 Други административни дела П.П.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.П.Б. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.200/2008г. по описа на Административен съд Бургас. ОСЪЖДА Община Бургас представлявана от кмета на Община Бургас да запплати в полза на П.П.Б. сумата от 105 лева ,представляваща половината от направените по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от с.з.
 
149 Административно дело No 217/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 81/2007 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0082/22.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
150 Административно дело No 218/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 82/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0081/22.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
151 Административно дело No 219/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 07.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 83/2007 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0080/24.01.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
152 Административно наказателно дело (К) No 244/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС ПРОМЕТ СТИЙЛ АД МИРОСЛАВ БОРИСОВ   Решение от 20.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1524 от 15.12.2007 г., постановено по нахд № 1716/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
153 Административно дело No 247/2008 Дела по ДОПК и ЗМ Г.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 13.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Г. *** против ревизионен акт № 02001657/04.12.2007 година на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП..
ОСЪЖДА Г.Б.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на дирекция "ОУИ"-Бургас при ЦУ на НАП сумата от 610 (шестстотин и десет) лева разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
154 Административно дело No 249/2008 Дела по ДОПК и ЗМ Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 14.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И. *** срещу Решение № РД-10-32/28.01.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Р.И. *** да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - гр. Бургас при ЦУ на НАП сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
155 Административно дело No 250/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.Ж.,
З.А.Ж.,
Я.З.Ж.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № Z - 48 от 18.01.2008г., издадена от кмета на Община Созопол, с която се оттегля разрешение с изх.№ 94-П-333/28.09.2007г. за изработване на ПУП - ЧИ на ПРЗ за имот № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол, и отказва одобряване на ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват на ПИ № 1707, кв.144, по плана на гр.Созопол по повод постъпило искане с молба вх. № 94-П-333/06.07.2007г. и вх. № 94-Я-83/06.07.2007г. от П.Ж. и Я.Ж..
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
156 Административно дело No 251/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Д. РДНСК БУРГАС   Решение от 29.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-46 от 27.12.2007г. на Началник сектор "СК" при РДНСК Бургас, с която е премахване на незаконен строеж "Каменен зид", находящ се до урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-506, кв.27 по плана на гр.Созопол, извършен от С.Т.д..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
157 Административно дело No 252/2008 Други административни дела КАЙ 92 ЕООД СВИЛЕН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА МБАЛ БУРГАС АД Д-Р БОЯН БУДАКОВ   Решение от 26.06.2008г.
Отхърля като неснователна жалбата на "КАЙ-92" ЕООД гр.Бургас,представлявано от управителя Свилен д.,със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,к/с Братя Миладинови бл.57,вх.5,ет.5 против Заповед №22 от 11.01.2008 година на изпълнителния директор на "МБАЛ -Бургас" АД, с която е определен реда на класиране на участниците в обявения неприсъствен конкурс за определяне на наематели за обект А-търговски площи за мотивиране на автомати за топли напитки.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението.
 
158 Административно дело No 254/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КЛАРО ЕООД АТАНАС АТАНАСОВ РДНСК БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "КЛАРО" ЕООД, представлявано от Атанас Димитров Атанасов против заповед №4 от 22.01.2008г. на началника на РДНСК-Бургас, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
159 Административно дело No 264/2008 Дела от административен характер по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ   Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 15.08.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 61, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 се прехвърля безвъзмездно право на собствеността на "Тракийско сдружение "Яни Попов", регистрирано по ф.д. № 3218/1999 г. на БОС, в/у следния недвижим имот - частна общинска собственост: помещение, с площ от 85 кв.м., със самостоятелен вход в сграда, предст. секция 2, бл.12, ул."Стара планина", находяща се в УПИ ІІ, кв.71 по плана на гр.Созопол. Безвъзмездното прехвърляне да се извърши след предоставяне на изискуемите по закон документи за легитимна регистрация на сдружението и Решение № 62, с което предоставянето на помещението да се извърши при следните условия: а/ имотът да се ползва само предназначиние като клуб на Тракийско сдружение "Яни Попов" - гр. Созопол; б/ имотът да не се преотдава и отдава под наем на трети лица и в/ имотът да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му, на Общински съвет - Созопол, взети на 23.01.2008 г. като незаконосъобразни. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщ. за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
160 Административно дело No 276/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Б.А. РДНСК БУРГАС   Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б. *** против заповед № ДК-02-БС 31/30.01.2008 г. на началника на РДНСК - Бургас. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
161 Административно дело No 278/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ СЛАДКАР МИЛКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА РДНСК БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ЕТ Сладкар Милка Стефанова представляван от собственика Стефанова от гр.Приморско ул Тракия №10 А против заповед № ДК 02 БС 38/ 02.11.2007 на Началника на РДНСК Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: Двуетажна масивна сграда /цех за тестени изделия/, под №5 по схема на община Приморско изграден в УПИ III кв.71 по плана на гр.Приморско ул.Черно море №49. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС.
 
162 Административно наказателно дело (К) No 284/2008 Наказателни касационни производства В.Л.Р. НАЧАЛНИК РПУ СОЗОПОЛ   Решение от 06.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1320 от 28.11.2007г., постановено по НАХД № 1136/2007г. по описа на Бургаски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1266/15.12.2006г., издадено от началника на РПУ - гр.Созопол. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело No 288/2008 Дела по ДОПК и ЗМ З.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.Д. *** срещу решение № 3/29.01.2008г. на Териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърден като законосъобразен отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх.№ 94-00-2424 от 10.01.2008г..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
164 Административно дело No 293/2008 Дела по ДОПК и ЗМ КОРТЕС ООД МАНЧО МАРКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 08.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул."Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170 против Ревизионен акт № 2000299/28.11.2007 година, издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Сливен, потвърден с решение № РД-10-26 от 24.01.2008 година на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Бургас при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА "Кортес" ООД със седалище и адрес на управление - гр. Нова Загора, ул. "Бр. Богданови" № 51, представлявано от управителя Манчо Марков Марков, с ЕИК по Булстат 119104170, ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 986.00 /деветстотин осемдесет и шест/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
 
165 Административно дело No 295/2008 Дела по ДОПК и ЗМ КООПЕРАЦИЯ ВОИН ГРУП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен РА №02 555 от 14.09.2007г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение №РД-10-04 от 02.01.2008г. в частта му, в която е определен размер на дължимия данък добавена стойност - 1 043 245,10 лева и лихва 237 233,87 лева. Осъжда Дирекция ОУИ гр.Бургас да заплати на Кооперация Воин груп, представлявана от председателя Кършовски направените по делото разноски, в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
166 Административно наказателно дело (К) No 297/2008 Наказателни касационни производства ОБЩИНА БУРГАС ПОМА ГРУП ЕООД АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ   Решение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 1191/25.09.2007 г. по НАХД № 2392/2007 г. на Районен съд - гр. Бургас, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Е-130/02.07.2007 г. на заместник - кмета на Община Бургас. Решението е окончателно.
 
167 Административно дело No 305/2008 Други административни дела БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА МИЛЧО ДОБРЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Определение от 11.08.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение с обществено полезна дейност "Бургаска асоциация за външна реклама" със седалище и адрес на управление в гр.Бургас ул."Оборище" № 77, представлявано от Милчо Лазаров Добрев против Наредба № 3 на рекламната дейност на територията на Община Несебър, издадена от Общински съвет - Несебър. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 305/2008г. по описа на Административен съд- гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
168 Административно дело No 321/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ЕКОМА - МАРИЯ ДЕНЧЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 10.06.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на РА № К02001346/15.11.2007 г. на гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № РД - 10-11/07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр.Бургас при ЦУ на НАП, с който са установени дължимите от Марийка Г.Денчева, действаща като ЕТ "Екома-Мария Денчева" със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Георги Кирков" № 13, с ЕИК по Булстат 102052192 задължения за осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице за държавно обществено осигуряване и здравно осигуряване. ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП ДА ЗАПЛАТИ на Марийка Георгиева Денчева, действаща като ЕТ "Екома-Мария Денчева" със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Георги Кирков" № 13, с ЕИК по Булстат 102052192 направените по делото разноски в размер на 50.00 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщинието за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
169 Административно наказателно дело (К) No 329/2008 Наказателни касационни производства Г.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №71/30.01.2008г. по НАХД 3751/2007г. Бургаския районен съд, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15058/07г. от 30.10.2007г. издадено от началник група в сектор ПП - КАТ при ОДП - Бургас, с което на Г.С.К. ***, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса на застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от същия кодекс е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400лв.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 330/2008 Наказателни касационни производства ЕЛ ЕНД ЕМ ООД ГЕОРГИ ТРУХЧЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 25.01.2008 г., постановено по нахд № 3790/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСЪЖДА "ЕЛ енд ЕМ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. "Васил Левски" № 12 да заплати по сметка на Административен съд - Бургас 25 (двадесет и пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 3 (три) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
171 Административно дело No 331/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.П.П.,
В.П.Н.
ОБЛАСТНА УПРАВА БУРГАС,
ОБЩИНА БУРГАС
  Определение от 23.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Пеньо П.п. и В.П.Н. .ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 159,т.5 от АПК. Определението може да се обжалва в 7 дневен срок пред ВАС от датата на заседанието за кмета на Общ.Бургас, и от датата на съобщаването за Областен управител.
 
172 Административно дело No 347/2008 Дела по КСО и ЗСП Р.Й.Р. ДИРЕКТОРА НА РУСО БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Й.Р. ***, против решение № 10 от 21.02.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2 от 9.01.2008г. на ръководителя на "ПО" към РУ"СО"-гр.Бургас, с което на жалбоподателя е увеличена социалната пенсия за инвалидност и отпуснатата добавка за чужда помощ, считано от 15.11.2007г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
173 Административно дело No 348/2008 Други административни дела К.Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Решение от 04.08.2008г.
Отменя решение №РД-01-44/31.01.2008 г.на кмета на Община Царево.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14 дневен срок .
 
174 Административно дело No 354/2008 Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 01.07.2008г.
Обявява РА №1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас и потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.2008г. в частта относно установяване на задължения за ДДС и лихва за забава за м.юни, юли, август, септември и декември 2002г. за нищожен. Отменя РА № 1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.08 в частта относно установяване на задължения за ДДС и лихва за забава за м.ноември 2002г. и м.януари 2003г. като назаконосъобразен. Отменя РА № 1670/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП- Бургас потвърден изцяло от Директор на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55 /12.02.08г. в частта относно установяване на задължение за ДДС за м.март 2003г. като незаконосъобразен. Отхвърля жалбата на Т.К. ***/20.12.2007г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас потвърден изцяло от Директор Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП с Решение № РД 10 55/12.02.08г. в частта относно установяване на задължения за данък общк доход по ЗОДФЛ /отм./ за периодите 01.01.01г.-31.12.021г., 01.01.02г.-31.12.02г., както и в частта относно начислената лихва за забава за задължение за ДДС за периода 01.03.03-31.03.03г. като неоснователна. Осъжда Т.К. *** да заплати на Дирекция ОУИ Бургас при ЦУ на НАП сумата от 2 701 лв.разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването.
 
175 Административно дело No 356/2008 Други административни дела А.Г.Т. ОДП БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Т. *** със съдебен адрес - гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" № 20а ет.1 против заповед № з-358/04.02.2008 година на директора на областна дирекция "Полиция"- Бургас.
Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
176 Административно дело No 365/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 1/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0188/18.02.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
177 Административно дело No 366/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 2/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402 - 0186/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
178 Административно дело No 367/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 3/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0187/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
179 Административно дело No 368/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 4/2008 год. издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0189/18.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направени по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
180 Административно наказателно дело (К) No 370/2008 Наказателни касационни производства И.Т.Т. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 04.06.2008г.
ОТМЕНЯ определение № 35/08.02.08г. на РС Несебър, постановено по НАХД № 292/07г. на НРС, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Т. ***/07г. от 27.07.07г. на началника на РПУ Несебър към ОДП Бургас, прекратено е производството и жалбоподателят е осъден да заплати в полза на държавата сумата 16лв. деловодни разноски. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество на правния спор. Определението е окончателно.
 
181 Административно дело No 375/2008 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС   Решение от 29.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № КД-14-02-1515/29.10.2007г., издадена от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
182 Административно дело No 376/2008 Други административни дела А.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
ОТМЕНЯ Отказ с рег.№ МИО-1 от 7.02.2008г. за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване в Република България, издаден от началника на сектор "Миграция" при ОДП-Бургас, по молба с вх. № МИВ-61/11.01.2008г. на А.Г., гражданка на Република Армения, със заявен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур" № 13, ет.10, ап.57, и посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Иван Шишман" № 20А, ет.2, ап.5 - адвокат Маринов.
ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Бургас да заплати от бюджета си на А.Г., гражданка на Република Армения, със заявен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур" № 13, ет.10, ап.57, съдебни разноски в размер на 280 /двеста и осемдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 378/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС К.С.Д.   Решение от 20.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 27.12.2007 г., постановено по нахд № 210/2007 г. по описа на Айтоския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
184 Административно дело No 380/2008 Други административни дела КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ СОТИРОВ ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 11.06.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 380/2008 година по описа на Административен съд - гр.Бургас на основание чл.160, ал.1 във вр. с чл.159, т.8 АПК и чл.143, ал.3 АПК. ОСЪЖДА "Куул Плейс" ООД - гр.Бургас, представлявано от Васил Борисов Сотиров, да заплати на Община Бургас направените по делото разноски в размер на 80 лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд - София в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неявилата се страна и в същия срок за явилата се страна от датата на съдебното заседание.
 
185 Административно дело No 381/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-24/14.02.2008 г. на областния управител на област Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 386/2008 Наказателни касационни производства КАПИТАЛ ИНВЕСТ ЕООД КРАСИМИР МИТЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС   Решение от 04.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 586/20.12.07г. на НРС, постановено по НАХД №306/07г. на НРС. Решението е окончателно.
 
187 Административно дело No 388/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ИМВЕСТ И КО ООД ЦВЯТКО ЦВЕТКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 29.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671 против Ревизионен акт № 2800238/04.12.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол, в частта в която са установените задължение по ЗДДС (отм.) за данъчен период 01.05.2003-31.05.2003г., потвърден с Решение № РД-10-62/18.02.2008г. на началник отдел "Управление на изпълнението" в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Имвест и Ко" ООД, гр.Ямбол, ул."Николай Петрини" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 128516671, представлявано от управителя Цвятко Вълчев Цветков да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 390,00 лв. (триста и деветдесет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
188 Административно дело No 389/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Д. РДНСК БУРГАС   Решение от 11.06.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на С.И.Д. *** Езерово ,ул.Минзухар №39 против заповед №ДК-02-БС-39 от 8.02.2008 г.на началника на РДНСК гр.Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
189 Административно дело No 393/2008 Дела по ДОПК и ЗМ А.Л.М.КЪМПАНИ ООД АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 16.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-10-61/14.02.2008г. издадено от Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на "А.Л.М.Къмпани" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Петко Каравелов%" № 35, представлявано от управителя Андрей Веселинов кехайов против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 0200000132/17.10.2007г. издаден от Идает Хюсеин Мустафа на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП -Бургас. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП -Бургас за произнасяне по жалбата на "А.Л.М.Къмпани" ООД против Акт за дерегистрация по ЗДДС № № 0200000132/17.10.2007г. издаден от Идает Хюсеин Мустафа на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП -Бургас. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
190 Административно наказателно дело (К) No 396/2008 Наказателни касационни производства СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС С.Х.   Решение от 17.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 43/29.01.2008г. на БРС, постановено по НАХД № 3496 на БРС за 2007г.и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 12971/07г. от 25.09.2007г. издадено от началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП Бургас. Решението е окончателно
 
191 Административно дело No 406/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Е.Е. ДНСК СОФИЯ   Определение от 15.07.2008г.
Оставя без уважение искането на М.Е.Е. за възстановяване срока за отстраняване на нередовности по подадената жалба против заповед №РД 14 393/24.10.2007г. на Началника на ДНСК София. Определението подлежи на обжалавен с частна жалба пред ВАС София в 7 дневен срок от съобщаването.
 
192 Административно наказателно дело (К) No 408/2008 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП-КАТ БУРГАС К.П.К.   Решение от 04.06.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/01.02.08г. на БРС, постановено по НАХД № 3461/07г. на БРС. Решението е окончателно.
 
193 Административно дело No 418/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.Ф. РДНСК БУРГАС   Решение от 09.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Ф. *** против Заповед № 5/04.02.2008 г. на Началника на РДНСК - Бургас, с която е отхвърлена нейна жалба № 94-В-583/27.11.2007 г. и е оставено в сила разрешение за строеж № П-128/08.10.2007 г., издадено от Гл.експерт "АС" на ТД "Приморие" при Община - Бургас, за строеж "Изграждане на капандура към таванско помещение № 5 в жилищна сграда", находящ се в УПИ ІІ-1816, кв.54 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас с адм.адрес: ул."Георги Кирков" № 23. ОСЪЖДА В.С.Ф. *** да заплати на РДНСК - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лв., а на Д.Г.Н. - съдебни разноски в размер на 400.00 лв. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС на РБ.
 
194 Административно дело No 423/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ППЗК ЕДИНСТВО ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ППЗК Единство с.Кукорево, област Ямбол, представлявано от председателя на Управителния съвет Йорданов против РА №2800182 от 16.11.2007г. година на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Ямбол в частта в която е потвърден с Решение № РД 10 36/28.01.2008година. Осъжда ППЗК Единство с Кукорево да зплати на Дирекция ОУИ Бургас направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 630 лева /шестотин и тридесет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
195 Административно дело No 430/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 7/2008 год., издадено от началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0224/26.02.2008 год. на директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
196 Административно дело No 431/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания - ППСПДВ № 6/2008 год., издадено от Началника на Митница - Бургас, потвърдено с решение № РД 4402-0225/26.02.2008 год. на Директора на РМД - Бургас. ОСЪЖДА Районна митническа дирекция - Бургас да заплати на "Пристанище - Бургас" ЕАД град Бургас направените по делото разноски в размер на 350 лв. /три пет нула лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба.
 
197 Административно наказателно дело (К) No 437/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ БУРГАС КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Решение от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 576 от 15.02.2008г., постановено по НАХД № 304/2007г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, с което е отменено наказателно постановление № И-2-0289/27.09.2007г., издадено от директора на РИОСВ - Бургас и наложената на Община Несебър текуща месечна санкция в размер на 2007 лева, считано от 07.08.2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
198 Административно дело No 439/2008 Дела от административен характер по ЗМСМА ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Решение от 17.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика представлявана от директора Мария Николова против две решения на Общински съвет Бургас, приети по т.30 и т.31 от дневния ред на проведено заседание, отразени в Протокол №6 от 28.02.2008г. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
199 Административно дело No 447/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ К.С.М.,
З.С.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 14.08.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 16.07.2008 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М. ***, к/с "Лазур" бл.79, вх.4 и З.С. *** срещу констативен протокол от 18.01.2007 г. на комисия при община Созопол, с рег. № 94-00-29/08.02.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 447/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.
 
200 Административно дело No 451/2008 Дела по ДОПК и ЗМ В.Т.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на ЕТ В.В. ***,представляван от собственика В. със седалище и адрес на управление:гр.Бургас,ул.П.Евтимий №43,вх.Б,ет.6,против ревизионен акт №02-1909 от 28.12.2007 г.на старши инспектор по приходите на ТД на НАП -Бургас,потвърден с решение №РД-10-71 от 25.02.2007 г.на директора на Дирекция "ОУИ" Бургас.Осъжда ЕТ В.В. ***,представляван от собственика В. да заплати на Дирекция "ОУИ" Бургас направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 705 /седемстотин и пет /лева.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок.
 
201 Административно наказателно дело (К) No 453/2008 Наказателни касационни производства ОМЕГА ГРУП ЕООД ПЕТКО НЕНКОВ БОНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 584 от 20.12.2007 г., постановено по нахд № 2602007 г. по описа на Несебърския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
ОСЪЖДА "Омега груп" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. "Любен Каравелов" № 56 да заплати по сметка на Административен съд - Бургас 18 (осемнадесет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 3 (три) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно дело No 458/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МО КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 09.06.2008г.
Отменя частично заповед №1484/23.07.2007г. на зам.кмета на Община Бургас за изменение на ПУП ПРЗ на УПИ III в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас в частта отнасяща ксе за УПИ V-132, УПИ VI и УПИ VII. Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
203 Административно дело No 465/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Г.Д.А. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУ   Решение от 13.06.2008г.
ОБЯВЯВА нищожност на писмо изх.№ 645/11.03.2008г. на директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" гр.Бургас с което е отказано предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация по искане направено от Г.Д.А. ***.
ВРЪЩА преписката на директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" гр.Бургас за изпълнение на указанията в мотивите на решението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
204 Административно дело No 474/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.К. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отхъврля като неоснователна ,подадената жалба от Г.Г.К. ***,ж.к.Славейков,бл.63,вх.5,ет.7,ап.13 против решение №576 от 07.03.2008 г.на кмета на Община Бургас,с което е оставено без разглеждане по същество искането му за отмяна на очуждаването по отношение на следния недвижим имот:250 кв.м.находящ се в м.Мерджемека"в землището на гр.Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок.
 
205 Административно дело No 475/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Н.,
В.Г.Н.,
С.Г.Н.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.06.2008г., в законна сила от 11.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата подадена от К.П.Н., С.Г.Н. и В.Г.Н. против Решение №400/22.02.2008г. на Кмета на Община Бургас. Прекратява производството по адм.дело №475/2008 по описа на Административен съд Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр-София в 7 дневен срок от съобщаването.
 
206 Административно дело No 476/2008 Дела по ДОПК и ЗМ КУУЛ ПЛЕЙС ООД ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ УПРАВИТЕЛ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 393/22.02.2008г., издадена от заместник кмета мна Община Бургас, с която е разпоредено на монтирания пред дансинг-сладкарница "Елит" навес, метална конструкция с площ от 80 кв.м. и височина 3,70 м., както и изпълненото ограждане около обекта от бетонови блокчета и дървени рамки. ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на "Куул плейс" ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас , ул."Гладстон" № 114, представлявано от управителя Васил Борисов Сотиров съдебно-деловодни разноски в размер на 450/четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
207 Административно дело No 478/2008 Други административни дела ЕТ КЛИВИЯ ИВАНКА ТОДОРОВА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 24.06.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от 26.05.2008 г. за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.07.2008 г. от 14.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Георгиева Тодорова, в качеството й на ЕТ "Клавия - Иванка Тодорова", със седалище и адрес на управлени: гр. Бургас, ж.к. "Славейков" , бл.65 А, вх.1, ет.7, против отказ за издаване на разрешение за преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ с их. № 70-К-212/10.03.2008 г. на директора на ТД "Приморие" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 478/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
208 Административно дело No 479/2008 Други административни дела ЕТ КЛИВИЯ - ИВАНКА ТОДОРОВА ОБЩИНА БУРГАС,
ОБЩИНА БУРГАС,
ДИРЕКТОРА НА ТД ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
  Определение от 11.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Г. Тодорова в качеството на ЕТ "Кливия-Иванка Тодорова"гр. Бургас против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-К-212/07.03.2008г. на директора на ТД "Приморие" при Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на жалбата. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
209 Административно дело No 481/2008 Други административни дела ЕТ ДЖЕМИНИ БОЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас, рег. № 70-Д-169/07.03.2008г по заявление вх.№ 70-Д-169/06.11.2007г. на ЕТ"Джемини- Божана Желязкова", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Странджа планина" № 1 вх.4, ет.6, ап.12 представляван от Божана Траева Желязкова, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ павилион от 6 кв.м., находящ се на ул."Александровска" пред дома на НХК, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за проинасяне по заявление вх. № 70-Д-169/06.11.2007г. на ЕТ"Джемини- Божана Желязкова", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
210 Административно дело No 485/2008 Други административни дела ЕТ РОС.Ф. ЗЛАТКО ЯНКОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас, рег. № 70-Р-102/10.03.2008г. по заявление вх.№ 70-Р-102/28.11.2007г. на ЕТ"РОС.Ф-Златко Янков", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Македония" № 32,ет1 представляван от Златко Георгиев Янков, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ павилион от 20 кв.м., находящ се на ул."Александровска" пред дома на НХК, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за произнасяне по заявление вх. № 70-Р-102/28.11.2007г. на ЕТ"РОС.Ф.- Златко Янков"", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
211 Административно дело No 489/2008 Други административни дела ЕТ ТИМОС ТЕМЕЛИЯ ИВАНОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен поради липса на мотиви отказа на директора на ТД Зора при Община Бургас за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо №70 Т 161 от 07.03.2008г. Връща преписката на Община Бургас за произнасяне с надлежни мотиви по направеното искане от ЕТ Тимос Темелия Иванов представлявано от собственика Иванов със заявление с вх.№70 Т 161 от 12.11.2007г. до директора на ТД Приморие за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект - павилион с площ от 30 кв.м. находящ се на ул.Ст.Стамболов, за търговия с промишлени стоки. Осъжда Община Бургас да заплати на ЕТ Тимос Темелия Иванов представлявано от управителя Иванов направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
212 Административно дело No 492/2008 Други административни дела М.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по молба, вх. № 94-М-625/06.08.2007 г. на М.Д.Т. ***.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
213 Административно дело No 494/2008 Други административни дела ЕТ КАЛИНКА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас,рег. № 70-К-200/10.03.2008г. по заявление вх.№ 70-К-200/16.11.2007г. на ЕТ"Калинка- Димитър Димитров", със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, к-с"Славейков" бл.22, вх.8, ет.5 представляван от Димитър Дойчев Димитров, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ павилион от 3 кв.м., находящ се на ул.Иван Вазов № 2, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.№ 70-К-200/16.11.2007г.на ЕТ"Калинка- Димитър Димитров", съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължшителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дн. срок от съобщаването му на страните.
 
214 Административно дело No 497/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБС НА ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   Решение от 18.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
Отхвърля жалбата на Владимир Павлинов Павлов председател на Областен съвет Бургас Политическа партия /ПП/ Съюз на демократичните сили против заповед №92 от 11.03.2008 на Кмета на Община Сунгурларе, като неоснователна. Решението може да обжалва в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС на РБ.
 
215 Административно наказателно дело (К) No 500/2008 Наказателни касационни производства КОМПЛЕКС 2000 ООД АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 09.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 214/25.02.2008г. на БРС, постановено по НАХД № 3835/07г. на БРС. Определението е окончателно.
 
216 Административно дело No 501/2008 Други административни дела КАЛЕЯ ООД БОРИСЛАВ КРУМОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас, рег. № 70-К-205/07.03.2008г. по заявление вх.№ 70-К-205/23.11.2007г. на "Калея"ООД,със седалище и адрес на управление в гр.София, район Сердика, ул."Струга" № 5а, представлявано от Борислав Любенов Крумов, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ павилион от 30 кв.м., находящ се на ул."Булаир" № 11, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.№ 70-К-205/23.11.2007г. на "Калея" ООД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дн. срок от съобщаването му на страните.
 
217 Административно дело No 510/2008 Други административни дела ДИЕВВА ЕООД ДИМИТЪР КИДЕРОВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразен поради липса на мотиви отказа на директора на ТД Зора при Община Бургас за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо №91 00 163 от 18.03.2008г. Връща преписката на Община Бургас за произнасяне с надлежни мотиви по направеното искане за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект №9 в Приморски парк гр.Бургас по заявление на ДИЕВВА ЕООД гр.Бургас, представлявано от управителя Кидеров с вх.№26 00 253 от 22.02.2008г. Осъжда Община Бургас да заплати на ДИЕВВА ЕООД гр.Бургас, представлявано от управителя Кидеров направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
218 Административно дело No 514/2008 Други административни дела ЕТ БАЛКАН СТАНЮ ЛЕЧЕВ ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 01.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от ЕТ Балкан Станю Лечев с.Козичене, общ.Поморие, представляван от Станю Демирев Лечев против Уведомление №53 00 241/22.02.2008г. подписано от Кмета на Община Поморие. Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок от съобщаването.
 
219 Административно дело No 518/2008 Други административни дела ДАРКО АД СОФИЯ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас, рег. № 26-00-1133/13.03.2008г. по заявление вх.№ 26-00-1133/28.11.2007г. на "Дарко"АД,със седалище и адрес на управление в гр.София, район Лозенец, ул."Плачковица" № 9, ап.10, представляван от Петър Милков Цветков, чрез пълномощник Радостина Стоянова Костадинова, с адрес за кореспонденция в гр.Бургас, ул."Одрин" № 15, ет.3, стая № 306 , за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ павилион от 7,3 кв.м. , находящ се на ул."Възраждане" /ул."Богориди", гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.№ 26-00-1133/28.11.2007г. на "Дарко" АД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото рашение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. .
 
220 Административно дело No 521/2008 Други административни дела И.Х.Д. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 18.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. ***, к/с"Славейков" бл.68, вх.4,ет.3,ап.12 против Решение № 577/07.03.2008г., издадено от заместник кмета на Община Бургас.Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
221 Административно дело (К) No 522/2008 Касационни производства З.Г.Д.,
Н.Г.К.,
Т.Г.Т.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение № 220/18.12.2007г., постановено по гр.дело№ 154/2007г. по описа на Районен съд- гр.Царево, с което е оставена без уважение жалбата на З. Гругова Д., Н.Г.К. и Тодор Г.Т. *** да признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на имоти, находящи се в землището на гр.Приморско, представляващи: нива от 7,00 дка в местността "Нови ниви" и нива с площ от 4,00 дка в местността "Силихляр". Решението е окончателнои не подлежи на обжалване.
 
222 Административно дело No 523/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК БУРГАС   Решение от 11.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Отвърля като неоснователна жалбата на С.И.В. *** Езерово ул.Минзухар №23 против заповед №ДК-02-БС-48 от 21.03.2008 г.на началника на РДНСК гр.Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.
 
223 Административно дело No 527/2008 Дела по КСО и ЗСП ВЕКТОР I ООД ЯНКО СТЕФАНОВ КЕСАРОВСКИ ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вектор І" ООД - гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Сердика" № 2а, представлявано от управителя Янко Стефанов Кесаровски, против решение № 8/11.03.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 903/01.02.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на държавно обществено осигуряване (ДОО) при РУ "СО"-гр.Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения на "Вектор І" ООД - гр.Бургас, в качеството му на осигурител, ревизионен акт за начет с вх. № 1/15.01.2008г. в размер на 5 668,21 лв., от които главница 4 946,02 лв. и лихва 722,19 лв., начислена до 15.01.2008г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 528/2008 Наказателни касационни производства СД МИКРОН КАРАИЛАНСКИ-ЙОСИФОВ С -ИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД БУРГАС   Решение от 04.06.2008г.
Отменя решение №579 от 10.03.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№287/2007 г.на Районен съд гр.Несебър и вместо него постанови:Отменя наказателното постановление №26303 от 28.08.2007 г.на Директора на Комисията за защита на потребителите,Районна дирекция-потребителите на СД "Микрон-Караилански-Йосифов с-ие" -с адрес на управиление:гр.Пловдив,ул.Охрид №24,представлявано от управителите Караилански и Йосифов ,действащи заедно е наложено наказание-имуствена санкция в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл.212 от ЗЗП.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
225 Административно дело No 530/2008 Дела по КСО и ЗСП ЕТ ИГНАТОВА ДОНКА ИГНАТОВА ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/13.03.2008г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №815/29.01.2008г. на ръководителя на контрола по разходите на държавно обществено осигуряване при РУ "СО"-гр.Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова", със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, общ.Несебър, ревизионен акт за начет с вх. № 1/21.01.2008г. в размер на 648,08лв., от които главница 503,80 лв. и лихва 144,28 лв., начислена до 21.01.2008г., представляваща причинена щета на ДОО от неоснователно изплатена парична помощ за профилактика и рехабилитация.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Бургас към Националния осигурителен институт да заплати на Донка Василева Игнатова, в качеството й на ЕТ "Игнатова - Донка Игнатова" - гр.Несебър, кв."Стария възел", бл.3, ап.5, сумата от 130,00 /сто и тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
226 Административно наказателно дело (К) No 531/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС АГЛАЯТЕКС ЕООД СТАМАТ ПЕТКОВ   Решение от 04.06.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 15.02.2008, постановено по н.а.х.д. № 375 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Айтос.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
227 Административно дело No 545/2008 Други административни дела КАДЕВ 1 ЕООД ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КАДЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ изричен отказ на Директор на ТД"Приморие" при община Бургас, рег. № 70-К-30/10.03.2008г. по заявление вх.№ 70-К-200/18.02.2008г. на "Кадев 1"ЕООД,със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул."Пиротска" № 37, представляван от Георги Михайлов Кадев, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ хладилна витрина от 2 кв.м., находящ се на ул."Александровска"№147, гр.Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на община Бургас, началник на ТД"Приморие", за произнасяне по заявление вх.№ 70-К-30/18.02.2008г. на "Кадев 1"ЕООД, съобразно съдържащите се в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-днавен срок от съобщаването му на страните.
 
228 Административно дело (К) No 551/2008 Касационни производства Е.Т.С.,
А.Т.Т.
ОСЗГ НЕСЕБЪР   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/26.02.2008г. постановено по гр.дело № 661/2007г., на Несебърски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 553/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС А.Ф.А.   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №1632/07г. на БРС, постановено по НАХД№ 3130/2007г. на БРС. Решението е окончателно.
 
230 Административно наказателно дело (К) No 554/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС А.А.   Решение от 24.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 20.03.2008г., постановено по НАХД № 3129/2007г. по описа на Районен съд - гр.Бургас.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 99/26.09.2007г., издадено от началника на сектор "Миграция" при ОДП - Бургас при НСГП - МВР и наложената на А.А., гражданин на Република Армения с ЕГН: ********** ***, к/с "Братя Миладинови", бл.7, вх.5, ет.1 глоба в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ за нарушение на чл.34 от ЗЧРБ от същия закон.
ОСЪЖДА А.А., гражданин на Република Армения с ЕГН: ********** ***, к/с "Братя Миладинови", бл.7, вх.5, ет.1 да заплати държавна такса по сметка на Административен съд - гр.Бургас в размер на 25 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
231 Административно дело No 557/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС Н-К СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР   Определение от 11.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите против заповед № КД-14-02-74/18.01.2008 г. на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър - гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 557/2008 година по описа на Административен съд - гр. Бургас като недопустимо, поради просрочие на жалбата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, считано от днес за жалбоподателя, а за ответника по жалбата от уведомяването.


 
232 Административно дело No 558/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР СМТ ТАШЕВИ ЕООД СТАНКА ГАНЧЕВА ТАШЕВА,
СМТ СТАНКА ТАШЕВА 99 ЕООД СТАНКА ГАНЧЕВА ТАШЕВА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 16.06.2008г., в законна сила от 07.07.2008г.
Отменя като незаконосъобразна заповед №РД-16-36 от 25.01.2008 г.на кмета на община Поморие,с която е наредено "да се спре временно строителството на водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда,находяща се в УПИ ХІІІ кв.241 по плана на гр.Поморие.Прекратява производството по делото по отношение на жалбоподателя "СМТ-Ташеви" ЕООД гр.Бургас поради липса на правен интерес от обжалване.Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването пред Варховен административен съд.
 
233 Административно дело No 559/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.Й.,
П.П.П.,
С.Г.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС   Определение от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П. ***, П.П.П. *** и С.Г.К. *** против Протоколно решение № 3/04.03.2008г. и Протоколно решение № 4/18.03.2008г. на ОЕСУТ при Община Айтос, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
234 Административно наказателно дело (К) No 562/2008 Наказателни касационни производства ЕКОТЕРМАЛ СТРОЙ 1 ООД СТОЯН РАЙКОВ СТОЯНОВ ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 16.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 324/25.03.2008г. на БРС, постановено по НАХД № 590/08г. на БРС. Решението е окончателно.
 
235 Административно наказателно дело (К) No 563/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ЗОРА ЯНКА ТОДОРОВА НАЧАЛНИК РО ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА БУРГАС   Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 19.03.2008 г. , постановено по нахд. № 622 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
236 Административно дело No 574/2008 Други административни дела ЧПГИАЕ БРИТАНИКА БУРГАС МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС   Определение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ дадения ход по същество на делото с протоколно определение от 02.07.2008 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език "Британика" гр. Бургас и Заповед № РД-09-40/16.04.2008 г. на областния управител на област Бургас срещу Решение на Общински съвет-гр. Бургас, взето по т. 9 от дневния ред на редовното му заседание и отразено в Протокол № 7/27.03.2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 574/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
237 Административно дело No 577/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ К.Н.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.П. ***, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението, относно прекратяването, може да бъде обжалвано с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
238 Административно дело No 578/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.В.,
И.Д.В.,
Д.И.В.
РДНСК БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.В., И.Д.В. и Д.И.В.,*** против Заповед №11/13.02.2008г. издадена от Началник на РДНСК Бургас като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.
 
239 Административно дело No 579/2008 Дела по ДОПК и ЗМ В.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 26.06.2008г.
Отхърля като неоснователна жалбата на В.д. *** със съдебен адрес:гр.Бургас пл.Тройката №4 ет.2 ,офис 1-адвокат Стоянова против ревизионен акт №02-00-1635 от 14.01.2008 година на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас,потвърден с Решение № РД-10-85 от 12.03.2008 година на директора на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас.Осъжда В.Д.Д. да заплати на Дирекция ОУИ гр.Бургас направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 405 лева.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.
 
240 Частно админист. наказателно дело (К) No 580/2008 Наказателни частни касационни производства С.П.Ч. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 09.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 112/21.03.2008г. на БРС, постановено по НАХД № 774/08г. на БРС. Определението е окончателно.
 
241 Административно дело No 583/2008 Други административни дела Е.К.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
Отменя отказ на Директора на Дирекция Бюро по труда гр.Бургас да регистрира Е.К.А. по реда на чл.14 от ППЗНЗ, обективиран в писмо №1378/13.03.2008г.Изпраща преписката на административния орган за изпълнение на указанията по прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС гр.София в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.К.А. да бъде осъден ответника по оспорването да заплати щети, причинени от отказа. Решението в прекратителната част имаща характер на определение подлежи на обжалване пред ВАС гр.София в 7 дневен срок от съобщението, че е изготвено.
 
242 Административно наказателно дело (К) No 585/2008 Наказателни касационни производства А.И.А. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Решение от 06.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 02.04.2008г., постановено по НАХД № 7/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 348/26.02.2007г., издадено от началника на РПУ - гр.Несебър.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
243 Административно наказателно дело (К) No 586/2008 Наказателни касационни производства И.И.Д. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 06.06.2008г.
Отменя решение №6 от 21.03.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№342/2007 г.по описа на Районен съд гр.Несебър и весто него постанови:Отменя наказателното постановление №03-908 от 21.08.2007 г.на Директора на РИОКОЗ -гр.Бургас, с което на основание чл.42 ал.1 от Закона за храните на И.Д. е наложено наказание -глоба в размер на 1500 лева за извършено административно нарушение по чл.12 от Закона за храните.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
244 Административно дело (К) No 590/2008 Касационни производства Г.Д.Ч.,
Д.Г.Ч.,
К.Г.Ч.,
В.Х.И.,
Е.Х.С.,
Я.Н.А.,
П.К.Ж.,
Т.К.Г.,
З.К.П.,
С.С.Ч.,
Е.С.Г.,
А.С.С.,
Е.С.М.,
А.С.Д.,
Ц.С.Ш.,
Е.К.М.,
Е.Я.Б.,
Ц.Р.Ч.,
Т.С.Ч.,
Р.М.К.
ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПОМОРИЕ   Решение от 04.07.2008г.
Оставя в сила решение №16 от 19.02.2008г. постановено по гр.д.№90/2007 по описа на Районен съд Поморие. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
245 Административно дело No 591/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №12/2008 год.издадено на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати поблични държавни вземания в размер на 122 642 лв.,представляващи ДДс,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас"ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.
 
246 Административно дело No 592/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №11/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 3 207,52 лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
247 Административно дело No 593/2008 Дела по ДОПК и ЗМ   ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД,
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС
  Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №10/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 27 343,57лв.,представляващи ДДС,както и 4 687,07 лв.акциз,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
248 Административно дело No 594/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №9/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 25 257,95 лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
249 Административно дело No 595/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №8/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено мълчаливо от Директора на РМД-Бургас,с което "Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 31 727лв.,представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
250 Административно наказателно дело (К) No 596/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС АГЛАЯТЕКС ЕООД СТАМАТ ПЕТКОВ   Решение от 04.06.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 29.02.2008, постановено по н.а.х.д. № 315 по описа за 2007г. на Районен съд гр.Айтос.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 597/2008 Наказателни касационни производства СИТЕКС ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 18.06.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 184/25.02.2008г. постановено по НАХД №63 от 2008г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 598/2008 Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕТ РОС-РОСЕН ХРИСТОЗОВ -РОСЕН СТОЯНОВ ХРИСТОЗОВ   Решение от 03.06.2008г.
Отменя изцяло решението постановено по нахд №377/2007 на НРС. Потвърждава НП на Директора на РД за областите Бургас Ямбол и Сливен към ГД Контрол на пазара към КЗП с което на осн.чл.87, ал.2 от ЗТ тза извърешно нарушение на чл.46 т.1 от ЗТ във връзка с Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, раздел I-II.2 и II.3, раздел II-II 1.11 раздел I-1.3 и раздел IV-1.5 ОТ зт и на осн. чл.73 от ЗТ на ЕТ Рос Росен Христозов гр.Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
253 Административно наказателно дело (К) No 600/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ТОТКА ДУШАНОВА ВАРНА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 21.02.2008 г. по административно- наказателно дело № 39/2008 г. по описа на Несебърски районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
254 Административно наказателно дело (К) No 601/2008 Наказателни касационни производства К.И.Б. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 09.06.2008г.
Оставя в сила решение №5 от 26.03.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№349 по описа за 2007 г.на Районен съд Несебър.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
255 Административно дело No 603/2008 Други административни дела Х.К.П. ООД КИРИЛ ДИМИТРОВ АРНАУДОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 27.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ХКП" ООД с адрес на управление гр. Бургас, ул. "Войнишка" № 9а, ет.4 ап.ляв, подадена чрез управителя му Кирил Димитров Арнаудов срещу Ревизионенс акт № 32/10.07.2007 г. , издаден от ревизор при Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и рекла" на община Бургас и потвърден с Решение № 1635/09.08.2007 г. на кмета на община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 603/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
256 Административно дело No 604/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Я.Г. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.07.2008г., в законна сила от 12.08.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 105/03.12.2007г. на началник РДНСК Бургас, с която е прекратено образуваното с констативен акт № 11/11.07.2007г. административно производство за строеж, представляващ" три броя масивни постройки", ,находящ се в ПИ № 3030, кв.215 по план на гр.Поморие. ИЗПРАЩА преписката на началник РДНСК Бургас за произнасяне по същество. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
257 Административно наказателно дело (К) No 606/2008 Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС     Решение от 04.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила определение №276/07г. по нахд №261/07г. на Районен съд гр.Айтос.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
258 Административно дело No 608/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.И. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Решение от 29.07.2008г.
Отхвърля жалбата на Г.И.И. с ЕГН №********** *** против заповед №РД-16-1535/08.11.2007 год.на кмета на община Поморие за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №002053 в м.Габарака в землището на с.Александрово,община Поморие с отреждане за ваканционно селище.Решението е окончателно и поради това необжалваемо.
 
259 Административно наказателно дело (К) No 609/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ЯСЕН КАЧАРОВ ЯСЕН СИРАКОВ КАЧАРОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 20.06.2008г.
Отмeня протоколно определение от 24.03.2008г. постановено по НАХ дело № 138/07г. по описа на Районен съд - Карнобат, с което е прекратено поризводството по делото.ВРЪЩА делото на Районен съд- Карнобат за продължаване на съдопроизводствените действия по НАХ дело № 138/07г. по описа на съда. Определението е окончателно.
 
260 Частно административно дело No 611/2008 Частни администр. дела Д.Х.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ   Определение от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 05.12.2007г., постановено по гр. дело № 1225/2006г.
по описа на Бургаски районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на
Д.Х.Х. ***
против отказ на ОС "Земеделие и гори" - гр.Созопол да постанови решение за
възстановяване в стари реални граници на собствеността върху нива с площ от
37,310 дка, находяща се в землището на с.Равадиново, местността "Соленки" и нива
с площ от 6,00 дка, находяща се в землището на с.Равадиново, местността
"Мисаря".
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
261 Административно наказателно дело (К) No 612/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС Ф.Н.Х.   Решение от 03.06.2008г.
Оставя в сила решението №28/24.02.2008г. постановено по нахд №238/2007г. по описа на АРС с което е потвърдено НП №02-00006131/09.05.2007 на Дирекция ОИТ гр.Бургас, с което на осн. чл.414 ал.3 КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ на Ф.Н.Х. е наложена глоба в размер на 1000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
262 Административно наказателно дело (К) No 613/2008 Наказателни касационни производства КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ КАРПИКОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270 от 06.03.2008 г., постановено по нахд № 186/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
ОСЪЖДА "Континент" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. "Републиканска" № 39, БУЛСТАТ 102695879 да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас 25 (двадесет и пет) лева - държавна такса за образуване на касационното производство и 5 (пет) лева - държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 618/2008 Наказателни касационни производства Д.Й.Д. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 01.08.2008г.
ОТМЕНЯ Определение №354 от 01.04.2008г. на Районен съд гр.Бургас, постановено по НАХД № 760/2008г. по опис на съда.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия и за разглеждане по същество на жалбата на Д.Й.Д. против Наказателно постановление №17501/07 от 11.12.2007г. издадено от началник група в сектор ПП-КАТ-Бургас.
Определението не подлежи на обжалване и протест.
 
264 Административно дело No 621/2008 Други административни дела БИО КЛИМА ЕООД СТЕЛА МАРИНОВА,
М.Н.Н.
ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 23.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбите на БИО КЛИМА ЕООД, гр. Бургас и на М.Н.Н. в качеството и на директор на ЧПГИАЕ"БРИТАНИКА" против мълчалив отказ на зам.кмета на общ. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по делото на осн. чл. 159, т.4 от АПК.Определението може да се обжалва в 7 дневен срок пред ВАС от датата на заседанието за адм. орган, а за жалбоподателите от датата на съобщаването им.
 
265 Административно дело No 622/2008 Други административни дела М.А.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   Решение от 04.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.П. *** против Заповед № РД-20-04/01.04.2008г. на областен управител на област Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
266 Административно дело No 624/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №17/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0405/7.3.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 19 679 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
267 Административно дело No 625/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №16/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0406/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 8 907 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
268 Административно дело No 626/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №15/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0404/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас,с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 15 613,92 лв.представляващи ДДС,както и акциз от 3 354,58 лв.,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ,до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на Пристанище Бургас ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
269 Административно дело No 627/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС   Решение от 12.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 52 на Общински съвет гр.Айтос, прието по т.10 от дневния ред на заседанието, отразено в протокол № 8 от 26.03.2008г., със следно съдържание: "На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.37, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ПРИЕМА: Ликвидирането на съсобствеността между община Айтос и трети лица на урегулирани поземлени имоти, при които делът на община Айтос е с площ до 10 кв.м., да се извършва само въз основа заповед на кмета на община Айтос.".

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
270 Административно дело No 631/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №18/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0407/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 7 513,18 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
271 Административно дело No 632/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №22/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0412/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 55 902 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
272 Административно дело No 633/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №21/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0411/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 15 821,40лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
273 Административно дело No 634/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №20/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0410/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 12 204,29 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
274 Административно дело No 635/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отменя ППСПДВ №19/2008 г.издадено от началника на Митница Бургас,потвърдено с решение №РД-4402-0409/7.4.2008 год.от Директора на РМД -Бургас, с което "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 14 018 лв.представляващи ДДС,ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл.1,ал.1 от ЗЛВДТДПДВ до окончателното й заплащане.Осъжда Митница Бургас да плати на "Пристанище Бургас" ЕАД гр.Бургас парична сума в размер на 500 лв./пет нула нула лева/,представляващи деловодни разноски.Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок с касационна жалба.
 
275 Административно наказателно дело (К) No 636/2008 Наказателни касационни производства ЕТ КРИСИ СТОЯН МАНГАЛОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 31.03.2008 г., постановено по нахд № 305/2007 г. по описа на Несебърския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
276 Административно наказателно дело (К) No 640/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД -ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ   Решение от 07.07.2008г.
Отменя изцяло решение по нахд №101 по описа за 2007г. на Районен съд Поморие и Вместо него Постанови Изменя НП №124 от 09.10.2007г на директора на РИОСВ Бургас с което за нарушение нао чл.126 ал.1 от ЗВ /Закона за водите/ на Черноморско злато АД гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл.200, ал.1 т. 38 от ЗВ като НАМАЛЯ размера на наложеното наказание от 2 000 на 1 500 лв. и ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
277 Административно дело No 641/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Х. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 15.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Г.Х. ***,чрез адв.Детелина Потерова от АК Бургас, с адрес в гр.Бургас,ул.Сливница №31,ет.1 против заповед №РД-16-436/18.04.2007 год.на кмета на община Поморие за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV в кв.112 а по плана на гр.Поморие.Прекратява производството по административно дело №641 по описа за 2008 година на Административен съд Бургас.Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок с частна жалба пред Върховен административен съд.
 
278 Административно дело No 644/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.М.М. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Жевко М. ***, с която е оспорено изпълнителното основание за изземване на недвижим имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.43, вх.6, ет.5, ап.12, а именно Заповед № 1638/10.08.2007 г. на кмета на Община Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 644/2008 г. по описа на Административен съд - тр.Бургас. Определението може да бъде оббжалвано с частна жалба пред тричленен състав на ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
 
279 Административно дело No 645/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ж.М.,
Я.Н.М.,
Ж.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 04.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на М.Ж. Матеев,Я.Н. Матеева и Ж. Матеев Матеев против действия по изпълнението на Заповед № 1638/10.08.2007г. на кмета на Община Бургас като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 645/08г. по описа на Адм.съд Бургас. Определението може да се обжалва с ЧЖ пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
280 Административно наказателно дело (К) No 648/2008 Наказателни касационни производства ЕТ РОЯЛ ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 20.06.2008г.
Оставя в сила решение №129/2008г. постановено по НАХ дело № 371/07г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО НП № 03-1325/12.11.2007г. издадено от Директор на РИОКОЗ-Бургас. Решението е окончателно.
 
281 Административно наказателно дело (К) No 649/2008 Наказателни касационни производства ТИТАН АС ЕООД СОФИЯ ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС   Решение от 03.06.2008г.
Оставя в сила решението постановено по нахд №44/2008г. по описа на БРС, с което е потвърдено НП №145/07.12.2007г. на Директора на РИОСВ Бургас, с което за извършено нарушение на чл.12, ал.1 т.1 и ал. и ал.5 от ДУО на осн. чл.106, ал.2 т.2 от ЗУО на Титан Ас ЕООД гр.София е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3500 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
282 Административно наказателно дело (К) No 650/2008 Наказателни касационни производства К.В.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 20.06.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 57/14.02.2008 г. по нахд № 3772/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
283 Административно наказателно дело (К) No 651/2008 Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ СОФИЯ МАТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ АД -АПОСТОЛ ЧАНЕВ ЧАНЕВ   Решение от 09.06.2008г.
Оставя в сила решение №251 от 11.03.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№3698 по описа за 2007 г.на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
284 Административно наказателно дело (К) No 652/2008 Наказателни касационни производства ТРЕЙС БУРГАС ЕООД ПЕТЪР ИЛИЕВ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1398/10.03.2008г., постановено по НАХД № 2678/2007г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № С-2-2641-1/02.08.2007г., издадено от министъра на околната среда и водите и наложената на касатора текуща месечна санкция в размер на 5 012 лева, считано от 20.04.2007г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на основание чл.69, ал.1 от ЗООС, вр. с чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ, бр.91/2002г.) за нарушение на чл.69 от ЗООС, вр. с чл.17 и чл.22 от Наредба № 2/1998г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и чл.27 от Наредба № 1/27.06.2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 653/2008 Наказателни касационни производства Х.В.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Решение от 18.06.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1381от 12.12.2007г. постановено по НАХД 2080/2007г. на Бургаски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.


 
286 Административно наказателно дело (К) No 658/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ В.Б.Д.   Решение от 20.06.2008г.
Обезсилва решение № 360/25.02.2008г. на Районен съд Айтос, постановено по НАХ дело № 335/07г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 335/07 г. по описа на Районен съд - Айтос. Решението е окончателно.
 
287 Административно наказателно дело (К) No 659/2008 Наказателни касационни производства АЛМЕДА АД КРЕМЕНА ДИМИТРОВА-КЕРАНКОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД БУРГАС   Решение от 04.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №336/02.04.2007 Г.постановено по н.а.х.д.№574 по описа за 2007 г.на Районен съд Бургас.Решението е окончателно не подлежи на обжалване.
 
288 Административно наказателно дело (К) No 669/2008 Наказателни касационни производства А.Б.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ   Решение от 03.06.2008г.
Оставя в сила решението постановено по нахд №558/2008 на БРС с което е потвърдено НП издадено от Директора на РД АА гр.Бургас, с което зта нару,шение на чл.8 §2 от регламент ЕО №561/2006г. на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламент ЕИО №3829/1985г. и ЕО №2135/1998г. година на Съвета и за отмяна на регламент ЕИО №3829/1985година на Съвета на основание чл.93 ал.4 от ЗАП на А.Б.Т. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
289 Административно дело No 674/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.Г. ОБЩИНА ПОМОРИЕ   Определение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Г. *** против Протоколно решение № 6/05.03.2008г. на ЕСУТ при Община Поморие, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
290 Административно наказателно дело (К) No 680/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЕТ ЗЛАТЕН КЛАС ЕМИЛ ДИНЕВ   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 2008 г., постановено по нахд № 46/2008 г. по описа на Бургаския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
291 Административно наказателно дело (К) No 681/2008 Наказателни касационни производства КАРИЗМА 2005 РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДИРЕКТОРА НА РД БУРГАС ПРИ КЗП   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решение №190/04.03.2008г., постановено по нах дело №341/2008г. по описа на Районен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
292 Административно дело No 684/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Й.М. РДНСК БУРГАС   Определение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Й.М. ***, ул. "Минзухар" № 26 срещу Заповед № ДК-02-БС-2/10.01.2008 г. на началник "СК" при РДНСК-гр. Бургас за премахване на незаконен строеж, наименован "Паянтова жилищна сграда", под № 29 по схемата на община Бургас, находящ се извън регулацията на кв. "Долно Езерово", с административен адрес ул. "Каваци" № 59.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 684/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
293 Административно наказателно дело (К) No 685/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ Ц.В.Ц.   Решение от 25.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 55/13.03.2008г. по НАХД № 1/08г. на Районен съд Айтос. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против НП № 2324/28.09.2006г. на нач. на РПУ Айтос.ПРЕКРАТЯВА производството. Решението е окончателно.
 
294 Административно дело No 688/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГИТЕКС ЕООД ГЕОРГИ ЦОНКОВ ГЕОРГИЕВ РДНСК БУРГАС   Решение от 29.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна подадената жалба "Гитекс"ЕООД гр.Бургас против заповед №18 от 18.04.2008 г.,с която началника на РДНСК Бургас,с която е отхвърлена жалбата на "Гитекс" ЕООД гр.Бургас и е оставено в сила решението от 08.01.2008 г.на главен инспектор по архитектура и строителство при ТД Зора Бургас.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.
 
295 Административно наказателно дело (К) No 690/2008 Наказателни касационни производства ЕТ КИРИЛ МИХАЙЛОВ- ДРАГАН МИХАЙЛОВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решение №18/18.03.2008 постановен по нах дело №342/2007 по описа на ЦРС, с което е потвърдено НП №03 1247/02.11.2007г. издадено от Директор на РИОКОЗ Бургас.Осъжда ЕТ Кирил Михайлов - Драган Михайлов със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.Людмил Янков №40о Булстат 109593300, представляван от Драган Кирилов Михайлов с.а. да заплати държавна такса в размер на 25 лева в полза на Административен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
296 Административно дело No 692/2008 Други административни дела Н.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИ   Определение от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. против заповед № РД11-207 от 22.02.2008 г. на Директора на ПГМЕЕ гр. Бургас.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението може да се обжалва с частна жалба в 7дневен срок пред ВАС на РБългария, който срок за ответника по жалбата тече от днес, а за жалбоподателя от съобщаването му.
 
297 Административно дело No 694/2008 Други административни дела К.П.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 15.07.2008г.
Отхвърля жалбата на К.П.Г. *** против заповед №336/21.02.2007г. на Кмета на Община Бургас като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването.
 
298 Административно наказателно дело (К) No 696/2008 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР С.Г.С.   Решение от 04.07.2008г.
Оставя в сила решение №112/25.03.2008г. постановено по нахд №360/2007 на НРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
299 Административно наказателно дело (К) No 697/2008 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Д.П.Б.   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117 от 01.04.2008г., постановено по НАХД № 25/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 4734/ 12.12.2007г., издадено от началника на РПУ - гр.Несебър.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
300 Административно наказателно дело (К) No 698/2008 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Б.Р.Р.   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 27.03.2008г. на РС Несебър, постановено по НАХД № 367/07г. на НРС. Решението е окончателно.
 
301 Административно наказателно дело (К) No 699/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ИЦО НЮ ХРИСТО МИЛУШЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111 от 14.04.2008г. на РС Несебър, постановено по НАХД № 418/07г. на НРС. Решението е окончателно.
 
302 Административно наказателно дело (К) No 700/2008 Наказателни касационни производства КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ КАРПИКОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 380/2008г., постановено по НАХД № 575/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 25898/ 11.12.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в КЗП и наложената на "Континент" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, ул."Републиканска" № 39, представлявано от Наталия Вениаминовна Карпикова имуществена санкция в размер на 1000 лева.
ОСЪЖДА "Континент" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, ул."Републиканска" № 39, представлявано от Наталия Вениаминовна Карпикова, БУЛСТАТ: 102695879 да заплати държавна такса в размер на 25 лева по сметка на Административен съд - гр.Бургас.

 
303 Административно дело No 702/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ П.И.И. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ   Определение от 06.06.2008г.
Изпраща делото по подсъдност на Районен съд гр.Бургас,като прекратява пред Административен съд производството по адм.д.№702 по описа за 2008 г.Препис от определение.Определението подлежи на обжалване единствено в частта ,в която е прекратено производството.
 
304 Административно дело No 708/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ Т.П.В. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Разпореждане от 18.08.2008г.
НАЛАГА на Иванка Йорданова Кумчева- началник на ОС"ЗГ"-гр.Созопол глоба в размер на 200 лева за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 662/06.06.2007г., постановено по гр.дело № 1893/2006г. по описа на Районен съд- гр.Бургас. Разпореждането подлежи на обжалване пред 3- членен състав на Административен съд - гр.Бургас в 7-дневен срок от връчването му.
 
305 Частно административно дело (К) No 710/2008 Частни касационни производства Т.П.Б. ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 04.07.2008г.
ОТМЕНЯ Определение № 63/22.01.2008 г. по адм. дело № 1653/2007 г. по описа на Бургаския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
306 Административно наказателно дело (К) No 711/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ М.Т.Р.   Решение от 04.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 40 от 29.02.2008 г., постановено по нахд № 364/2007 г. по описа на Айтоския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Р. *** срещу Наказателно постановление № 1038/05.09.2007 г. на началника на РПУ-гр. Айтос.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
307 Административно наказателно дело (К) No 712/2008 Наказателни касационни производства В.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РПУ НЕСЕБЪР   Решение от 07.07.2008г.
Оставя в сила решение №133 от 04.04.2008г. постановено по нахд №33 по описа за 2008г. на Районен съд Несебър. Решението е окончателно.
 
308 Административно наказателно дело (К) No 716/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РПУ АЙТОС МИХАЙЛ ЛУКОВ А.В.С.   Решение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 10.04.2008г. на РС Айтос, постановено по НАХД № 254/07г. на АРС в обжалваната част, с което е отменено НП № 724 от 31.07.2007г. на Началника на РПУ Айтос в частта, относно наложеното на А. В. Станков на осн. чл. 179, ал.3,т.1, пр.1 от ЗДвП адм. наказание "глоба" в размер на 1000лв.. Решението е окончателно.
 
309 Административно наказателно дело (К) No 722/2008 Наказателни касационни производства Т.П.П. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 18.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Таньо п. *** чрез адв.Станка Савова - Адвокатска колегия Бургас срещу Решение №325 от 11.01.2008 година по административно наказателно дело №111/2007 година по описа на КРС. Прекратява производството по касационно административно дело номер 722 по описа на съда за 2008 година. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред ВАС.
 
310 Административно дело No 725/2008 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС Ж.Д.З. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 21.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Ж.Д.З. *** против заповед №З-1202 от 30.04.2008г. на Директора на ОДП гр.Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка-забрана за напускане на страната до отпадане на основанието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
311 Административно дело No 726/2008 Други административни дела К.И.И. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.И. с ЕГН **********, управител на "Морения клуб" ЕООД - гр. Бургас със съдебен адрес - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 106, офис № 106 № 9 против заповед № з-978/24.03.2008 година на директора на ОДП - Бургас. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
 
312 Административно дело (К) No 727/2008 Касационни производства М.Г.Ш.,
И.Г.И.
ОСЗГ СОЗОПОЛ   Определение от 04.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената касационна жалба от Мариета Г.Ш. и И.Г. *** против решение №529 от 17.03.2008г. постановено по гр.д.№680 по описа за 2004г. на Районен съд Бургас и Прекратява производството по адм.д.№727 по описа на Административен съд Бургас като Недопустимо. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
313 Административно наказателно дело (К) No 728/2008 Наказателни касационни производства АЙС ЛЕС ООД ПЛАМЕН ДЕНКОВ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ЦАРЕВО   Решение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/18.03.2008 г. по НАХД № 335/2007 г. на Районен съд - гр. Царево. Решението е окончателно.
 
314 Административно наказателно дело (К) No 729/2008 Наказателни касационни производства С.Н.Д. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 03.07.2008г.
Оставя в сила решениет №419/15.04.2008г. постановено по нах дело №3820/2007г. по описа на БРС , с което е потвърдено НП №03 763/01.08.2007г. издадено от Директор на РИОКОЗ Бургас. Осъжда ЕТ Таня Емилиуис 58 С.Д. със седалище и адрес на управелнеие в гр.Бургас жк.Меден Рудник бл.444, вх.В, ет.8 , Булстат 102643890, представляван от С.Н.Д. ***. да заплати държавна такса в размер на 25 лева в полза на Административен съд Бургас. Решението е окончателно.
 
315 Административно наказателно дело (К) No 730/2008 Наказателни касационни производства ОКТАВИО ГОЛД ЕООД ВАСИЛ СТОЯНОВ ПОКРАЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 07.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405 от 14.04.2008г. на РС Бургас, постановено по НАХД № 643/08г. на БРС. Решението е окончателно.
 
316 Административно дело No 731/2008 Други административни дела ЕТ ИППМП - Д-Р ДАРИНА КИРИЛОВА КОЛЕВА ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС   Определение от 02.06.2008г., в законна сила от 20.06.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от ЕТ"ИППМП -д-р Д.Кирилова,представлявана от собственика Дарина Колева жалба против заповед №РД-09-95 от 7.02.2008 г.на директора на РЗОК Бургас и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№731 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
 
317 Административно наказателно дело (К) No 734/2008 Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 09.07.2008г.
Оставя в сила решение № 215/25.03.2008 г., постановено по адм.-нак.дело № 202/2008 г. по описа на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
318 Административно наказателно дело (К) No 735/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ИВАН ПАЙОВ ИВАН СТОЯНОВ ПАЙОВ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 03.04.2008г. постановено по НАХД № 357/2008г. на Бургаския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
319 Административно наказателно дело (К) No 736/2008 Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 12.08.2008г.
Оставя в сила решение № 254 постановено по нахд. № 204 по описа за 2008 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
320 Административно наказателно дело (К) No 737/2008 Наказателни касационни производства М.Х.Х. НАЧАЛНИК РПУ РУЕН   Решение от 04.07.2008г.
Отменя изцяло решение №56 от 13.03.2008г. постановено по нахд №7/2008г. по описа на Районен съд Айтос и вместо него постанови Отменя НП №4 от 03.12.200г. на Началника на РПУ с.Руен, с което на основание чл.52 от Закона за кантрол над взирвните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ на М.Х. Хамзи е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв. на основание чл.26 от ЗКВВООБ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
321 Административно наказателно дело (К) No 738/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОИТ БУРГАС С.Т.Д.   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 06.03.2008 г., постановено по нахд № 259/2007 г. по описа на Айтоския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
322 Административно дело No 741/2008 Други административни дела Д.И.П. ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 15.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.П. *** срещу решение от 20.03.2008г. на комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, с което не е включен в картотеката в отдел "Жилищна политика".

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
323 Административно дело No 746/2008 Дела по ДОПК и ЗМ Д.Ж.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Д.Ж.Н. ***-01-002 против РА №2000353/27.02.2008г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Сливен потвърден с Решение №РД-10-133/23.04.2008г. на директора на дирекция ОУИ Бургас. Осъжда Д.Ж. Ненево да заплати на Дирекция ОУИ гр.Бургас направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 465 лева /четиристотин и шейсет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
 
324 Административно дело No 749/2008 Други административни дела Е.Й.М. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО БУРГАС   Определение от 24.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 749/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаския районен съд в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 749/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас в частта, образувана по иска за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лв., причинени от Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството в частта, образувана по оспорване незаконосъобразността на Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас и за изпращане на делото по подсъдност на Бургаския районен съд не подлежи на обжалване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството в частта, образувана по иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лв., причинени от Наказателно постановление № 9/17.01.2008 г. на директора на Държавно лесничейство-гр. Бургас може да бъде обжалвано с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните пред Върховния административен съд. 
325 Административно наказателно дело (К) No 750/2008 Наказателни касационни производства Ж.К.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
Оставя в сила решение № 1621 постановено на 28.12.2007 година по НАХД № 2699/2007 година по описа на Районен съд - Бургас. Решението не подлежи на обжалване.
 
326 Административно наказателно дело (К) No 751/2008 Наказателни касационни производства РИКА ЕООД ИВАНКА КОСТОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС   Решение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 328/25.03.2008г., постановено по НАХД № 222/2008г. по описа на Районен съд - гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8143/09.01.2008г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция "Контрол на пазара" при КЗП и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.9, ал.2 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
327 Административно наказателно дело (К) No 752/2008 Наказателни касационни производства И.С.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №414,постановено на 15.04.2008Г. по НАХД№ 225/2008г. по описа на Районен съд- Бургас, с което е потвърдено НП№ 12061/07.09.2007г. на Ръководител Сектор "ПП-КАТ" при ОДП - БУРГАС, с което на И.С.О. за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1 ,т.4 от същия закон е наложено наказание- глоба, в размер на 150 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец. Решението не подлежи на обжалване.
 
328 Административно наказателно дело (К) No 753/2008 Наказателни касационни производства КОФИ ЛАЙФ ЕООД КЛЕАНТИС КУРТИС ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №176 от 26.02.2008г. постановено по НАХД № 3394/2007г. на Бургаския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
329 Административно дело No 763/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Р. РДНСК БУРГАС   Определение от 30.06.2008г.
на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.Р. *** езерово, ул."Перла" № 55 против заповед № ДК-02-БС-32/30.01.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 763/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС, считано от днес.

 
330 Административно дело No 764/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.П. РДНСК БУРГАС   Определение от 09.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от Е. А. *** жалба против заповед №ДК-02-БД-34 от 30.01.2008 г.на началника на РДНСК Бургас и прекратява производството по адм.д.№964 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срокот съобщаването.
 
331 Административно наказателно дело (К) No 769/2008 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 28.08.2008г.
Оставя в сила решение № 418 от 15.04.2008 г. , постановено по н.а.х.д. № 3744 по описа за 2007 г. на Районен съд - гр. Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
332 Административно наказателно дело (К) No 770/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - БУРГАС ЕТ АНГЕЛИНА ЖЕЛЕВА   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 61 от 29.02.2008г. постановено по НАХД № 12/2008г. на Карнобатски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест.
 
333 Административно дело No 773/2008 Дела по КТ, ЗСДл, ЗМВР и ЗОВС И.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОДП БУРГАС   Решение от 19.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.К. ***, област Кърджали против Заповед №З-1428/22.04.2008г. , издадена от директора на ОДП- гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка- забрана за напускане на страната и временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи на български граждани. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
334 Административно дело No 774/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСТАЗИ ГРУП 2001 ООД МАНОЛ ТОМОВ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Решение от 27.08.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 0263070/14.03.2007г. издаден главен инспектор по приходите в Териториална дирекция гр.Бургас при Националната агенция по приходите, потвърден с Решение № РД-10-231/21.05.2007г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на "Екстази груп - 2001" ООД, гр.Бургас, ул."Христо Ботев" № 50, ет.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 102700550, представлявано от управителя Манол Томов Георгиев разноски по делото в размер на 1525,00 лв.(хиляда петстотин двадесет и пет лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
335 Административно дело No 775/2008 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   Определение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-46/19.05.2008 г. на областния управител на област Бургас, с която се оспорва законосъобразността на Решение № 210 на Общински съвет-гр. Несебър, взето по т. 32 от дневния ред на редовното му заседание и отразено в Протокол № 7/24.04.2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 775/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
336 Административно дело (К) No 777/2008 Касационни производства Р.К.С.,
З.К.Ж.,
Д.К.Д.,
Н.К.Д.
ОСЗГ НЕСЕБЪР   Решение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 53/15.04.2008 г. по гр.дело № 704/2007 г. по описа на Районен съд - гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
337 Административно наказателно дело (К) No 785/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ КОМ НЕТ ООД ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ   Решение от 10.07.2008г.
Отменя изцяло решението № 194/21.02.2008 година, постановено по НАХД № 325/2008 година по описа на Районен съд - гр.Бургас. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0071/04.12.2007 г на Председателя на КРС, с което за нарушение на чл.234, ал.4 отЗД /отм./ във връзка с § 3 ПЗР във вр. с чл.18б на Обща лицензия № 217/23.12.2003 година, на основание чл.234, ал.4 от ЗД /отм./ на "КОМНЕТ"ООД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, представлявано от Иван Желязков Иванов, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
338 Административно дело No 787/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Б.К. ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Определение от 15.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.К. ***, против Заповед № Z-371/02.04.2008г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено собственикът на строеж: "ажурна ограда /метална мрежа и колове/", изградена южно от поземлен имот № 40154, местност "Мапи", землище на гр.Созопол, Г.Б.К. ***, да премахне за своя сметка строежа и освободи заетата площ, отредена за пътно платно на "улица от осева точка 151 до осева точка 105", м."Мапи", земл. гр.Созопол, съгласно одобрен проект за улична регулация, одобрен със Заповед № 86/17.01.2005г. на кмета на Община Созопол.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 787/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
339 Административно наказателно дело (К) No 788/2008 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН ВАРНА   Решение от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/31.03.2008 г., постановено по адм.-наказателно дело № 5/2008 г. по описа на Районен съд - Поморие. ОСЪЖДА "Водоснабдяване и канализация" ЕАД със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул."Царица Йоана" № 2, с ЕИК по Булстат 812115210, предст. от инж. Ганчо Тенев - изп.Директор, да заплати на Басейнова Дирекция на Черноморски район с център Варна към Министерство на околната среда и водите юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00 лв. Решението е окончателно.
 
340 Административно дело No 793/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ К.К.Н. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ   Определение от 06.06.2008г.
Изпраща делото по подсъдност на Районен съд гр.Бургас,като прекратява пред Административен съд Бургас производството по адм.д.№793 по описа за 2008 г.Препис от определение.Определението подлежи на обжалване единствено в частта ,в която е прекратено производството по делото.
 
341 Административно наказателно дело (К) No 794/2008 Наказателни касационни производства ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖ. КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Д. ТЕРЗИЕВ ЕТ КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН   Решение от 12.08.2008г.
Изменя решение № 92 от 14.03.2008 г., постановено по нахд. № 8 по описа за 2008 г. на Районен съд - Несебър. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 82/18.12.2007 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта с което за нарушение на чл.73, ал.1, т.6, вр.с чл.75 от Закона за хазарта на Коста Алексиев Николов в качеството му на ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" , на основание чл.89 от ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. ОСЪЖДА ЕТ "Коста Алексиев Николов-КАН" със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 27 с ЕИК по БУЛСТАТ 119034487, представлявано от Коста Алексиев Николов да заплати по сметка на Административен съд - гр. Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
342 Административно наказателно дело (К) No 801/2008 Наказателни касационни производства М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
Оставя без уважение искането на М.Г.Г. *** за възстановяване на срока за обжалване на решение №23 от 28.03.2008г. постановено по нахд №320/2007г. на Районен съд Несебър.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
343 Административно наказателно дело (К) No 802/2008 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СОФИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС   Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 14/27.03.2008 г., постановено по НАХД № 103/2007 г. по описа на Районен съд - гр.Поморие. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № С-2-3657-1/29.10.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, с което за нарушение на чл.69 от ЗООС и на основание чл.69, ал.1 и ал.2 във връзка с Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, чл.14, ал.2, ал.3, ал.3 и ал.7, т.2 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, на "ВиК" ЕАД - гр.Бургас, представлявано от Ганчо Йовчев Танев е наложена текуща месечна санкция в размер на 7437 лева, считано от 10.07.2007 г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на замърсяването. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
344 Административно наказателно дело (К) No 806/2008 Наказателни касационни производства И.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОДП БУРГАС   Определение от 11.07.2008г.
Оставя в сила Определение № 199/12.05.2008 г., постановено по адм.-нак.дело № 1260/2008 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е прекратено производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
345 Административно наказателно дело (К) No 807/2008 Наказателни касационни производства К.П.Ц. РПУ НЕСЕБЪР   Решение от 14.07.2008г.
Оставя в сила решение № 175 от 14.04.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 7 по описа за 2008 г. на Районен съд гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
346 Административно наказателно дело (К) No 808/2008 Наказателни касационни производства А.Х.Я. НАЧАЛНИК НА РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 25.07.2008г.
Оставя без уважение искането на А.Х.Я. *** за отмяна на постановеното от Районния съд разпореждане от 09.05.2008г. за връщане на подадената от него касационна жалба. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
347 Административно дело No 809/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.Т.,
Х.С.В.
ОБЩИНА СОЗОПОЛ   Разпореждане от 24.06.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Т. с ЕГН ********** *** и Х.С.В. с ЕГН ********** *** против заповед № 626/10.12.2001 г. на кмета на община Созопол. Разпореждането може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
348 Административно наказателно дело (К) No 815/2008 Наказателни касационни производства П.А.С. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 132/14.04.2008г. по НАХД № 371/07г. на Районен съд гр. Несебър.
 
349 Административно наказателно дело (К) No 816/2008 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР К.Р.К.   Решение от 10.07.2008г.
Отменя  решение № 116/01.04.2008 г., постановено по адм.-нак. дело № 311/2007 г. по описа на Районен съд - Несебър като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 3872/21.09.2007 г. на Началника на РПУ - Несебър, с което, за нарушуние на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на К.Р.К. *** е наложено адм.наказание "глоба" в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
350 Административно наказателно дело (К) No 817/2008 Наказателни касационни производства ДЖИ ИЙ АЙ ВИ ГРУП ЕООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91/19.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 384 по описа за 2007 г. на Районен съд гр.Несебър. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
351 Административно наказателно дело (К) No 818/2008 Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС РОДОНИС ЕООД НИКОЛАЙ МАНОЛОВ СЕЧАНОВ   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение №88 от 18.03.2008г. постановено по нахд №380/2008 на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
352 Административно наказателно дело (К) No 822/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕТ СИ ЕЛ ЕЛИТ ЖЕЧО МАРИНОВ   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение №89 от 04.04.2008г. постановено по нахд №288 по описа на 2007 на Районен съд Айтос. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
353 Административно наказателно дело (К) No 823/2008 Наказателни касационни производства Н.Д.А. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 25.08.2008г.
Отменя изцяло решението по нахд №829/2008 на БРС, което е потвърдено НП №03.3-1618/26.11.2007 издадено тот Директора на РИОКОЗ Бургас и наложеното на касатора административно наказание глоба в размер на 3000 лева на основание чл.213, ал.1, вр. с чл.231 от Закона за здравето за нарушение на чл.44 от същия закон.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
354 Административно наказателно дело (К) No 824/2008 Наказателни касационни производства В.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №407/30.04.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 751/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
355 Административно дело No 825/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ Т.М.Т. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СОЗОПОЛ   Определение от 09.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 825/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. ПОВДИГА спор за подсъдност между Районен съд - Бургас и Административен съд - Бургас поповод жалбата на Т.М.Т. *** срещу решение на Поземлена комисия - Созопол, обективирано в протокол № 2778 от 10.03.1993 г. ИЗПРАЩА делото на ВАС за определяне на подсъдността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
356 Административно дело No 833/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.А.,
А.Б.А.,
Е.Б.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 24.07.2008г.
Отхвърля като неоснователна подадената жалба от С.Б.А. ***, А.Б.А. *** и Е.Б.Д. *** против решение №1234 от 16.05.2008г. на кмета на Община Бургас, с което е оставено без разглеждане по същество искането им за отмяна на очуждаването и за възстановяване на собствеността им върху следните недвижими имоти: 1302 кв.м.ид.ч. от бивш имот №475, 1704 кв.м. ид.ч. от бивш имот 510, както и 910 кв.м.ид.ч. от бивш имот 375 по плана на местността Старите лозя от 1949г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.
 
357 Административно наказателно дело (К) No 843/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ЕТ ДИНИС 91 СТЕФАН ДИНЕВ   Решение от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение №382/14.05.2008г., постановено по адм. дело - наказателно дело № 45/2008г. по описа на Районен съд-Бургас. Решението е окончателно.
 
358 Административно наказателно дело (К) No 844/2008 Наказателни касационни производства З.П.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №320/17.04.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 236/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
359 Административно наказателно дело (К) No 846/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ БУРГАС Н.Д.А.   Решение от 08.08.2008г.
Оставя в сила решение № 1623 от 11.04.2008 г., постановено по нахд. № 3297 по описа за 2007 г. на Районен съд - Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
360 Административно дело No 852/2008 Дела по ДОПК и ЗМ ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЪРВИСИЗ" ЕООД, предст. от Николай Иванов Бахчеванов, с посочен съдебен адрес - гр. Бургас, произв. площ на "Лукойл Нефтохим", против РА № 800256/28.03.2008 г. на орган по приходите при ТД - Бургас на НАП, потвърден с решение № РД-10-144/13.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 852/2008 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
361 Административно наказателно дело (К) No 853/2008 Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС БТД ГЛОБАЛ ТУРС АД ПЕТКО МИКОВ   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/18.03.2008г. по НАХД № 403/07г. на Районен съд Несебър.
 
362 Административно наказателно дело (К) No 854/2008 Наказателни касационни производства А.С.А. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 25.07.2008г.
Оставя в сила решение 131 от 14.04.2008г. постановено по нахд №37/2008г. на Районен съд Несеъбр. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
363 Административно наказателно дело (К) No 856/2008 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НЕСЕБЪР Е.Р.А.   Решение от 20.08.2008г.
Оставя в сила решение №201 от 30.04.2008г. , постановено по НАХД № 54/2008г. по описа на Несебърски районен съд , с която е отменено наказателно постановление № 169/29.01.2008г. , издадено от началника на РПУ-гр.Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
364 Административно дело No 868/2008 Дела по КСО и ЗСП М.П.П.,
Г.Д.Т.,
Б.К.П.
ДИРЕКТОР НА РУСО БУРГАС   Определение от 23.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД№868/2008г. по описа на Административен съд -Бургас. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
365 Административно наказателно дело (К) No 870/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Г.П.Г.   Решение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/07.05.2008г. по НАХД № 386/2007г. на Районен съд Несебър.
 
366 Административно дело No 880/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.И. ДНСК СОФИЯ   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.И. *** против заповед № РД-14-404/07.11.2007 г. на заместник началника на ДНСК София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 880 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Бургас. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва с частнажалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
367 Административно наказателно дело (К) No 881/2008 Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №489/26.05.2008г. на БРС, постановено по НАХД№ 968/2008г. на БРС. Решението е окончателно.
 
368 Административно наказателно дело (К) No 882/2008 Наказателни касационни производства А.С.Е. ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС   Решение от 04.08.2008г.
Оставя в сила решение № 488 от 25.06.2008 година постановено по НАХД № 959/2008 година по описа на Районен съд Бургас. ОСЪЖДА А.С.Е. *** да заплати държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
369 Административно наказателно дело (К) No 883/2008 Наказателни касационни производства Д.К.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №505 от 08.05.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№605 по описа за 2008 г.на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
370 Административно наказателно дело (К) No 884/2008 Наказателни касационни производства ИЗП. ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Н.Р.К.   Решение от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение № 286/2008г. постановено по административно- наказателно дело № 434/2008г. по описа на Районен съд- Бургас в частта, с която е отменено наказателно постановление № 02-001753/13.12.2007г. на директора на Регионална дирекция " Автомобилна администрация" - Бургас. Решението е окончателно.
 
371 Административно наказателно дело (К) No 885/2008 Наказателни касационни производства В.П.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №114 от 17.04.2008 г.,постановено по н.а.х.д.№3465 по описа за 2007 на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
372 Административно дело No 886/2008 Други административни дела ПФК ЧЕРНОМОРЕЦ ИВАЙЛО ДРАЖЕВ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 27.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПФК "Черноморец" АД - в несъстоятелност, регистрирано по ф.д. № 1661/2000г. по описа на БОС, подадена от Ивайло Дражев и синдика Дора Гарелова, с посочен съдебен адрес: гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 5-7, против неоснователно бездействие на Община Бургас по изпълнение на нормативен акт - Заповед № РД-09-317/01.11.2005г., издадена от Областен управител на Област Бургас, с правно основание чл.257, ал.1 и ал.2 от АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 886/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
373 Административно наказателно дело (К) No 889/2008 Наказателни касационни производства ИРИС 1 ЕООД ПЕНКА ЛАФАЗАНОВА НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА   Решение от 17.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 13.05.2008г., постановено по н.а.х.д. № 16 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Карнобат.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
374 Административно дело No 890/2008 Дела по ДОПК и ЗМ С.Н.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ БУРГАС   Определение от 21.07.2008г.
Прекратява производството по АХД № 890/2008г. по описа на Административен съд - Бургас. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
375 Административно наказателно дело (К) No 896/2008 Наказателни касационни производства БУТЕД АД НИКОЛА ПЕЕВ ШИВАРОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА СОФИЯ   Определение от 18.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила Определение от 22.04.2008 година по административно -наказателно дело № 872 / 2008 година по описа на Бургаски районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
376 Административно наказателно дело (К) No 897/2008 Наказателни касационни производства Д.В.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №515,постановено на 09.05.2008г. по НАХД№226/2008г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено НП № 12007/2007г. на Ръководител Сектор "ПП-КАТ" при ОДП- гр.Бургас, с което на Д.В. Тонков за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1 , т.6 от същия закон е наложено наказание - глоба, в размер на 250 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от три месеца. Решението не подлежи на обжалване.
 
377 Административно наказателно дело (К) No 899/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ТИЕС СВ ГЕОРГИЕВ СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №552 от 19.05.2008 г.постановено по н.а.х.д.№1172 по описа за 2008 година на Районен съд Бургас.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
378 Административно наказателно дело (К) No 900/2008 Наказателни касационни производства КЗП РД БУРГАС ЕКО КЛИМА 11 ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ   Решение от 08.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 531 от 13.05.2008 г. , постановено по нахд. № 1130 по описа за 2008 година на Районен съд - Бургас. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2790 от 27.12.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД "Контрол на пазара" при КЗП. ОСЪЖДА "Еко клима 11" ЕООД , ул. "Фердинандова" № 20, ет.2, рег. по ф.д. № 2389/1998 г. по описа на БОС, представлявано от управителя Георги Иванов Иванов с ЕИК по Булстат 102205791 да заплати по сметка на Административен съд - Бургас, държавна такса в размер на 25 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
379 Административно дело No 906/2008 Други административни дела Д.Д.Н. ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 15.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Н. ***, подадена лично и като пълномощник на Дияна Димитрова Лазарова, против Решение № 1235/16.05.2008г., издадено от кмета на Община Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество подадената от Д.Д.Н. молба с вх. № 94-Д-412/07 от 9.05.2008г. на Община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 906/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
380 Административно дело No 908/2008 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПЕТЪР БАКАЛОВ   Определение от 23.06.2008г.
Отменя действията на частен съдебен изпълнител Петър Бакалов , рег.№ 806 с район на действие гр. Бургас по образуване на изпълнително дело № 20088060400029/2008 г. със страни ПФК "Черноморец" АД, рег. по ф.д. № 1661/2000 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 5-7 и длъжник община Бургас, обективирани в покана за доброволно изпълнение , изх. № 00244/26.05.2008 г. Определението не подлежи на обжалване.
 
381 Административно дело No 912/2008 Други административни дела И.П.С. АДВ РД БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.С. ***, с искане за налагане на обезпечителна мярка "спиране на изпълнителното производство" по изпълнително дело № 5212/2008г. по описа на Регионална дирекция - Бургас при Агенция за държавни вземания-гр.София, образувано за принудително събиране на публични вземания.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 
382 Административно дело No 913/2008 Други административни дела П.И.С. ДИРЕКТОР НА ОДП БУРГАС   Определение от 28.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от П.И.С. *** жалба против заповед №З-1834 от 23.05.2008 г.на изпълняващия длъжността-директор на ОДП Бургас и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№913 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок.
 
383 Административно дело No 920/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм П.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 09.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.М. *** против Заповед № РД-1411 от 03.06.2008 г.на Кмета на Община - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
384 Административно наказателно дело (К) No 921/2008 Наказателни касационни производства Х.Д.Г. РДНСК БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Отменя Решение № 123, постановено на 22.05.2008г. по НАХД№31/2008г. по описа на Районен съд-гр.Карнобат и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ НП № БС-16/20.03.2008г. на Началника на РДНСК-Бургас, с което на Х.Д.Г. за нарушение на чл.148,ал.1 от ЗУТ е наложена глоба в размер на 1000 лева на основание чл.232,ал.2 от ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
 
385 Административно наказателно дело (К) No 931/2008 Наказателни касационни производства ЕТ МЕДЕЯ ФАРМА ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 31.07.2008г.
Оставя в сила решение №161 от 18.04.2008 г.,постановено по н.а.х.д №369 по описа за 2007 г.на Районен съд Несебър.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
386 Административно дело No 946/2008 Други административни дела ЗСК ПОСЕЙДОН ЕАД СТАМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО   Определение от 15.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЗСК - Посейдон" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Кремиковци, кв.Кремиковци, Индустриална зона, представлявано от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите Стамен Павлов Иванов, против мълчалив отказ на кмета на община Приморско за издаване на скица за част от недвижим имот, находящ се в гр.Приморско, съставляващ УПИ VІІІ-742 и УПИ ІХ-708, кв.39ж по плана на гр.Приморско, общ.Приморско, обл.Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 946/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
387 Административно наказателно дело (К) No 956/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ БУРГАС ЕТ ПЕТЯ СТАНКА ХРИСТОВА   Решение от 01.08.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 16.05.2008г. постановено по НАХД № 24/2008г. Карнобатски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 
388 Административно наказателно дело (К) No 962/2008 Наказателни касационни производства Б.К.С. ДИРЕКТОРА НА РИОКОЗ БУРГАС   Решение от 30.07.2008г.
Оставя в сила решение №63, постановено на 07.07.2008г. по НАХД№370/2007г. по описа на Районен съд-гр.Несебър, с което е потвърдено НП № 03-1099/20.09.2007г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което на основание чл.43,ал.1 от Закона за храните на Б.К. е наложено наказание- глоба , в размер на 2000 лева за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за храните. Решението не подлежи на обжалване.
 
389 Административно дело No 974/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.А.,
Н.В.А.
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АС ТД ВЪЗРАЖДАНЕ ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 02.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.И.А. и Н.В.А. *** Рудник, ул.Черни връх №34 против удостоверение за търпимост № 10 01 1032/16.05.2008г. издадено от главен експерт Архитектура и строителство ТД Възраждане при Община Бургас.Прекратява производството по адм.дело №974/2008г. по описа на Административен съд Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
390 Административно дело No 987/2008 Дела от административен характер по ОДП И.И.И. РПУ НЕСЕБЪР   Определение от 28.07.2008г.
Оставя без разглеждане подадената от И.И. *** жалба против разпореждане на полицейски орган от 18.06.2008 г.и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№987 по описа за 2008 г.на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок.
 
391 Административно дело No 1004/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ДНСК СОФИЯ   Определение от 04.07.2008г.
СЪЕДИНЯВА адм.дело № 1004/2008 г. с адм.дело № 834/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас за общо разглеждане на жалбите на община Приморско и "Ел Би Джей" ООД в едно производство по адм.дело № 834/2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1004/2008 г. по описа на Административен съд - гр.Бургас. Производството по делата ще продължи под № 834/2008 г. Определението не подлежи на обжалване.
 
392 Административно дело No 1009/2008 Други административни дела Я.Г.К.,
Г.Я.К.,
М.Я.Л.,
С.Н.К.,
С.Н.Б.,
К.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО   Определение от 22.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата-възражение ,подадено от Я.Г.К.,Г.Я.К.,М.Я.Л.,С.Н.К. ,С.Н.Б. и К.Н.К. против заповед №РД-01-176/27.03.2008 г.,издадена от кмета на Община Царево.Прекратява производството по адм.д.№1009/2008 г.по описа на Административен съд Бургас.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в седмодневен срок от съобщаването.
 
393 Административно дело No 1012/2008 Дела по ЗСППЗЗ и ЗВГЗГФ Г.П.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БУРГАС   Определение от 04.07.2008г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Бургас, като ПРЕКРАТЯВА пред Административен съд Бургас образуваното производство по адм.д.№1012 по описа за 2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалаване едниствено в частта, в която е прекратено производството по делото.
 
394 Административно дело No 1018/2008 Други административни дела ААА ПЛАСТИК ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД БУРГАС   Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 13.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалба от "ААА Пластик" ЕООД -Бургас с адрес-гр.Бургас,ж.к.Славейков,бл.22,вх.Е,ет.6, подписана от Красимира Димова против отказ за удължаване на срок за подаване на възражение по доклад №18/30.05.2008 година във връзка с извършената проверка, обективиран с писмо №РД-2601-0007/19.06.2008 на директора на РМД -Бургас.Прекратява производството по адм.д.№1018/2008 година.Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
 
395 Административно дело No 1037/2008 Други административни дела ЕТ ДИАНА 98 ДИМЧО ТЕНЕВ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО   Определение от 11.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1037/2008 по описа на Административен съд - Бургас, VІІІ-ми състав. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело 1037/2008 г. към адм.дело № 980/2008 г. на Административен съд - Бургас, насрочено за 02.09.2008 г. от 09.15 часа за произнасяне по чл.129, ал.1 от АПК. Да се уведомат страните за настоящото определение, като им се изпрати препис от същото. Определението е окончателно.
 
396 Административно дело No 1051/2008 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС ЧСИ ЯНКО БЪЧВАРОВ   Решение от 10.07.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на действията на частен съдебен изпълнител Янко Бъчваров с рег. № 709, с район на действие БОС, по образуване на изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г. и изпращане на покана за доброволно изпълнение с изх.№ 00553/18.06.2008г. до Община Бургас, със страни: ПФК "Черноморец" АД - гр.Бургас, в несъстоятелност, рег. по фирмено дело № 1661/2000г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: в гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 5-7, представлявано от Ивайло Дражев Атанасов, в качеството му на представляващ "АЙ ТИ ЕС" ЕООД - изпълнителен член, и от синдика Дора Иванова Гарелова, и Община Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов Николов.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Община Бургас, с адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" № 26, представлявана от кмета Димитър Николов Николов, за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по искането за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20087090400030/13.06.2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Прекратителното определение подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
397 Административно дело No 1064/2008 Дела по ДОПК и ЗМ АЙ ДЖИ ДИ ТУР ООД ПЛАМЕН ИВАНОВ     Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 31.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата подадена от Ай Джи Ди Тур ООД гр.Бургас, представлявано от Пламен Иванов Иванов против Решеуние №1375/29.05.2008г. на Кмета на Община Бургас. Прекратяв производството по адм.дело №1064/2008 по опис на Административен съд Бургас Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването.
 
398 Административно дело No 1068/2008 Дела по ДОПК и ЗМ КУМЕРИО МЕД АД НИКОЛА ТРЕАН НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС   Определение от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кумерио Мед" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пирдоп, общ.Пирдоп, Промишлена зона, обл.София, представлявано от Никола Треан - член на съвета на директорите, против писмо с изх. № 820 от 9.05.2008г. на началника на МП "Пристанище Център" при Митница - Бургас, мълчаливо потвърдено от началника на Митница - Бургас, с което е определена лихва в общ размер 1 407 960,58 лв. върху митническите задължения по ЕАД № 07BG001007H0000210, ЕАД № 07BG001007H0000830, ЕАД № 07BG001007H0000948, ЕАД № 07BG001007H0000999, ЕАД № 07BG001007H0001091, ЕАД № 07BG001007H0001107 и ЕАД № 07BG001007H0001230.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1068/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
 
399 Административно наказателно дело (К) No 1086/2008 Наказателни касационни производства Т.С.Н. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 16.07.2008г.
Отмeня постановеното решение №518/09.05.2008г. по нахд №742 по описа за 2008г. на Районен съд Бургас и потвърдено с него наказателно постановление №19649 от 14.01.2008г. на началник група в сектор Пътна полиция КАТ Бургас, като Прекратява образуваното административно наказателно производство поради настъпила смърт на нарушителя. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
400 Административно дело No 1089/2008 Други административни дела Г.С.Л. НАЧАЛНИКА НА РПУ ПОМОРИЕ   Определение от 06.08.2008г.
На основание чл. 158 ал.3 от АПК ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.Л. *** против заповед № З120/12.06.2008 година на Началника на РПУ - гр. Поморие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1089/2008 година по описа на Адм. съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
401 Административно дело No 1095/2008 Други административни дела КАР 1 ООД ГИРО ФАКИРЧЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС
    Определение от 04.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кар 1" ООД - гр. Бургас рег. по ф.д. № 2560/2005 година на Бургаски окръжен съд с адрес - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 2Б, подписана от управителя - Гиро Петров Факирчев, против твърдян мълчалив отказ на областния управител на Бургаска област, с който е потвърден отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект на директора на териториална дирекция "Изгрев" на община Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1095/2008 година.

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
402 Административно дело No 1101/2008 Други административни дела ЕТ ФЛОРАНС МАРИЯ ХРИСТОВА ОБЩИНА БУРГАС   Определение от 12.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1101/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас. СЪЕДИНЯВА административно дело № 1101/2008 г. с административно дело № 905/2008 г. по описа на Административен съд - Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу отказ за издаване на разрешение за постаняване по чл.57 от ЗУТ, постановен с решение по заявление вх. № 70-Ф-98/18.12.2007 г. Протокол № 2/19.02.2008 г. на комисия по чл.5, ал.2 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Копие от определението да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
 
403 Административно дело No 1126/2008 Други административни дела ПЛАСТИМО АД СИЛВИЯ НЕСТОРОВА ОСЗГ ЦАРЕВО   Определение от 31.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1126/2008г. по описа на Административен съд - гр.Бургас.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр.Царево.
Определението не подлежи на обжалване.
 
404 Административно дело No 1196/2008 Дела по КСО и ЗСП Н.И.Т. ДИРЕКТОРА НА РДСП БУРГАС   Определение от 25.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 10/2008г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.И.Т. против заповед № 05-2116/29.12.2006г. и заповед № 05-2116/30.11.2006г. на Директора на РД "СП" гр.Бургас, като просрочена.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на РД "СП" гр.Бургас, за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
405 Административно дело No 1220/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.В.,
И.Д.В.,
Д.И.В.
РДНСК БУРГАС   Определение от 27.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Е.А.В., И.Д.В. и Д.И.В. против Заповед №ДК-02-БС-69/03.06.2008г. издадена от Началника на РДНСК гр.Бургас за премахване на незаконно изградена част от строеж Преустройство на таванско помещение от триетажна жилищна сграда находящ се в УПИ V-1892 в кв.37 по плана на ЦГЧ гр.Бургас.Прекратява производството по адм.дело №1220/2008 по опис на Административен съд гр.Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 дневен срок.
 
406 Административно дело No 1240/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД МВР БУРГАС   Определение от 19.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.Г., гражданин на Република Армения, с постоянен и настоящ адрес гр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.53, вх.12, ет.3 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр.Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната му карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1240 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 
407 Административно дело No 1261/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие О.Ш. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОДП БУРГАС   Определение от 21.08.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ш.О., гражданка на Украйна, с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.77, вх.3, ет.7 за защита срещу неоснователни фактически действия на Началника на сектор "Миграция" при Областна Дирекция "Полиция" гр. Бургас, изразяващи се във временно отнемане на личната й карта на постоянно пребиваващ в страната чужденец. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1261 по описа за 2008 г. на Административен съд - Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.