ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1219 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява; представлява се от адв.М. с представено пълномощно на лист 54 от делото

 

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Кмет на Община Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило писмо с вх.№ 8033/16.07.2018г. от кмета на Община Созопол, с което уведомява, че собственик на ПИ с идентификатор **е Община Созопол съгласно приложения Акт за публична общинска собственост № *.

 

ДОКЛАДВА писмо с вх.№ 8816/06.08.2018г. от Областен управител на Област Бургас, с което уведомява съда, че след направена справка в архива на Областната администрация Бургас се установи, че за ПИ с идентификатор ***находящ се в гр.Созопол няма съставен акт за държавна собственост и че от извършената електронна справка в кадастрално-информационната система на Агенция по геодезия, картография и кадастър е видно, че имотът е „горска територия“, с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“, с площ 303 кв.м. Към писмото е приложена карта от кадастрално-административна информационна система.

 

ДОКЛАДВА писмо с вх.№ 8722/02.08.2018г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър, с което изпращат извадка от кадастралния регистър с данни за собствениците и носителите на други вещни права за имот с идентификатор ****.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Запозната съм с представените доказателства. Нямам възражения по приемането им.

В извадката от кадастралния регистър мисля, че има грешка, защото нашият имот е в местността „Света Марина“. Процесният имот е с идентификатор -**, а извадката е за имот с идентификатор **** и в друга местност.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с докладваните днес писма писмени доказателства: Акт за публична общинска собственост № *., писмо с изх.№11-00-664 от 02.08.2018г. на областния управител на област Бургас, кадастрална карта от АГКК, извадка от кадастралния регистър на недвижими имоти издадена от СГКК-Бургас.

 

Съдът намира, че началникът на СГКК-Бургас не е изпълнил поставената му от съда задача с протоколно определение от 21.06.2018г. да посочи данни относно собствеността на ПИ с идентификатор -**, както правилно е било изписано и в съобщението изпратено до него, а вероятно, поради техническа грешка е изпратил в съда извадка от кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор ****.

Това налага да се изпрати ново писмо до началника на СГКК-Бургас с искане да се изпрати извадка от кадастралния регистър на имот с идентификатор -**.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да

 

изпрати по делото извадка от кадастралния регистър на имот с идентификатор -** с данни относно собствеността на поземления имот.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: