ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 16.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети септември                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  122  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  11,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Л.Х.К., редовно призован, се явява лично.

За ответника по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от по-рано.

За заинтересованата страна Н.Д.К., редовно призован, се явява адвокат И., редовно упълномощена от по-рано.

Заинтересованите страни – Н.Р.Т., редовно призована, Д.С.Т., редовно призован, В.Д.Я., редовно призовани, не се явяват, не изпращат представител.

Явява се вещото лице арх. Д.С.К..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило допълнително заключение на вещото лице арх. К. с установена от преди самоличност.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

 

АРХ. К.: Поддържам допълнителното заключение във вида в който е представено.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Моля да ми покажете на скицата по кадастъра № 5791 /която се намира на л. 116 от делото/, къде се намира  първото ниво, което сте измерили?

 

ОТГОВОР: От скицата на Кадастъра  не могат да се определят нивата.

 

ВЪПРОС: На окомерната скица, която се съдържа в          Констативния акт от РДНСК можете ли да определите второто ниво?

 

ОТГОВОР: Терасата която заснех е отразена в тази скица с височина 80 см и с дължина 9 метра лице.

 

СЪДЪТ кани вещото лице арх. К. да се доближи.

 

СЪДЪТ предявява на вещото лице и страните окомерната скица на л. 44 в делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Потвърждавам това което казах току що - от  тази скица може да бъде направен този извод.

 

ВЪПРОС: На окомерната скица след първото ниво има остъклен балкон. Това не е второто ниво. За един и същ обект ли става въпрос?

 

АРХ. К.: Не разбрах въпроса.

 

ВЪПРОС: Остъкленият балкон, както е описан в Констативния акт и второто ниво на пристройката, идентични обекти ли са?

 

ОТГОВОР: От остъкления балкон с външна стълба се достига до нивото на терасата за която говорим. Как се броят нивата е отделен въпрос.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: На окомерната скица тази външна стълба отразена ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да вижда се, отразена е.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Терасата с дължина 10 м. - 1.80 м. Подпряна ли е на нещо, или просто е разположена върху терена?

 

ОТГОВОР: Тази тераса се намира над друга тераса, която е на по-долно ниво. Конструктивно не мога да отговоря как са свързани двете тераси, но от едната тераса може да се слезе на другата и двете са със стоманобетонна конструкция и са достъпни единствено от жилището на жалбоподателя.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Каква е височината на първата терасата от земята?

 

ОТГОВОР: Не ми е поставен подобен въпрос и не съм извършила измерване. Измерването касае височината на втората тераса. Имам предвид втората тераса във височина погледната от крайбрежната алея.

 

ВЪПРОС: На каква височина се намира от земята терасата – височина  и ширина?

 

ОТГОВОР: Ако трябва де се измери височината на втората тераса със земята, това трябва да го измери геодезист. Не съм в състояние да измеря, тъй като не разполагам с тези специални знания.

 

СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесения депозит. /издаден РКО – 100 лв. на 16.09.2009 г./

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. И.: Поддържате ли искането си за измерване на височината на терасата от кота терен?

 

АДВ. И.: Поддържам искането от предходното съдебно заседание.

 

СЪДА: Какви обстоятелства ще доказвате с този факт?

 

АДВ. И.: Обстоятелства касаещи законово издаване на заповедта на РДНСК, а именно, че терасите не представляват част от брегоукрепване, а са изградени от жалбоподателя и използвани за жилищни нужди от терена собственост на моя доверител.

 

АДВ. И.: Поддържам искането да бъде измерена височината на терасата от терена, като считам, че това обстоятелство има отношение към правния спор и моля да уважите искането в тази насока.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Не се противопоставям.

 

ЮК. К.: Не се противопоставям.

 

СЪДЪТ счита, че следва да допусне нова съдебна експертиза със задачата формулирана от адв. И..

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА геодезична експертиза със задача да се измери височината на двете нива, описани в заповед № РД-14-582/19.12.2008 г., считано от терена.

НАЗНАЧАВА вещото лице инж. Д.С.С.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от заинтересованата страна Н.Д.К. по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок от днес в размер на 100 лева.

 

АДВ. И.: Моля да приемете доказателства, които са относими към настоящия спор: На първо място удостоверение № 94 НН-64 от 23.07.2009 г. от областния управител на бургаска област; скица № 28288/24.07.2009 г. на СГКК-Бургас, както и снимков материал – 5 снимки, които се съдържат на една страница. Моля вещото лице при извършване на експертизата да вземе предвид представените доказателства.

 

ЮК. К.: Моля да приемете писмо от НИОНКЦ- Министерство на културата № 997/29.06.2009 г. от което е видно, че има искане за узаконяване на тези тераси и НИОНКЦ е отказало поради констатирано незаконно строителство и други съображения.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям и моля да приемете разрешение за строеж № 1 / 2.02.1984 г., с което е одобрена реконструкция в процесния недвижим имот, както и съгласуван проект от 07.08.1973 г. което се отнася до обекта описан в оспорената заповед. Този съгласуван проект е изменен с разрешение за реконструкция  от 1974 г. Считам, че тези доказателства имат отношение към спора и моля да ги приемете.

 

АДВ. И.: По отношение на представените доказателства оспорвам представеното копие на одобрен проект в частта в която са нанесени корекции по него. Видно от същите не е ясно кой е нанесъл корекциите по плана и в какво качество. Липсва и печат от ОНС за одобряване на корекциите. От друга гледна точка възразявам  по приемането на доказателствата като несъотносими по спора и моля да бъдат преценени от съда с оглед на това възражение. По отношение на писмените доказателства от юк. К. - не възразявам да се приемат.

 

ЮК. К.: Оспорвам представените доказателства от жалбоподателя. Ако следва да се приемат би следвало да се изиска  специална заверка и печати на община Несебър. Не възразявам по представените доказателства от адв. И..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Представих настоящия съгласуван проект тъй като остъкленият балкон е нанесен в заповедта, която се оспорва затова съм представил и тези доказателства. Писмото от НИПК касае префасагиране на жилищна сграда и няма общо с така наречените незаконни постройки. Поискал съм от НИПК да ми направи нов проект за префасагиране.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво означава префасагиране?

 

ОТГОВОР НА К.: Съгласно изискванията на НИПК това са дървени парапети, дограма и обшивка на сградата. Защото парапетите са скъпи и дограмата е алуминиева. Моля да не приемате като доказателство  заповед № РД-13-070/06.03.2007 г. на началника на ДНСК, тъй като същата няма печат.

 

С оглед становищата на страните съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА всички представено доказателства като процесуалната стойност ще цени с крайния съдебен акт.

 

По отношение на оспорването от страна на жалбоподателя на заповед № РД-13-070/06.03.2007 г., съдът счита, че това доказателство е относимо, то съдържа необходимите реквизити и липсата на печат положен до подписа на началника на ДНСК /л. 42 от делото/ не съставлява основание за изключването му от доказателствения материал по делото, дотолкова доколкото печатът не е елемент от административния акт- какъвто представлява оспореното доказателство.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за  10.11.2009 г. от 15.15 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: