О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 1341            20.08.2012г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Х.

 

като разгледа докладваното от съдия Х. административно дело номер 1218 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на К.Х.С., ЕГН **********,*** и съдебен адрес гр. ***чрез адв. Л. Ц., БАК против решение рег. № РК-13949/27.12.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас. С атакуваното решение административният орган е отказал пререгистрация на ремарке – колесар с рег. № СТ 12-41 ЕХ поради неустановен автентичен идентификационен номер на рамата.

С разпореждане на съдията докладчик по делото от 04.06.2012г. е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателя в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от адв. Ц. на 15.06.2012г. В указания срок (22.06.2012г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените му указания  относно представяне на необходимите документи и доказване на правен интерес от обжалването, поради което нередовностите по смисъла на чл. 86, т. 3 от АПК не са отстранени.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Х.С., ЕГН **********,*** и съдебен адрес гр.***, чрез адв. Л. Ц., БАК против решение рег. № РК-13949/27.12.2011г. на Началник сектор „ПП” ОДМВР Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1218/2012г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: