ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,31.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи  октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1218 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Ж.Б., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М. с представено пълномощно на лист 43 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Я., редовно уведомен, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.Й.Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представено от вещото лице четливо копие на АДС № 197/1996г.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от вещото лице копие на Акт за държавна собственост на недвижим имот № 197 от 06.08.1996г.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Адв.М.: Няма пречки да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Арх.В.Й.Д.  - 62 години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

В залата се явява адв.Й., който представя пълномощно за процесуално представителство на ответника Кмет на Община Созопол.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение,  което поддържам. Представила съм снимки и писмени доказателства.

В техническия архив на Държавни имоти в областната администрация не се откриха цитираните разрешения за строеж. Свързах се с жалбоподателката Г., която тогава е подала жалба през 2016г. Отначало ми каза, че трябва да ги търси, но след 3-4 дни каза, че е болна и не може да се занимава с мен.

 

         Адв.М.: Във връзка със заключението, че към 2016г. е извършена проверка във връзка с нея, запознахте ли се с констативен протокол, снимков материал към  тази дата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Към тази дата имаше съставен констативен протокол и писмо изпратено до „Скорпион груп“, че се започва производство по чл.225а от ЗУТ. Но няма данни за следващи действия.  Към тази преписка са жалбите, които съм приложила от 2016г. на пълномощника на „Хелио Тур С“. Към тази жалба имаше приложени снимки, които бяха в досието в общината.

 

Адв.МАЛЧЕВА: Т.е. заключението е изготвено на база този снимков материал приложен към жалбата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На база този снимков материал и всички доказателства, които са в общината, констативни актове и проверката, която е правена по нареждане на вицепремиерът С..

В заключението съм показала за сравнение със снимков материал как е изглеждала сградата през 2016г. и как изглежда при моето посещение. Приложила съм снимковия материал. Това, как изглежда от 2016г. е по снимков материал направен от техническата администрация и приложен към жалбата. В общинската администрация нямаше снимков материал.

        

Адв.М.:  Може ли да кажете какво е било състоянието на сградата преди 2016г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как да констатирам това.

 

Адв.М.: Възможно ли е преди 2016г. да е имало изграден втори етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението съм писала, че по принцип ЗУТ (предходен ЗТСУ) не разрешава изграждане на външни стълби. Бяха забранени като опасни. Ако сградата е била на два етажа, естествено е да има някакви вътрешни стълби. От снимковия материал се вижда, че има една стълба, която води към втория етаж. Вероятно вътре също има стълбище. Това е сграда за персонал.  Моите съждения са по този снимков материал. Няма как да се установи това.

         Адв.М.: При огледа на място констатирали ли сте евентуално кой е извършител на строежа и за какво се използва.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такава задача. Не съм проверявала.

 

Адв.М.: Възможно ли е  тази надстройка да е извършена преди 2016г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е да е завършена до някакъв вид и така да е оставена, но точно кога немога да кажа. Видимо от снимките и от материала, това дава представа за по-ново строителство.

Адв.М.: Нямам повече въпроси към вещото лице

 

Адв.Й.:  Случайно като правихте справка в регистъра на Кадастралната карта забелязахте ли кои са отбелязани като собственици на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала за задача. В публичния регистър собственици не се изписват. По принцип се съдържат в Кадастралната карта.

 

 Адв.Й.: Казахте, че строителството безспорно изглежда като ново строителство. Няма нито външни, нито вътрешни стълби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място вече има изградена външна метална стълба, която се вижда от тези снимки. Но я няма към 2016г.

 

Адв.Й.: Вие успяхте ли, понеже има изградени стълби, да видите някаква степен на завършеност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Не съм влизала вътре.

         Адв.Й.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Адв.М.: Не следва да бъде приемана експертизата, тъй като вещото лице е направило констатациите относно състоянието на процесната сграда към 2016г., когато се твърди в обжалваната заповед, че е изградена, единствено и само на база снимков материал, за който материал не е ясно от кого и кога е направен. От последния констативен протокол, който не е приет като доказателство по делото не може да се направи обоснован извод какво точно е било състоянието към 2016г. на процесната постройка, за да се направи извод, че към тази дата тази постройка е изградена.

Възразявам срещу приемането на приложения към заключението снимков материал, който считам, че не следва да бъде кредитиран.

 

Адв.Й.: Моля да имате предвид, че вещото лице е изпълнило конкретно поставените задачи. Възраженията, които се правят в днешно съдебно заседание от представителя на жалбоподателя не са относими към съществото на спора, предвид обстоятелството, че се касае за законосъобразност на акта, издаден въз основа на констативен акт и други констатирани доказателства към момента на издаването, включително и съставянето на констативния акт. Снимковият материал е достатъчно доказателство само, за да се установи в допълнение извършените нарушения по смисъла на чл.148, ал.1 от ЗУТ.  С оглед на което моля да не уважавате направените възражения и да се приеме заключението на вещото лице във вида, в който е поддържано от вещото лице и с уточненията направени в днешно съдебно заседание.      

 

 

Съдът намира, че следва да бъде прието заключението, както и приложените към него писмени доказателства, тъй като същото е извършено компетентно, безпристрастно и съобразно това, което е било възможно да се проследи и проучи към 2016г, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение изготвено от вещото лице арх.Д. ведно с приложените към него писмени доказателства.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 400 лева изцяло от внесения депозит.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Представям два документа. Единият е Заповед № 360 от 1973г. и Протокол № 165 от 1971г. Представям ги в незаверени преписи, тъй като не съм запозната с оригиналите. Представям ги за сведение с копие за ответната страна.

Съгласно Заповед № 360 от 09.02.1973г. става ясно, че Министерството на горите и опазване на природната среда към  тази дата е определило площи, които да бъдат предоставени на „Балкантурист“- Бургас, като „Балкантурист“ - Бургас си запазва правото на собственост върху извършения от него строеж. А в Протокол № 165 от 08.10.1971г. Държавна комисия за планиране – София е определила площадки за изграждане на курортни комплекси в землището на гр.Созопол.

Тези документи представям с оглед установяване на обстоятелството относно собственика и извършителя на строежа, както и оспорването, че констатираният строеж е извършен от жалбоподателя.

Нямам други искания.

 

Адв.Й.: Моля съдът да приеме само за сведение представените писмени доказателства.

Възразявам относно същественото: 

Не конкретизират конкретни постройки, в случая процесната, както и съответно не установяват нито година на извършването, нито законност на извършеното строителство. Моля да се има предвид и обстоятелството, че видно от регистъра към Кадастралната карта съответния имот жалбоподателите са записани като собственици на имота. А съгласно изискванията по реда на чл.225а от ЗУТ производството за премахване задължава собствениците на имота при липса на установен собственик на строителството. В този смисъл моля да се има предвид публичността на регистъра към Кадастралната карта и възможността за справка, поради което, както административният орган е извършил, такава същата съществува като възможност и за останалите и моля да имате предвид това. А и не се представиха доказателства от жалбоподателите относно твърденията, че не са собственици на имота.

Има ли такива твърдения?

 

Адв.М.: На процесната постройка. Не спорим за собствеността на имота.

Адв.Й.: Моля да се отбележи, че няма спор между страните относно обстоятелството, че жалбоподателите са собственици на имота.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените в днешно съдебно заседание копия от Заповед № 360 от 1973г. и Протокол № 165 от 1971г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание Заповед № 360 от 09.02.1973г. и Протокол № 165 08.10.1971г.

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Моля да уважите жалбата и ни присъдите направените по делото разноски. Моля да ми предоставите възможност да изложа съображения в писмена защита.

 

Адв.Й.: Моля да ми разрешите да пледирам накратко.

Моля да потвърдите заповедта, отхвърляйки жалбата с оглед събраните по делото доказателства.

Първо: Липсват доказателства за законност на строителството. Следователно е налице нарушение по чл.148, ал.1 от ЗУТ.

Второ: Строежът безспорно попада в хипотезата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

Трето: Правилно административният орган е насочил искането за премахване към собствениците на имота предвид изискването на същото цитирано производство по ЗУТ и предвид липсата на установен собственик на съответната постройка.

Моля за решение в този смисъл, като ни присъдите направените по делото разноски.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: